simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madLuqHeres ²ܕܐܝܬ ܒܗܘܢ ܕܩܪܝܪ ܐܦ ܚܡܝܡ³ ܘܡܟܝܠ ܩܢܘܡܝܗܘܢ̈ ܡܢ ܡܐ ܡܛܠ ܠܣܟܠܐ̈ ¹ܘܚܟܝܡܐ̈ X ܐܢ ܓܝܪ ܚܡܝܡܐ̈ ܡܘܠܕܝܢ ܘܩܪܝܪܐ̈
JnDalya:Epist ܕܠܝܬ ܠܡܥܠ ܠܐܬܪܐ ܗܿܘ ܠܡܿܢ ܕܠܐ ܝܼܠܦ ܢܣܝܢܗ ܡܢ ܗܪܟܐ . ܡܛܠ ܡܢܝ ܒܥܪܦܠܝ̈ ܫܘܒܚܗ ܕܡܪܟ ܬܬܚܿܦܐ ܘܠܚܙܬܟ ܠܐ ܐܿܫܬܘܐ .
BarEbr:CandSanc ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ . ܘܒܗ ܐܝܬ ܩܦܠܐܐܫܬܐ̈̈ ܀ ܡܛܠ 175--485 2 XXX 487--617 3ܝX II ܫܬܐܣܬܐ ¹ܪܒܝܥܝܬܐ X
JacSer:memJesus'Tempt ܕܐܬܐ ܡܠܬܐ ܘܗܘܐ ܦܓܪܐ ܦܓܪܐ ܕܫܩܠ ܐܛܥܝ ܠܒܝܫܐ ܕܐܩܪܒ ܡܛܠ ܡܢ ܐܩܪܒ ܥܡܗ ܕܐܠܘ ܝܕܥܗ ܥܪܩ ܗܘܐ ܠܗ ܘܠܐ ܡܩܪܒ ܗܘܐ ܐܠܐ
JacSer:memPraisTab ܪܚܡܐ̈ ܕܣܓܝܐܝܢ ܒܟ ܀ ܙܝܘܢܐ ܐܢܬ ܥܬܝܪܐ ܐܢܬ ܪܚܡܢܐ ܐܢܬ : ܡܛܠ ܟܠܗ ܀ ܢܘܗܪܐ ܕܕܢܚ ܥܠ ܒܪܝܬܐ̈ ܘܐܦܨܚ ܐܢܝܢ : ܐܢܗܪ ܐܦ ܠܝ
BarṢal:ComLiturg ܕܗܕܐ ܬܪܝܨܐ ܘܚܬܝܬܐ ܂ ܠܢܝܫܐ ܗܢܐ ܐܦ ܬܢ̇ܢ 12ܡܢܝ̣ܚܝܢܢ ܡܛܠ · X ܕܡܓܥܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܬܠܝܬܝܘܬ ܐ ܂ ܐܠܐ ܕܡܓܥܠܝܢܢ ܠܟܘܢ ܂
JacSer:memTransfig ܚܘܒܟ ܘܬܐܪܒ ܥܡܟ ܡܢܟ ܡܠܬܐ ܡܐ ܕܡܠܠܬܟ ܦܫܝܩ ܠܟ ܬܙܥܪ ܡܛܠ ܠܗ̇ ܐܣܩ ܬܡܛܐ ܠܘܬܟ ܘܬܙܡܪ ܠܟ ܐܬܡܟܟ ܠܗ ܠܡܐܡܪܐ ܢܡܠܠܟ
Basil:SyrHex ܒܨܝܪܘܬܗ ܕܡܕܥܢ . ܐܠܐ ܒܗ̇ X0 ܒܡܝܬܪܘܬܗ ܕܐܡܘܪܗܝܢ ܡܛܠ ܕܝܕܥܬܗ ܕܡܟܬܒܢܗܝܢ ܐܝܟ ܕܘ̇ܠܐ ܠܐ X ܡܫܟܚܝܢܢ ܕܢܬܡܛܐ .
P:Acts [AB] ܕܡܢܐ ܗܘܐ ܥܡܢ . ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܦܣܐ ܒܬܫܡܫܬܐ ܗܕܐ . ܗܢܘ ܡܛܠ ܇ ܥܠ ܝܗܘܕܐ ܗܘ ܕܗܘܐ ܡܕܒܪܢܐ ܠܗܢܘܢ ܕܐܚܕܘ ܠܝܫܘܥ .
P:3Macc [AB] ܕܠܐ ܫܠܝܛ ܠܐ ܠܒܢܝ̈ ܥܡܢ . ܘܠܐ ܠܟܠܗܘܢ ܟܗܢܐ̈ ܠܡܥܠ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܗܝܟܠܐ . ܘܗܢܘܢ ܕܝܢ ܐܡܪܘ ܠܗ . ܕܠܐ ܫܠܝܛ ܠܟ ܕܬܥܒܕ ܗܕܐ .
