simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarKoni:ScholUrm ܦܬܚ ܦܘܡܗ ܕܢܪܡܐ ܒܗ ܦܓܘܕܬܐ ܐܘ ܒܠܡܐ ܆ ܘܕܘܪܐ ܕܫܢܘܗܝ̈ ܡ̇ܢ ܕܦܘܡܗ ܡܢܘ ܦܬܚ : ܕܘܪܐ ܕܫܢܘܗܝ̈ : ܕܚܠܬܐ ܕܒܢܚܠܐ . .
BarKoni:ScholUrm ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܡܪܝܐ̈ ܕܡܗܝܡܢܐ̈ . ܦܩܘܕܐܝܬ ܥܡܗܘܢ ܡܡܠܠܝܢ ܡ̇ܢ ܥܠ ܨܒܘܬܐ̈ ܕܘܠܝܢ̈ ܆ ܒܦܝܣܐ ܕܒܒܥܘܬܐ : ܐܠܐ 25ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܓܠܝ ܐܦܝ̈ ܠܒܘܫܗ . . ܠܚܣܝܢܘܬܗ ܘܠܓܢܒܪܘܬܗ ܡ̇ܢ ܡܫܟܚ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܐܢܬ . 5ܒܚܘܣܢܗ ܘܒܓܝܕܐ̈ ܕܓܢܒܪܘܬܗ :
BarKoni:ScholUrm ܕܐܚܘܕܐ̈ ܐܢܘܢ ܕܟܠ ܡܕܡ ܪܢܐ ܕܠܐ ⁵ܐܠܨܐ ܕܢܫܬܥܐ ܥܠ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ : ܡܛܠ ܕܐܫܬܥܝ ܥܠ ܗܘܝܐ ܕܫܡܝܐ ܘܪ⬩ܐܪܥܐ : ܘܐܝܟ X
BarKoni:ScholUrm X ܕܠܐ ܚܫܚܐ ܗܘܬ . ܘܕܬܠܬ Xܕܠܐ ܢܚܫܒܝܗ̇X : ܠܒܪܝܬܐ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܢܣܬܒܪ ܕܬܬܘܝ ܥܠ ܒܪܝܬܗ ܩܕܡܝܬܐ ܘܚܒܠܗ̇ Xܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܡܛܫܐ ܡܠܬܐ ܘܬܫܒܘܚܬܗXX ܕܡܠܟܐ ܡ̇ܢ ܕܒܨܐ ܡܠܬܐ : ܡ̣ܢ ܡ̇ܢ ܡ̣ܢ ܕܡX ܬܘܒ ܠܦܬܓܡܐ ܗ̇ܘ XX ܕܐܡܪ ܒܗ ܕܬܫܒܘܚܬܗ Xܕܐܠܗܐ
BarKoni:ScholUrm ܐܬܝܐ ܠܟ ܒܗܕܐ ܕܡܡܠܠ ܐܢܬ ܥܡ ܙܒܢܐ ܘܡܦܠܛ ܐܢܬ ܢܦܫܟ ܡ̣ܢ ܡ̇ܢ ܐܦ ܐܢܬ ܐܝܟ ܚܕ ⁶ܡܢܗܘܢ ܘܗܘܝ ܪܚܡܐ ܠܡܠܟܐ ܘܠܐ ܒܥܠܕܒܒܐ ܆
BarKoni:ScholUrm ܕܐܡ̇ܪ ܕܐܢ 5ܙܥܘܪܬܐ ܗ̣ܝ X ܚܬܐ ܘܠܝܬ ⁶ܠܗ̇ ܬܕܝܐ̈ ܆ ܡ̇ܢ ܡܡܝܩܢܐ̈ ܡܡܠܠ : ܬܚܘܝܬܐ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܐܝܬܝ ܠܫܪܒܗ . ܠܘ ܐXܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܠܐ ܝܬܪܝܢ ܡܕܡ ܡ̣ܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܒܡܫܝܚܐ ܐܢ ܗ̣ܘ ܕܢܡܘܣܐ ܡ̇ܢ ܐܦ ܠܘܬ ܓܠܛܝܐ̈ ܟܕ ܡܠܦܝܢ ܠܗܘܢ ܕܢܛܪܘܢ ܢܡܘܣܐ ܆ ܐ̣ܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܓܝܪ ܗ̇ܝ ܕܢܗܘܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܐܚܪܬܐ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܕܗܟܢܐ ܢܗܘܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬ ܠܗ ܠܟܝܢܐ ܩܘܝܡܐ ܆ ܘܠܘ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ . ܐܚܪܬܐ
