simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܐܝܢܐ ܕܗ̣ܘ ܇ ܕܪܓܬ ܝܘܠܦܢܗܘܢ ܢܨܦܐ ܒܗ . ܕܒܕܓܘܢ ܐܦ X ܚܢܢ ܟܠ ܠܓܘ ܡܢ ܣܝܓܐ : ܐܚܝܕ ܠܗ̇ܢܘܢ ܆ ܦܫܝܩܐܝܬ ܡܬܝܠܦܝܢ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܠܐ ܐܟܘܠܐ ܡܢ ܟܠܦܪܘܣ ܨܝ̇ܡܐ ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܐܠܐ ܟܠ ܕܐܟܘܠܐ ܗܘ ܟܠ ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ ܚܣܝܠܘܬܐ ܕܡܢ ܡܐܟܠܬܐ̈ . ܐܠܐ ܠܐ ܗܘܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܐܟܘܠܐ ܗܘ ܇ ܘܚ̇ܣܠ ܝܬܗ ܒܦܘܪܫܢܐ ܢܦܫܢܝܐ ܡܢ ܬܪܣܝܬܐ ܟܠ ܐܠܐ ܠܐ ܗܘܐ ܟܠ ܠܐ ܐܟܘܠܐ ܡܢ ܟܠܦܪܘܣ ܨܝ̇ܡܐ ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܐܠܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܠܐ ܐܟܘܠܐ ܡܢ ܟܠܦܪܘܣ ܨܝܡܐ ܗܘ ܆ ܐܠܐ ܟܠ ܨܝ̇ܡܐ ܡܢ ܩܛܝܪ ܟܠ ܨܝ̇ܡܐX ܗܘ . ܐܝܟ ܕܬܬܕܝܢ ܘܬܗܦܘܟ ܡܠܬܐ ܗܟܢܐ ܆ ܕܠܐ ܗܘܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܨܝ̇ܡܐ ܡܢ ܩܛܝܪ ܘܐܦ ܐܟܘܠܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܗܐ ܓܝܪ ܡܠܐܟܐ̈ ܟܠ ܗܟܢܐ ܆ ܕܠܐ ܗܘܐ ܟܠ ܠܐ ܐܟܘܠܐ ܡܢ ܟܠܦܪܘܣ ܨܝܡܐ ܗܘ ܆ ܐܠܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܠܡ ܕܒܡܫܝܚܐ ܥܡܕܬܘܢ ܠܡܫܝܚܐ ܠܒܫܬܘܢ . ܘܬܘܒ : ܡܝܬܬܘܢ ܟܠ ܕܡܢ ܓܘ ܥܘܒܗ̇ ܕܫܝܘܠ ܆ ܡܫܘܕܥܝܢܢ ܥܠ ܩܝܡܬܢ ܕܥܡܗ .
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܨܘܡܝܢ̈ ܆ ܐܠܐ ܦܚܬܐ ܪܒܐ ܡܬܚܙܝܐ²ܕܐܝܬ ܒܝܬ ܨܘܡܐ ܠܨܘܡܐ ܟܠ ܡܢ ܬܪܥܝܬܐ̈ ܆ Xܢܗܟܢܐ ܐܦܢ ܟܘܢܝܐ ܕܨܘܡܐ ܦܪܝܣ ܥܠ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܨܘܡܝܢ̈ ܦܪܝܣ ܘܠܟܠ ܨܘܡܝܢ̈ ²ܚ̇ܒܫ ܆ ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܦܪܝܫܐ ܟܠ ܕܫܡܐ ܚܒܝܫܝܢ ܆ ܗܟܘܬ ܐܦ ܫܘܡܗܐ ܗܢܐ ܕܨܘܡܐ ܇ ܐܦܢ ܥܠ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܚܕ ܡܢ ܗܕܡܐ̈ ܠܝ̇ܬܗ XXX ⁸ܝܚܝܕܐܝܬ ܇ ܟܕ ܡܒܪܝܢ ܫܪܟܐ ܟܠ ܕܝܢ ܠܐ ܇ ܐܘ ܣܥܪܐ ܐܝ̣ܕܐ ܠܪܫܐ : ܠܦܘܡܐ ܕܝܢ ܠܐ ܇ ܐܘ ܡܫܡܫ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܐܝܟ̈ ܨܒܝܢܗ . ܘܐܟܙܢܐ ܕܠܛܘܦܣܐ ܕܦܓܪܗ ܐܝܬ ܠܗ ܚܝܐ ܟܠ ܆ ܐܠܐ ܒܚܝܠܐ ܕܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܕܟܣܐ ܒܗܘܢ ܘܡ̇ܥܒܕ ܒܗܘܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܐܝܬ ܠܢ ܘܐܦ ܢܦܫܬܢ̈ : ܐܢ ܥܪܨܐ ܇ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܟܢܘܬܢ̈ ܆ ܟܠ ܕܝܠܢ ¹ܒܥܝܢܢ ܕܢ̇ܥܕܐ ܡܢ ܚܒܪܝܢ̈ ܇ ܚܢܢ ܕܦܩܝܕܝܢܢ ܕܢܬܠ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܦܪܘܣ ܟܠ ܕܙ̇ܟܐ ܠܪܓܬܐ ܇ ܡ̇ܡ̣ܕ ܡܢ ܪܚܡܬ ܫܘܒܚܐ ܆ ܒܕܝ̇ܕܥ ܟܠ ܐܬܗܦܟܬ ܇ ܘܥܘ̣ܠܗ ܗܦ̣ܟ ܗܘܐ ܒܪܫܗ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܘ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܙ̇ܟܐ ܠܪܓܬܐ ܇ ܡ̇ܡ̣ܕ ܡܢ ܪܚܡܬ ܫܘܒܚܐ ܆ ܒܕܝ̇ܕܥ ܗܘܐXܢ ܟܠ ܇ ܘܥܘ̣ܠܗ ܗܦ̣ܟ ܗܘܐ ܒܪܫܗ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܘ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܟܠܗ ܢܩܝܦܐ ܠܟ ܒܪܘܬܐXܢ ܫܪܝܪܬܐ ܇ ܐܝܟ ܣܗܕܘܬܐ ܫܡܝܢܝܬܐ ܟܠ ܐܘܪܚܬܟ̈ ܇ ܕܠܐ ܬ̣ܬܩܠ ܒܟܐܦܐ ܪܓܠܟ . ܕܢܐܡܪ : ܕܐܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܢܟܝܢܝܢ̈ ܥܠ ܐܒܪܐ̈ ܕܡܠܐܟܐ̈ ܇ ܐܝܟ ܕܠܐ ܬ̣ܩ̇ܦ ܠܟܐܦܐ ܟܠ ܒܪܐ ܐܝܬܝܟ ܕܐܠܗܐ ܇ ܐܢ ܢ̇ܦܠ ܐܢܬ ܆ ܡܨܐ Xܢ ܠܡܢܛܪܘܬܟ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܒܝܫܝܢ̈ : ܠܐ ܬܙ̇ܝܢ ܪܘܫܥܟ ܠܘܩܒܠ ܒܪܘܝܟ ܇ ܐܝܟ ܟܠ ܠܟܠܗܝܢ ܫܟܚܬܗ̈ . ܒ̇ܥܐ ܓܝܪ ܕܢܐܡܪ : ܕܐܘ̇ ܒܝܫܐ ܕܒܝܫ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܚ̇ܣܢ ܠܪܓܬܐ ܘܠܪܚܡܬ ܫܘܒܚܐ ܇ ܦ̇ܠܛ ܡܢ ܢܫܒܐ̈ ܥܩܠܩܠܐ̈ ܟܠ ܚܝܐ̈ ܩ̇ܫܛ ܐܢܬ ܠܫܢܟ [XX]ܬܘܒ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܠܘ ܡܢ ܟܠܦܪܘܣ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܩܦܚ ܦܐܬܐ̈ ܘܒܗܬܬ ܐܦܐ̈ ܩܛ̣ܦ ܗܘܐ . ܕܒܕܓܘܢ ܟܠ ܩܪܒܐ ܘܕܪܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܚܘܝܢ XXܡܢ ܠܥܠ ܥܡ ܡܪܢ ܇ ܗܠܝܢ ܕܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܥܕܠܝܝܢ̈ . ܐܠܘ ܓܝܪ ܬܚܝܬ ܩܛܝܪܢܘܬܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܡܫܥܒܕ ܟܠ ܐܘ ܥܨ̇ܪܐ ܐܝܬ ܒܗ ܆ ܐܠܐ ܡܡ̇ܙܓ ܝXXX ܒܟܠܗܝܢ ܘܦܪܝܩ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܬܪܥܝܢ̈ ܠܡܫܡܥܬܗ ܕܡܫܝܚܐ . ܠܐ ܓܝܪ ܐܢܫ ܐܬܒܝܬܝ ܠܗ ܟܠ ܕܪܘܚܐ ܟܠܝܠ ܆ ⁵ܛܘܒܢܐ̈ ܫܠܝܚܐ̈ ܒܝܕ ܗܢܐ ܐܗܦܟܘ