simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܠܠܚܡܐ ܗܘ̣ ܝܗܒ̣ ܚܝܠܐ ܕܢܐܚܐ ܂ ܟܡܐ ܝܬܝܪ ܦܫܝܩ ܠܗ ܕܐܦ ܕܐܦ ܂ ܡ ܂ ܝܘܡܝܢ̈ ܂ ܘܠܫܬܡܐܐ̈ ܐܠܦܝܐ̈ ܂ ܡ ܂ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܡܛܠ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܗ̣ܘ ܢܬܕܡܐ ܒܗ ܀ ܒܪܡ ܣܗܕܘܬܐ̈ ܕܡܫܝܚܐ ܫܠܡܢ̈ ܗܘܝ̈ ܕܐܦ ܐܡܝܪܐ ܂ ܗ̇ ܂ ܡܛܠ ܕܚ̣ܙܐ ܠܡܪܢ ܕܡܢ ܟܬܒܐ ܦ̇ܢ̣ܝ ܂ ܨ̣ܒܐ
Commentarii in Evangelia (II.1) ܕܒܪ ܐܢܘܢ ܥܡܗ ܂ ܟܕ ܢܚܡ ܠܛܠܝܬܐ ܂ ܝ ܟܕ ܐܫܬܚܠܦ ܒܛܘܪܐ ܂ ܠܘ ܕܐܦ ܘܠܝܘܚܢܢ ܃ ܠܗܠܝܢ ܬܠܬܐ ܝܝ ܕܒ̣ܪ ܥܡܗ ܟܕ ܨܠܝ ܬܢܢ ܃ ܐܝܟ
Commentarii in Evangelia (II.2) ܐܢܬ ܠܐ ܬܬܛܠܡ ܀ ܡܛܠ ܕܣܓܝܐܐ̈ ܨܒܘ ܕܢܟܬܒܘܢ ܃ ܠܘ ܠܡ̣̇ܬܝ ܕܐܦ ܥܡܠܐ ܂ ܨܠܘܬܐ ܐܣܪܚ ܥܠ ܕܝܘܢܘܣܝܘܣ ܐܟܣܢܝܐ ܂ ܐܝܟܢܐ