BarKoni:ScholUrm ܗܟܝܠ ܕܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܝܘܬܪܢܐ̈ ܚܡܝܠܝܢ ܒܗ̇ ܒܐܓܪܬܐ ܗܕܐ ܆ ܡ̇ܢ ܡܩܠܣ ܫܠܝܚܐ ܡܛܠ ܕܒܛܝܠ ܗ̣ܘܐ ܠܗ ܥܠ ܩܕܝܫܐ̈ . ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܬܡܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘܐ ܥܡܐ ܕܥܒܪܝܐ̈ : ܗ̇ܘ ܕܛܥܝܢ ܗ̣ܘܐ ܡ̇ܢ ܠܡܪܢ . ܐܠܐ ܥܒܕ ܡܐܬܝܬܗ ܡܪܢ ܡܫܝܚܐ ܒܡܥܪܒܐ ܇ ܚܕܐ 20 ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܡܨܐ ܕܢܙܟܝܘܗܝ ܠܣܛܢܐ ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܐܝܘܒ ܕܡܢܗ ܕܓܢܣܐ ܡ̇ܢ X0 ܗ̣ܘ ⁹ܡ̣ܢ ܕܠܡܙܟܐ : ܘܢܬܠܒܒ ܓܢܣܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ : ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܒܐܬܪܐ ܕܡܕܢܚܐ ܥܡ̇ܪܐܒܪܗܡ ܩܕܡܝܬ ܇ ܘܗ̣ܘܐܝܘܒ ܡ̣ܢ ܡ̇ܢ . ܐܢܫܝܢ ܒܢܝ̈ ܡܕܢܚܐ ܠܒܢܝ̈ ܐܒܪܗܡ ܐܡܪܝܢ ܕܩܪܐ : ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܒܕܡܘX X ܫܡܥܐ ܡܕܡ ܡܩܒܠܝܢ ܗܘ̣ܘ ܠܗ̇ ܠܝܕܥܬܐ ܕܟܣܝܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܗܢܐ ܩܪܐ ܠܗ̇ ܚܙܘܐ ܘܩܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ : ܬܘܒ X ܐܩ ܫܡܥܐ : ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܠܝܬ ܗ̣ܘܐ ܠܢܡܘܣܐ ܗܠܝܢ ܕܡܫܝܚܐ : ܗܢܘ ܕܝܢ ܐܪܙܐ̈ ܡ̇ܢ ܫܡܝܐ . ܘܐܝܬ ܥܠX5 ² ܟܢܘܫܬܐ ܐܡܪܘ ܕܠܝܬ ܠܗ̇ ܬܪܝܐ̈ : ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܫܠܡܐ ܗܘܬ ܠܗܘܢ ܒܪܥܝܢܗ̇ . ܘܐܬܦܢܝܬ ⁶ܘܗܘܬ ܩܝܡܬܐ X ܡ̇ܢ ܕܝܢܐ ܟܐܢܐ ܒܡܣܡ ܒܪܫܐ ܕܚܝܠܐ 5ܕܒܢܝܢ̈ ⁵ܥܡܗ̇ : ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܫܢܝ ܡ̣ܢ ܐܦܣܘܣ ܟ̇ܬܒ ܠܗ XX ܠܐܓܪܬܐ ܗܕܐ . ܐܡ̇ܪ ܓܝܪ ܡ̇ܢ ܕܬܡ̇ܢ ܘܢܦܪܢܣ ܠܟܠܗܘܢ ܬܓܡܝܗ̇̈ . ܒܗܕܐ ܕܝܢ ܡܘܕܥ X ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ܓܠܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܠܡܩܒܠܘ : ܘܒܒܪܬX ܩܠܗ ܠܡܫܡܥ ܡ̇ܢ ܬܘܒ ܐܡܪ : ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܢܦܠ ܥܠ ܐܒܪܗܡ ⁶ܘܐܦ ܠܘܬ ܐܕܡ ܆ ܐܝܟ
BarKoni:ScholUrm ܕܒܣܓܕܬܐ 20 ܕܣܓܝܐܘܬ ܐܠܗܐ̈ ܐܚܝܕ ܗ̣ܘܐ ܇ ܠܗܢܘܢ ܬܪܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܐܢܘܢ ⁹ܣܛܢܐ . ܘܐܝܬ ܕܐܡܪܝܢ ܕܡܛܠ ܕܡܪܗ̇ ܕܐܠܦܐ ܆ ܐܝܟ