simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarEbr:CandSanc ܗܕܡ ܡܢܬܐ ܡܕܡ ܡ̇ܦܫܪܐ ܘܒܡܐܢܝ̈ ܙܪܥܐ ܠܗ̇ ܐ . ܣܢܐ . ܟܠ ܐܡ̇ܪܝܢ ³ܕܚܡܝܡܘܬܐ ܪ ܓܬܢܝܬܐ ܆ ܟܕ ܡܫܬܓܪܐ ܒܦܓܪܐX ܡܢ
ChronMin ܩܛܠܗ ܕܗ̇ܘ ܕܝܪܝܐ ܂ ܘܡܢ ܥܠܬ[ܗ̇ ܕ]ܗܕܐ ܟܣܐܪܝܢ ܫ̣ܪܟ ܟܠ ܒܗ ܐܠܐ ܗ̇ܘ ܨܪܪܘܢܐ ܂ ܘܣܓ̇ܝ ܝ ܐܬܬܘܝ ܘܐܬܥ̇ܕܠ ܒܢܦܫܗ
DidascApost ܡܡܠܠܐ ܒܝܫܐ ܘܕܫܥܝܐ . 5 ܘܡܢܟܠ ܣܥܘܪܘܬܐ ܒܝܫܬܐ ܟܠ ܕܥܣܪܝܢ̈ ܘܚܪ . . ܡܚܦܛ ⁹⁸ܠܟܠ ܟܪܝܣܛܝܢܐ ܕܢ̇ܛܪ ܢܦܫܗ ܡܢ
JacSer:memBirthSavFlesh ܦܘܡܝܢ̈ ܘܐܝܟܢ ܡܨܝܐ ܕܐܢܐ ܡܚܝܠܐ ܐܡܪ ܫܪܒܐ ܕܝܠܝܕܘܬܟ ܟܠ ܗܘ ܦܘܡܝ ܠܡܡܠܠܘ ܫܪܒܟ ܪܒܐ ܒܠܫܢܝ ܪܦܝܐ ܪܡ ܓܠܝܢܟ ܡܢ
sugJoseph&Mary ܘܒܬܕܡܘܪܬܐ ܠܗ ܙܝܚܬ ܒܟܪܣܗ̇ ܥܘܠܐ ܨܐܪ ܠܟܠ ܘܒܬܕܝܗ̇̈ ܟܠ ܘܝܗܒ ܠܒܪܬ ܡܣܟܢܐ̈ ܘܥܘܬܪܐ ܡܠܗ̇ . ܘܩܒܠܬ ܒܛܢܐ ܡܬܗܪ
SevAnt:CathHom ܢ̣ܢܫ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܕܠܡܐܡܪ ܡ̇ܩܒܠ . ܠܗ̇ܘ ܩܪܝܢܐ ³ܕܒܝܠܝܐ . ܟܠ ܘXܪXܝXܐ . ܗܠܝܢ ܕ ܐܝXܒܟܝ ܚܕ ܫܒܐ ܒܝܝܝܐ ܩܪܝܢܢ̈ .
IšoMerv:ComOT ܫܢܐ ܒܫܢܐ . [2]ܚܟܝܡܐ ܐ̇ܡܪ . ܕܗ̇ܝ ܕܬܢܝܢܘܬ ܥܠ ܟܠ ܝܘܫܝܐ . ܠܘ ܓܝܪ ܬܪܬܝܢ̈ ܙܒܢܝܢ̈ ܠܚܘܕ ܐܬܥܒܕ ܆ ܐܠܐ
JacSer:memElishNaamGehaz ܢܦܫܬܐ̈ ܚܫܘܟܬܐ̈ ܗܘܝ ܠܗ̇ ܠܡܠܬܝ ܢܘܗܪܐ ܕܕܢܝܚ ܒܝܬ ܟܠ ܐܥܝܪ ܡܠܬܝ ܘܐܥܝܪ ܐܢܘܢ ܠܡܫܒܚܘ 318 5 ܡܢܟ ܢܗܪܢ̈
JacSer:memPalmSun ܐܬ݂ܪܘܢ̈ ܗܐ ܡܙܝܚܝܢ ܠܟ݂ ܒܐܣܟܡܝܗܘܢ̈ ܪܘܡܐ ܒܢܘܗܪܗ ܟܠ 447 40 ܘܡܫܒܚܝܢ ܠܟ݂ ܐܦ ܝܠܘܕܐ̈ ܒܐܘܫܥܢܝܗܘܢ̈
PersMartKgYaz1 ܐܝܩܖܝܢ̈ . ܘܖܡܐ ܘܡܥܠܝܐ ܡܠܟܘܬܗ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܡܠܟܐ̈ . ܟܠ ܒܡܫܝܚܐ . ܡܛܠ ܕܚܙܝܬ ܘܝܕܥܬ ܕܖܒ ܗܘ ܐܝܩܖܐ ܕܠܘܬܗ ܡܢ
