simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Epistulae Quotquot Supersunt ܡܢܟ ܡܬܚ̣ܛܦ ܆ ܐܠܐ ܥ̇ܒܕ ܐܢܬ ܕܝܠܟ ܕܢܗܘ̣ܐ ܝ ܒܒܘܕܪܐ ܕܥܠ ܕܐܦ ܂ ܠܐ ܗ̣ܐ ܫܩܠ̣ܬ ܂ ܗܝ ܡܢܗܘܢ ܕܬܣܥ̣ܘܪ ܒܗ ܝܒܝܢܟ ܂ ܕܥܡܕܝܢ