simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Kings [AB] ܘܐܡܪ : ܚܝ ܗܘ ܡܪܝܐ ܕܦܪܩ ܢܦܫܝ ܡܢ ܟܠ ܥܩܐ . ܐܠܐ ܐܝܟܢܐ ܡܠܟܐ ܠܝ ܠܒܪܬܫܒܥ . ܘܥܠܬ ܩܕܡܘܗܝ : ܘܩܡܬ ܩܕܡ ܡܠܟܐ . ܘܝܡܐ ܠܗ̇
P:Kings [AB] ܐܚܙ . ܘܦܣܩ ܡܠܟܐ ܐܚܙ ܓܕܢܦܐ̈ ܕܡܬܩܢܐ . ܘܐܦܪܩ ܡܢܗܘܢ ܡܠܟܐ ܕܢܚܫܐ ܢܗܘܐ ܠܝ ܠܫܘܐܠܐ . ܘܥܒܕ ܐܘܪܝܐ ܟܗܢܐ ܐܝܟ ܕܦܩܕܗ
P:Kings [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܚܙܐ ܘܥܪܩ ܒܐܘܪܚܐ ܕܒܝܬ ܓܢܐ̈ . ܘܪܕܦ ܒܬܪܗ ܝܗܘ ܡܠܟܐ ܕܡܪܝܐ . ܘܫܕܐܘܗܝ ܒܝܪܬܘܬܗ ܕܢܒܘܬ ܐܝܙܪܥܠܝܐ . ܘܐܚܙܝܐ
P:Kings [AB] ܠܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ : ܫܩܠܝܢ ܠܗܝܢ ܪܗܛܐ̈ : ܘܡܝܬܝܢ ܠܗܝܢ ܠܒܝܬ ܡܠܟܐ ܘܕܪܗܛܐ̈ ܕܢܛܪܝܢ ܒܬܪܥܐ ܕܒܝܬ ܡܠܟܐ . ܘܒܙܒܢܐ ܕܥܐܠ
P:Kings [AB] ܕܐܬܘܪ ܘܠܐ ܦܠܚܗ . ܘܗܘ ܡܚܐ ܠܦܠܫܬܝܐ̈ ܥܕܡܐ ܠܥܐܙܐ : ܡܠܟܐ . ܘܗܘܐ ܡܪܝܐ ܥܡܗ . ܘܠܐܝܟܐ ܕܐܙܠ ܗܘܐ : ܙܟܐ ܗܘܐ . ܘܡܪܕ ܥܠ
P:Kings [AB] ܗܘܝܢ ܗܘܘ ܫܒܥܝܢ ܓܒܪܝܢ̈ . ܘܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܩܪܝܬܐ ܡܪܒܝܢ ܡܠܟܐ ܡܪܝܟܘܢ̈ : ܘܐܝܬܘ ܠܝ ܡܚܪ ܠܗܢܐ ܥܕܢܐ ܠܐܝܙܪܥܝܠ . ܘܒܢܝ̈
P:Kings [AB] ܕܚܡܬ : ܘܡܠܟܐ ܕܪܦܕ : ܘܡܠܟܐ ܕܩܪܝܬܐ ܣܦܪܘܝܡ : ܘܕܢܥ : ܡܠܟܐ : ܠܓܘܙܢ ܘܠܚܪܢ ܘܠܪܨܦ ܘܠܒܢܝ̈ ܥܕܢ ܕܒܕܠܣܪ . ܐܝܟܘ
P:Kings [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܘܠܟܠܗ ܒܝܬ ܝܗܘܕܐ ܘܒܢܝܡܝܢ : ܘܠܫܪܟܗ ܕܥܡܐ ܡܠܟܐ ܥܠ ܫܡܥܝܐ ܢܒܝܗ ܕܐܠܗܐ ܠܡܐܡܪ . ܐܡܪ ܠܪܚܒܥܡ ܒܪ ܫܠܝܡܘܢ
P:Kings [AB] . ܘܦܣܩ ܟܠܗܘܢ ܡܐܢܐ̈ ܕܕܗܒܐ ܕܥܒܕ ܫܠܝܡܘܢ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ . ܘܐܦܩ ܡܢ ܬܡܢ ܟܠܗ ܓܙܐ ܕܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ : ܘܓܙܐ ܕܒܝܬ
P:Kings [AB] ܠܐܢܬܬܐ . ܘܐܫܬܥܝܬ ܠܗ . ܘܩܪܐ ܠܗ̇ ܡܠܟܐ : ܠܡܗܝܡܢܐ ܚܕ . ܡܠܟܐ : ܗܕܐ ܗܝ ܐܢܬܬܐ : ܘܗܢܐ ܗܘ ܒܪܗ̇ ܕܐܚܝ ܐܠܝܫܥ . ܘܫܐܠܗ̇
P:Kings [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܘܐܡܠܟ ܒܬܪܗ . ܘܟܕ ܐܡܠܟ : ܡܚܐ ܠܟܠܗ ܒܝܬ ܡܠܟܐ ܐܝܣܪܐܝܠ ܟܪܝܟܝܢ ܥܠ ܓܬ . ܘܩܛܠܗ ܒܥܫܐ : ܒܫܢܬ ܬܠܬ ܠܐܣܐ
