simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsDr&ḤenAdiab:Treatises - . ܘܠܒܫܘ ܙܝܢܐ ܕܡܣܝܒܪܢܘܬܐ· ܘܣܡܘ ܣܢܘܪܬܐ ܕܬܘܟܠܢܐ . ܟܠ ܝܢܢ ܡܝܩܝ̇ܢܢ ܠܗܘܢ ܠܝܣܗܕܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ . ܗܢ̇ܘܢ ܕܒܣܪܘ ܥܠ
Basil:SyrDeSpirSanc . X7 ܘܠܐ ܐܒܐ ܗ̇ܘ ܕܒܟܘܠ ܘܒܟܠ ܐܢܫ ܡܥܒܕ ܟܠ ܐܝܬܘܗܝ ܕܠܐ ܟܠ . ܕܒܝܕ ܒܪܐ ܬ̇ܩܢ ܐܒܐ ܟܠ . ܘܒܝܕ ܪܘܚܐ |ܐܫܬܡܠܝ
SevAnt:LuqJul . ܘܠܐ ܠܘܩܕܡ ܡܬܩܪܒ ܗ̣ܘܐ ܡܘܬܐ ܠܦܓܪ X -X X ܥܕܡܐ ܠܐܝܟܐ ܟܠ ܗ̣ܘܐ ܡܘܬܐ . ܐܢ ܗ̣ܘ ܕܒܫܘܠܛܢܗ ܕܗ̇ܘ ܕܡ̇ܐ ܫܟܝܚ ܗ̣ܘܐ
Tim1:DisputCalMahdi . ܟܕ ܓܝܪ ܡ̣ܢ 30ܒܪܝܬܐ̈ ܟܠܗܝܢ ܕܡܬܚܙܝܢ̈ ܘܕܠܐ ܟܠ ܟܢ ܕܝܢ . ܘܡܛܠ ܕܬܚܘܝܬܐ ܡ̇ܢ ܪܒܬܐ 29ܕܚܘܒܗ ܕܐܠܗܐ ܕܠܘܬ
PhiloxMab:TenMem . ܪܓܝܓ ܗܘܐ ܓܝܪ ܢܒܝܐ ܕܐܠܗܐ ܕܢܚܙܐ ܥܠܡܐ ܐܠܗܐ ܒܓܢܣܐ ܟܠ ܡܪܚܡܢܘܬܐ ܀ ܘܥܠ ܡܫܝܚܐ ܕܡܬܚܙܐ . ܕ . ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܥܠ
JnDalya:Epist : X ܗܪܓܗ ܚ̇ܢܐ ܠܟܠ : X ܟܠ . ܩ ܕܒܠܒXܝ XX ܒ XX : ܩ Xܐܬܛܥܐ : ܟܠ -- . Xܡܪܝ XX . --⁷⁴ܩXX XXXܢX . --⁷³ XX : X1ܩ ܗX X ܚܢܐ
SevAnt:CathHom : ܚܝܠܐ ܒܝ̣ܫܐ ܘܗܘܠܐ ܣ̇ܪ̣ܪ ܣܩܘܒܠܐܝܬ : ܘܡ̣ܩܪܒܢܐ ܟܠ : ܠܘܩܒܠ ܥ̣ܠܬܐ ܕܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ : ܠܘܩܒܠ ܗ̇ܘ ܕܠܗܠ ܡܢ
SevAnt:madHym X ܀ ܩܥܓ - ܛ - ܗ - X ܝܝ̣ · Xܝ-̇ ܝ̇ܝ̣ܚ ܝ . . . ܝ : X ܝܝ ܟܠ ܕ ܒܨܠܘܬܗܘܢ̈ ܚ̣ܘܣ ܐܩ ܥܝܝܢ ܘܫܘܙܒ ܠܢ ܪܚ̇ܡ ܐܢܫܐ ܡܪܐ
DadQaṭ:ComAscet ³⁸ܒܪܝܬܐ ܆ O⬩ܗܕܐ ܗܝ ܕܬܥܨܐ ܢܦܫܟ ܒܬܟܬܘܫܐ ܘܬܫܒܘܩ ܟܠ ܕܝܢ ³⁸ ܕܐܡ̣ܪ : ܕܐܬܚܦܛ ܒܐܓܘܢܐ X ܘܩܢܝ ܡܪܚܡܘܬܐ ³⁷ ܨܝܕ
Eph:madCrucifix ¹ ܡܚܙܝܬܐ ܗܝ ܕܥܕܬܐ ² ܕܟܢܫܬ ܡܢ ܣܦܪܐ̈ ܚܠܝܘܬܐ ܕܪܘܚ ܟܠ X ܟܕ ܚܠܝܘܬܐ ܒܕܝܪܐ ¹ ܦܘܡܐ ܗܘ ܟܢܫ ܠܗ̇ ܕܗ̇ܝ ܢܩܕܬ ܡܢ
