simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SermHolyWeek ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܐܘ ܒܪ ܡܠܟܐ ܕܕܡ̇ܐ ܠܗ XX ܕܟܕ ܠܐ ܥܒ̣ܕ ܙܘܚܐ ܡܠܟܐ XX ܢܘܟܪܝ ܗܘܐܓܒܪܐ ܠܒܛܢܗ ܕܥܝܪܐ ܕܪܘܚܐ ܗ̣ܘ ܣܒܪܗ ܡܢܘ
SermHolyWeek ܕܕܡ̇ܐ ܠܗ XX ܕܟܕ ܠܐ ܥܒ̣ܕ ܙܘܚܐ ܠܒܪܗ ܘܠܐ ܪܘܡܪܡܐ ܡܠܟܐ ܠܒܛܢܗ ܕܥܝܪܐ ܕܪܘܚܐ ܗ̣ܘ ܣܒܪܗ ܡܢܘ ܡܠܟܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܐܘ ܒܪ
SermHolyWeek ܘܒܪ ܡܠܟܐ ܐܘ ܚܕ ܡܢ ܐܠܗܝܟܘܢ̈ ܕܠܐ ܢܣܬܢܩ ܥܠ ܡܐܟܘܠܬܐ ܡܠܟܐ ܘܡܢ ܫܠܝ ܐܬܘ ܪܚܝܩܐ̈ ܘܥܠܘ ܩ̇ܪܒܘ ܠܗ ܩܘܪܒܢܐ̈ 85ܐܝܢܘ
SermHolyWeek ܐܘ ܚܕ ܡܢ ܐܠܗܝܟܘܢ̈ ܕܠܐ ܢܣܬܢܩ ܥܠ ܡܐܟܘܠܬܐ ܘܢܗܘܐ ܡܠܟܐ ܐܬܘ ܪܚܝܩܐ̈ ܘܥܠܘ ܩ̇ܪܒܘ ܠܗ ܩܘܪܒܢܐ̈ 85ܐܝܢܘ ܡܠܟܐ ܘܒܪ
SermHolyWeek ܕܗܠܝܢ ܕܝܠܗ ܪܘܪܒܬܐ̈ ܘܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܠܫܘܒܚܗ ܗܠܝܢ ܡܠܟܐ ܠܓܠܠܐ̈ ܒܝܡܐ ܩܫܝ ܗܘܐ ܘܒܪܓܠ ܥܠܝܗܘܢ ܗܠܟ ܗܘܐ XXX ܒܪܝܟ
SermHolyWeek ܠܐ ܢܬܬܟܠ ܥܠ ܐܘܚܕܢܗ X ܗܘܐ ܝ̇ܕܥ ܕܐܝܬ ܥܠ ܪܝܫܗ ܡܠܟ ܡܠܟܐ 1ܟܠ ܒܪܢܫܐ ܠܐ ܢܡܪܕ ܕܐܠܗܐ ܣ̣ܢܐ ܠܡܪܘܕܐ̈ ܒܪܢܫܐ ܕܥܒܝܕ
SermHolyWeek ܕܣܓܝܐܝܢ ܐܢܘܢ ܫܘܠܛܢܝܗ̇̈ ܕܐܝܬ ܠܗ̇ ܒܪܘܡܐ ܘܒܥܘܡܩܐ ܡܠܟܐ ܠܕܡܘܕܝܢ ܒܗ ܘܟܡܐ ܡܘܦܐ ܐܢܐ ܕܐܡܪ 345ܪܒܘܬܗ̇ ܕܟܠܬ
SermHolyWeek ܕܫܩܠ ܐܢܘܢ -- -- -- ܢ XXX ܘܝܗܒ ܗܘܐܐܢܘܢ ]ܠܫܠܝܚܘܗܝ̈ ܡܠܟܐ ܠܣܓܘܕܘܗܝ̈ ܕܐܝܟܢܐ ܒܓܙܘܗܝ̈ ܢܐܚܘܢ ܫܘܒܚܐ ܠܡܠܟܐ ܘܒܪ
SermHolyWeek ܐܦ ܒܪ ܡܠܟܐ 93ܘܐܢܐ ܫܝܛܐ ܘܨ̇ܝ̣ܕܐ ܠܐ ܡܕܝܢ ܬܫܝܓ ܠܝ ܡܠܟܐ ܐܝܟܢܐ ܐܚܙܝܟ ܐܠܗܝ ܕܓܗܝܢ ܐܢܬ ܘܡܫܝܓ ܐܢܬ ܠܝ ܕܐܢܬ
SermHolyWeek 93ܘܐܢܐ ܫܝܛܐ ܘܨ̇ܝ̣ܕܐ ܠܐ ܡܕܝܢ ܬܫܝܓ ܠܝ ܪܓܠܝ̈ ܕܝܩܝܪ ܡܠܟܐ ܐܚܙܝܟ ܐܠܗܝ ܕܓܗܝܢ ܐܢܬ ܘܡܫܝܓ ܐܢܬ ܠܝ ܕܐܢܬ ܡܠܟܐ ܐܦ ܒܪ