Ath:ExposPs ܕܟܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܟܬܒܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܐܡܝܪܝ̈ Xܝ 71ܒܪܘܚܐ ܝ̇ܠܦ ܡܛܠ ܠܐܝܠܝܢ ܕܒܝܕܥܬܐ ܘܒܬܐܪܬܐ ܕܟܝܬܐ ܡܙܡܪܝܢ ܠܗ .
JnDara:OnOfferings ¹²ܕܟܢܥܢܝܐ ܐ ܝܬ ܘܗܝ ܗܘܐ ܘ ܠܘ ܡܢ ܥܡܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . [X]ܘ ܡܛܠ ܘܚܡܪܐ ܆ ¹¹ X[ . . . ]ܐܝܬ ܘܗܝ ܗܘܐ ܕܡܗܝܡܢܐ̈ ܕ ܡܢ ܥܡܡܐ̣̈
ChronMin ܣܒܪܐ ܕܩܝܡܬܐ ܕܡܝܬܐ̈ ܂ ܂ ܘܒܗ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ̣ ܂ ܥܒ̣ܕܘ̈ ܡܛܠ ܩܘܪܒܢܐ ܚܠܦ ܗ̇ܢܘܢ ܝ ܕܡܝ̣ܬܘ̇̈ ܂ ܘܢܚܣܘܢ ܥܠܝܗܘܢ
Ath:HomEpist ܐܘܣܝܐ ܘܟܝܢܐ ܘܝܬܐ ܘܩܢܘܡܐ . ܐܡܬ ܝ ܕ . . . ܐܘܣܝܐ ܗܟܝܠ -- ܡܛܠ 18dd· X1dd 11ܢ̇ . ܝ X ddXX · . . ܢ̇ . ܝ X dd1Xdd· X1 ܬ ܘܒ
JacSer:memJephDaught ܚܘܒܟ ܕܢܨܘܪܟ ܗܘܐ ܕܝܗܒܟ ܐܒܐ ܚܠܦ ܦܘܪܩܢܢ ܛܠܢܝܬܟ ܢܦܠܬ ܡܛܠ ܕܡܢ ܝܠܘܕܗ̇ ܡܬܢܟܣܐ ܗܘܬ ܐܒܐ ܡܩܪܒ ܗܘܐ ܒܪܬܗ ܠܩܛܠܐ
SevAnt:CathHom ܝܫܘܥ ܒܪ ܢ ¹ܡܫ̇ܬܥܐ ܟܬܒܐ ܟܗܢܝܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܇ ܝܫܘܥ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܡܛܠ ܬ . ܢܝܬܐ̈ ܪܒܐ̈ ܗܘܐ ܇ ܘܠܐ ܣܟ ܐ . ܙܠ ܗܘܐ ܠܕܘܟ ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ
Eph:madParad&LuqJul ܕܥܘ̣ܠܐ ܗܘܐ ܠܐ ܐܫܟܚܬ ܝܕܥܬ ܩܢܘܡܗ̇ ܘܫܘܬܦܗ̇ ܡܐ ܕܫܢܝܬ ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܝܬ ܠܚܝܘܬܗ ܡܠܬܐ ܘܬܪܥܝܬܐ Xܝ 6ܘܐܢ ܟܕ ܒܦܓܪܐ ܗܘܬ
Sahd:BookPerf ܕܟܠܗܝܢ ܡܝܬܪܬܐ̈ ܩ̣ܢܐ ܚܕ ܚܕ ܡܢ ܩܕܝܫܐ̈ . ܘܒܟܠܗܝܢ ܡܛܠ ܚܕܬܐܝܬ ܡܬܝܕܥ ܒܡܠܬܐ ܠܦܘܬ ܫܪܒܐ ܕܥܠܗܘܝ ܡ̇ܬܠܚܡ .
SebBrock:IntroMaryDialogPoems ܕܒܕܪܐ̈ ܕܒܬܪܟܢ ܒܙܒܢ ܐܘ ܐܬܦܣܩܝ̈ ܗܘܝ̈‏‏ ܐܘ ܢܦܠܘ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܒܡܫܡܠܝܘܬܗܝܢ ܐܠܐ ܐܢ ܒܢܘܣܟܐ̈ ܥܬܝܩܐ̈ .
PhiloxMab:TenMem ܕܩܢܘܢܐ ܩܕܡܝܐ . ܥܬܐ ܗܢܘ : ܕܬܗܘܐ ܚܙܝܬܗ ܕܗ̇ܘ ܡܕܡ ܡܛܠ ܡܫܬܐܠܝܢ ܬܚܘܝܬܐ ܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܣܟܠܘܬܗ ܕܡܫܐܠܢܗܘܢ .