Sahd:BookPerf ܇ ܫ̣ܪܐ ܒܢܘ̣ܗܪܐ XXXX X ܓܐܝܐ ܕܒܚܘ̣ܒܗ ܐܣ̣ܝܕ̇ . ܟܠ ܕܐܠܗܐ ܟܕ ܠܡܕܡ ܠܐ ܚ̇ܙܐ ܆ ܐܠܐ ܐܢ ܠܗ̇ܘ ܡ̇ܫܒܚܐ ܡܢ
SynWestSyr ܐܝܕܐ ܕܗ̣ܝ ܐܪܐܣܝܣ̈ : ܐܝܟ ܠܐ ܥܡܝܕܐ̈ ܢܫܬܡܠܘܢ ܒܝܕ ܟܠ ܡܢ ܡܘܪܛܢܝܐ ܘܡܢ ܢܘܡܕܝܐ ܇ ܘܬܚܡܘ ܕܟܠ ܕܡܬܦܢܐ ܡܢ
DidascApost ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܐܒܠܝܢ ܥܠ ܨܗܝܘܢ ܇ ܘܬܘܒ ܐܡ̇ܕ̇ X ܟܠ ܘܢܬܒܣܡ X0 ܒܥܠܡܐ ܕܥܬܝܪ . . ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܒܐܫܥܝܐ . ܕܚܕܘ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܐܝܢܐ ܕܗ̣ܘ ܇ ܕܪܓܬ ܝܘܠܦܢܗܘܢ ܢܨܦܐ ܒܗ . ܕܒܕܓܘܢ ܐܦ X ܚܢܢ ܟܠ ܠܓܘ ܡܢ ܣܝܓܐ : ܐܚܝܕ ܠܗ̇ܢܘܢ ܆ ܦܫܝܩܐܝܬ ܡܬܝܠܦܝܢ ܡܢ
Cyr:ComLuke ܐܝܬ ܠܗ̣ ܂ ܘܫ̇ܝܢ ܡܢ ܡܚܕܐ ܠܟܝܡܘܢܐ̣ ܂ ܚ̇ܡܠ ܕܝܢ ܟܠ ܡܫܬܓܫܐ ܗܘܬ ܂ ܐܠܐ ܩܡ ܡܚܕܐ ܡܫܝܚܐ ܃ ܗ̇ܘ ܕܫܘܠܛܢܐ ܕܥܠ
SevAnt:madHym ܐܝܬܝܟ ܒ̇ܪܘܝܐ ܘܡܝܪܐ . . ܘܐܘܡܝܐ ܡ̇ܚܕܬܢܐ . ܒܟܠܝܠܐX ܟܠ ܡܟܐ̈ : ܐܝܠܝܢ ܕܨܒܝܢܐܝܬX ܣܒ̣Xܬ ܚܝXܝܢ ܚܘ̣ܝܬ ܆ ܕܕܗܢܐ
BarṢal:ComLiturg ܐܡܬܝ ܓܝܪ ܕܬܐܟܠܘܢ ܠܠܚܡܐ ܗܢܐ ܘܠܟܣܐ ܂ ܗ̇ ܂ ܥܡ ܗ̇ܝ ܟܠ ܒܪܟ ܀ ܟܗܢܐ ܀ ܘܐܦ ܚܢܢ ܡܪܝ ܟܕ ܡܩܒܠܝܢܢ ܛܝܒܘܬܟ ܂ ܗ̇ ܂
Denḥ&AḥudTagr:Acts ܐܡܬܝ ܕܒܘܘܢܐ ܕܝܠܝ ܡܬܪܢܐ ܐܢܐ ܠܨܘܡܗܘܢ ܥܡܝܠܐ ܘܐܡܝܢܐ ܟܠ ܘܢܟܦܘܪ ܒܥܠܡܐ ܘܒܟܠܗܝܢ ܪܓܝܓܬܗ̈ . ܐܦ ܐܢܐ ܓܝܪ ܐܚܝ̈
LiberGrad ܐܢܫ . ܪܘܚܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܡܨܥܪܝܢ : ܕܡܫܘܝܢ ܕܝܬܩܐ ܕܡܪܢ ܥܡ ܟܠ ܦܘܠܘܣ : ܕܘܝ ܠܐܝܠܝܢ ܕܚܫܒܝܢ ܕܝܬܩܐ ܕܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܟ
JnEph:EccHist ܐܢܫ ܃ ܥܠ ܗܝ̇ ܕܟܕ ܚ̣ܝ ܬܐܕܘܪܐ ܗ̇ܘ ܕܩܕܡ ܦܛܪܐ ܗ̣ܘ ܘܗ̇ܘ ܟܠ ܂ ܐ̣ܝܟܢܐ ܕܟܕ ܐܬ̇ܚܫܒ ܗ̣ܘ ܕܡ̣ܝܢܐ ܕܢܚ̇ܦܐ ܚ̣ܣܕܗ ܕܡܢ