SermHolyWeek ܕܝܘܕܝܐ̈ ܠܝܫܘܥ ܐܡܪ ܦܝܠܛܘܣ ܕܡܕܡܐ ܕܡܝܬ ܗܘ ܠܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܘܩܪܐ ܠܝܫܘܥ ܕܢܫܐܠܝܘܗܝ ܘܢܫܡܥ ܡܠܬܐ ܡܢ ܦܘܡܗ XX ܐܢܬ ܗܘ
SermHolyWeek XX ܐܢܐ ܠܡܠܟܐ ܗܘ ܕܡ̇ܝܬܟ ܐܡܪ ܠܝ ܐܢ ܡܠܟܐ ܐܢܬ ܕܐܢ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܐܡܪ ܦܝܠܛܘܣ ܕܡܕܡܐ ܕܡܝܬ ܗܘ ܠܡܠܟܐ ܘܝܩܝܪ ܐܢܬ ܐܝܟ ܒܪ
SermHolyWeek ܐܢܬ ܕܐܢ ܡܠܟܐ ܐܢܬ ܗܐ ܛܒ ܫܦܝܪ ܕܫܦܝܪܐ ܠܟ ܡܠܟܘܬܐ X ܡܠܟܐ ܐܢܬ ܐܝܟ ܒܪ ܡܠܟܐ XX ܐܢܐ ܠܡܠܟܐ ܗܘ ܕܡ̇ܝܬܟ ܐܡܪ ܠܝ ܐܢ
SermHolyWeek ܐܢܬ ܗܐ ܛܒ ܫܦܝܪ ܕܫܦܝܪܐ ܠܟ ܡܠܟܘܬܐ X 11ܘܐܢܗܘ ܕܒܪ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ XX ܐܢܐ ܠܡܠܟܐ ܗܘ ܕܡ̇ܝܬܟ ܐܡܪ ܠܝ ܐܢ ܡܠܟܐ ܐܢܬ ܕܐܢ
SermHolyWeek ܐܝܬܝܟ ܝܐܝܐ ܠܟ ܡܠܟܘܬ ܐܒܘܟ ܐܢܗܘ ܕܐܢܬ ܗܟܢ ܝܩܝܪ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܐܢܬ ܗܐ ܛܒ ܫܦܝܪ ܕܫܦܝܪܐ ܠܟ ܡܠܟܘܬܐ X 11ܘܐܢܗܘ ܕܒܪ
SermHolyWeek ܐܢܬ ܐܘܕܥܝܢܝ ܐܚܘܪ ܒܟ ܐܝܟ ܕܒܡܠܟܐ XX ܘܐܠܐ ܬܘܒ ܐܝܬܝܟ ܡܠܟܐ ܚܙܘܟ 1X1ܚܕ ܟܡܐ ܐܒܘܟ ܒܚܙܬܗ ܡܪܗܒ ܠܐܝܢܐ ܕܚܐܪ ܒܗ ܐܢ
SermHolyWeek ܠܡܢ ܣ̇ܢܝܢ ܠܟ ܝܘܕܝܐ̈ ܐܢ ܡܠܟܐ ܐܢܬ ܕܝܘܕܝܐ̈ ܚܘܐ ܐܢܘܢ ܡܠܟܐ ܐܢܬ ܐܘܕܥܝܢܝ ܐܚܘܪ ܒܟ ܐܝܟ ܕܒܡܠܟܐ XX ܘܐܠܐ ܬܘܒ ܐܝܬܝܟ
SermHolyWeek ܐܢܬ ܕܝܘܕܝܐ̈ ܚܘܐ ܐܢܘܢ ܡܠܟܘܬܟ XX ܐܘܕܥ ܐܢܘܢ ܫܘܠܛܢܟ ܡܠܟܐ XX ܘܐܠܐ ܬܘܒ ܐܝܬܝܟ ܡܠܟܐ ܠܡܢ ܣ̇ܢܝܢ ܠܟ ܝܘܕܝܐ̈ ܐܢ
SermHolyWeek ܐܢܬ ܕܝܘܕܝܐ̈ ܦܘܩ ܫ̇ܬܩ ܐܢܘܢ ܡܢܢ ܕܗܐ ܪܝܒܝܢ̈ ܡܛܠ ܩܛܠܟ ܡܠܟܐ ܐܢܘܢ ܠܡܢܐ ܫܠܝܬ ܐܝܟ ܚܠܫܐ ܘܗܢܘܢ ܫ̇ܝܛܝܢ ܡܠܟܘܬܟ XX ܐܢ
SermHolyWeek ܐܢܬ ܗܝ ܡܠܬܟ ܗܢܘ ܚܝܠܗ̇ ܕܡܠܟܐ ܐܢܬ ܐܦ ܒܪ ܡܠܟܐ 1X9ܡܕܝܢ ܡܠܟܐ ܐܠܐ ܗ̇ܘ ܕܡܫܡܫ ܠܝ 165ܠܝܫܘܥ ܦܝܠܛܘܣ ܐܡܪ ܡܕܝܢ ܓܒܪܐ