simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Martyrius (Sahdona). Œuvres spirituelles, II. Livre de la perfection, 2me partie ܗ̣ܘ ܫܪܪܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ̣ ܡܢ ܐܝܟܐ ܡ̇ܬܝܕܥ . ܘܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܕܛܒܬܗ̣̈ ܒܚܦܝܛܘܬܐ ܓܡܪܝܢܢ ܀ XX </page><page> X5]ܐܠܐ ܙܕܩ̇ ܕܢ̇ܕܥ
Martyrius (Sahdona). Œuvres spirituelles, III. Livre de la perfection, 2me partie (ch. 8-14) ܠܐ ܠܘܬ ܚܕ ܡܢ ܫܝܛܐ̈ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܡܬܩܒܠ ܗܘܐ ܐܢ ܢ̇ܬܡܠܠ . ܕܐܦ ܇ ܕܢܬ̣ܝܦ ܒܟܠ ܪܢܝܝܢ̈ ⁷ܘܡܟܪܗ ܘܬܒ̣ܝܪ ܒܩܘܛܥܐ . ܗ̇ܘ
Martyrius (Sahdona). Œuvres spirituelles, I. Livre de la perfection, Ie partie ܗܘ ܥܠܡܢ ܬܚܝܬ ܫܘܚܠܦܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܚܒܠܐ . ܡܢ ܩܛܝܪ ܘܐܦ ܕܐܦ ܠܓܡܪ ܛܒܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܠܥܠ ܥܬܝܕܢ ܠܢ . ܗܪܟܐ ܓܝܪ ܡܛܠ