simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Gen [AB] ܕܒܗ ܐܬܬܢܝܚ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܕܒܪܐ ܐܠܗܐ ܠܡܥܒܕ . ܡܛܠ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܕܥܒܕ . ܘܒܪܟ ܐܠܗܐ ܠܝܘܡܐ ܫܒܝܥܝܐ : ܘܩܕܫܗ :