P:Kings [AB] ܕܐܬܘܪ . ܘܫܪܟܐ ܕܦܬܓܡܘܗܝ̈ ܕܐܚܙ : ܘܟܠ ܡܕܡ ܕܥܒܕ : ܗܐ ܡܠܟܐ : ܘܡܥܠܢܐ ܕܬܪܥܐ ܒܪܝܐ : ܐܟܪܟ ܠܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ : ܡܢ ܩܕܡ
P:Kings [AB] ܠܒܢܝܐ ܒܪ ܝܘܝܕܥ : ܘܢܦܩ ܦܓܥ ܒܗ ܘܡܝܬ .   ܘܡܠܟܘܬܐ ܬܩܢܬ ܡܠܟܐ ܘܟܘܪܣܝܗ ܕܕܘܝܕ ܢܗܘܐ ܡܬܩܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܥܕܡܐ ܠܥܠܡ . ܘܦܩܕ
P:Kings [AB] ܟܕ ܩܐܡ ܥܠ ܥܡܘܕܐ ܐܝܟ ܢܡܘܣܐ ܕܡܠܟܐ̈ . ܘܪܘܪܒܢܐ̈ ܡܠܟܐ : ܘܥܡܐ ܟܕ ܚܕܝܢ : ܘܐܬܬ ܠܘܬ ܥܡܐ ܠܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ . ܘܚܙܬ
P:Kings [AB] ܕܘܝܕ ܐܡܠܟ ܠܫܠܝܡܘܢ . ܘܫܕܪ ܥܡܗ ܡܠܟܐ : ܠܨܕܘܩ ܟܗܢܐ : ܡܠܟܐ ܡܣܒܪ ܐܢܬ . ܘܥܢܐ ܢܬܢ ܘܐܡܪ ܠܐܕܘܢܝܐ : ܫܪܝܪܐܝܬ ܡܪܢ
P:Kings [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܠܥܣܬܪܘܬ ܐܠܗܬܐ ܕܨܝܕܢܝܐ̈ : ܘܠܟܡܘܫ ܡܠܟܐ ܐܘܪܫܠܡ : ܕܡܢ ܝܡܝܢܐ ܕܛܘܪܐ ܡܚܒܠܢܐ : ܕܒܢܐ ܫܠܝܡܘܢ
P:Kings [AB] ܕܝܗܘܕܐ . ܘܐܡܠܟ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ ܬܪܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ . ܘܥܒܕ ܕܒܝܫ ܡܠܟܐ ܐܚܒ ܐܡܠܟ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ ܒܫܡܪܝܢ : ܒܫܢܬ ܫܒܥܣܪܐ̈ ܠܝܘܫܦܛ
P:Kings [AB] ܕܒܒܠ : ܒܫܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܐܡܠܟ : ܒܪܝܫܗ ܕܝܘܝܟܝܢ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܕܬܪܥܣܪ ܒܫܒܥܐ ܘܥܣܪܝܢ ܒܗ ܒܝܪܚܐ : ܐܪܝܡ ܐܘܠ ܡܪܘܕܟ
P:Kings [AB] ܕܡܨܪܝܢ ܥܠ ܐܘܪܫܠܡ . ܘܢܣܒ ܓܙܐ ܕܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ : ܘܓܙܐ ܡܠܟܐ . ܘܗܘܐ ܒܫܢܬܐ ܚܡܝܫܝܬܐ ܕܡܠܟܐ ܪܚܒܥܡ : ܣܠܩ ܫܝܫܩ
P:Kings [AB] ܕܡܘܐܒ ܥܠ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܢܦܩ ܡܠܟܐ ܝܘܪܡ ܒܝܘܡܐ ܗܘ ܡܠܟܐ : ܘܡܐܐ ܐܠܦܝܢ̈ ܕܟܪܐ̈ ܕܥܡܪܐ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܡܝܬ ܐܚܒ : ܡܪܕ