simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
LiberGrad ܒܝܫܢ̈ : ܘܫܪܐ ܠܟܘܢ ܡܢ ܫܡܝܢܝܬܐ̈ : ܘܡܢ ܒܣܝܡܘܬܗ ܟܠ ܠܐ ܬܐܟܠܘܢ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܠܐ ܬܫܬܡܥܘܢ ܠܗ : ܕܗܘܝܘ ܡܠܦ ܠܟܘܢ
LiberGrad ܕܐܝܬ ܒܐܪܥܐ : ܡܛܠܗܢܐ ܠܐ ܝܕܥܘ . ܪܡܘܬܐ ܓܝܪ ܣܩܘܒܠܗ ܗܝ ܟܠ ܐܝܟܢܐ ܗܘ . ܘܐܝܬ ܕܫܚܩܘ ܪܥܝܢܗܘܢ : ܘܠܐ ܐܡܟܘ ܢܦܫܗܘܢ ܡܢ
LiberGrad ܥܡ ܟܠܢܫ . ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܕܠܐ ܕܝܢܝܢ ܠܐܢܫ : ܟܠ . ܐܝܟ ܕܩܬ ܗܘ ܦܘܩܕܢܐ : ܕܠܐ ܬܬܚܠܛ ܥܡ ܓܝܪܐ̈ ܒܗܘ : ܕܗܘܝ