AntiTriThWrit ܨܒܘ ܕܒܟܠܙܒܢ ܢܦܠܐ ܡܫܬܚܠܦ ܀ ܀ ܦܬ̣ܚ ܐܦܢ ܗܫ̣ܐ ܐܕܢܝܟ̈ ܟܠ : ܡܡܪܚ ܠܡܦܪܫܘ ܦܪܨܘܦܐ̈ ܆ ܟܕ ܩܢܘܡܐ ܠܗ ܟܕ ܠܗ ܐܡ̇ܪ ܇ Xܕ
JacSer:memNativ 179 ܥܠ ܗܝ ܕܐܬܝܬ ܒܥܐ ܐܢܐ ܡܪܝ ܠܡܡܠܠܘ 15 ܕܬܚܝܬ ܡܠܬܐ ܟܠ ܠܐ ܐܬܬܚܬܝܬ ܠܐ ܡܠܠܢܟ ܡܢ ܓܝܪ ܡܛܐ ܢܡܠܠܟ ܒܐܬܪܟ ܕܓܢܐ ܡܢ
ThdrMops:ComPs ܓܒܝܢ̈ X[ . . . ]ܕܐܝܕܐ ܕܣܝܡܐ ܗܘܬ ܠܗ ܕܗܘܬ ܫܪܝܪܐ . ܟܠ ܒܗ̇ܝ ܕܣܓܝ ܚܫܒܗ̇ ܠܗܕܐ [ . . . ] ܐܕܡ ܘܚܘܐ ܐܝܟ ܕܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܆ ܐܦܢ ܚܘܫܒܐ ܕܝܠܢ ܠܐ ܡ̇ܕܪܟ ܘX ܐܬܘܬܐ ܃ ܂ ܝX ܟܠ ܡܢ ܬܕܡܪܬܐ̈ ܇ ܐܝܟ ܡܠܬܐ ܕܝܠܢ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܐܠܐ ܒܪܡ ܗܘܬ
SevAnt:CathHom ܩܪܨܐ ܣ̇ܥܪܝܢ ܇ ܘܕܒܚܕܐ ܡ̇ܢ ܥܝܢܐ ܠܘܬ ܫܡܝܐ ܕ̇ܒܪܝܢ ܟܠ ܘܗܫܐ ܡ̇ܢ ܣܥܘܪܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܫܝܚܐ ܇ ܗܫܐ ܕܝܢ ܗܠܝXܢ ܕܐ̇
Babai:BookUnion ܂ ܘܟܢ ܡܩܦܝܢ ܗܠܝܢ ܕ ܂ ܠܝܬܐ̈ ܕܐܠܗܘܬܐ ܘܗܠܝܢ ܟܠ ܃ ܠܐ ܩܕܡܝܢ ܣܝ̇ܡܝܢ ܂ ܡܗܝܡܢܝܢܢ ܠܡ ܒܚܕ ܐܠܗܐ ܐܒXܐ ܐܚܝܕ
Hom6thCent . ܘܬܘܒ ܗܪܟܐ ܚܘܝ ܕܩܕܡ ܗ̇ܝ ܕܢܗܘܐ ܒܒܣܪ ܆ ܐܠܗܐ ܗܘܐ ܕܥܠ ܟܠ ܐܡ̣ܕ̇ ܕܡܢܗܘܢ ܗܘ ܡܫܝܚܐ ܒܒܣܕ̇ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܥܠ
sugJoseph&Benjamin ܡܐ ܕܓܕܫ ܠܗܘܢ ܝܘܣܦ ܣܒܐ ܝܥܩܘܒ ܡܘܢ ܥܒܕ ܛܠܝܐ ܓܠܝ ܠܝ ܟܠ ܘܫܪܝܘ ܠܚܕܕܐ̈ ܡܥܦܩܝܢ . ܘܡܫܐܠܝܢ ܗܘܘ ܠܚܕܕܐ̈ ܥܠ
JacSer:memJephDaught 45 ܐܠܘ ܠܐ ܓܝܪ ܐܪܙܟ ܡܪܢ ܨܪ ܗܘܐ ܢܦܬܚ ܐܦܠܐ ܕܒܚܗ ܡܬܩܒܠ ܟܠ ܕܢܐܫܘܕ ܒܐܝܕܝ̈ ܐܒܘܗ̇ ܕܬܗܘܐ ܕܡܘܬܐ ܠܩܛܠܟ ܪܒܐ ܒܪ ܦܪܩ
Eph:madLuqHeres ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܡܚܣܐ ܟܠ ܒܚܫܢ ܡܚ̇ܣܐ ܠܢ 4ܕܟܐܢܐ ܗܝ ܕܢܬ̇ܛܪܦ ܟܠ ܬܘܒ ܘܢܐܣܪܘܢ ܕܗ̇ܘ ܕܐܬܐܣܪ ܢܒܥܐ ܩܕܡܘܗܝ ܕܫ̇ܒܩ