simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronEdes ܘܚܒܫܗ̣ ܂ ܫܢܬܐ ܚܕܐ ܂ ܘܗܝܕܝܢ ܙܩܦܗ ܒܒܗܐܪܕܫܝܪ ܒܡܨܥܬ ܡܠܟܐ ܘܗܘ̤ܐ ܟܪܣܛܝܢܐ ܂ ܘܡܨܚܐ ܠܗܘܪܡܝܙܕ ܘܠܟܘܢ ܂ ܘܫܕܪ
ChronMin ܂ ܘܫܡܠܝ ܝ ܐܘܪܚܗ ܘܗܦܟ ܐܕܪܟܗ ܦ[ܘܩܕܢ]ܐ [ܕܐܠܗܐ] ܡܠܟܐ ܥܠܝܗܘܢ ܦܛܪܝܪܟܐ ܂ ܘܟܕ [ܢܦܩ ]ܕܢܐܙܠ ܢܣܒ ܣܝܓܝܠܝܢ ܡܢ
BarṢal:ComGosp ܘܪܝܫܟܗܢܐ̈ ܂ ܠܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܘܐܪ ܇ ܣܛܒܘܠܘܣ ܂ ܠܗܠܝܢ ܡܠܟܐ ܒܫܡܐ ܕܩܫܝܫܗ ܂ ܘܡܢ ܡܪ·ܡ ܡܠܟܬܐ ܒܪܬ ܐܚܘܗܝ ܕܐܘܪܩܐܢܘܣ
JnRufus:Pleroph . ܘܡܢ ܟܢܫܐ ܕܐܝܟ ܘܟܢ ܣܓܝܐܐX ¹ܕܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܡܠܟܐ ܗܘܐ . ܘܕܚܝܩܘܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬ ܫܘܒܚܐ . ܡܢܗ ܕܪܫܝܥܐ
BarḤadbš:Acts ܒܝܫܐ ܕܒܙܒܢܗ ܇ ܐܠܐ ܐܢ ܕܐܟܘܬܟܘܢ . ܐܘ ܠܐ ܟܝ ܫܡܝܥ ܠܟܘܢ ܡܠܟܐ ܡ̇ܢܘ ܟܝ ܓܚܟ ܘܐܨܛ̇ܝ ܒܐܪܡܝܐ ܢܒܝܐ ܇ ܥܠ ܕܥܪܩ ܘܐܣܬܬܪ ܡܢ
BarKoni:Schol ܕܝܗܘܕܐ ܩܛܠ ܂ ܘܒܝܘܡܬܗ10̈ ܣܠܩ ܚܙܐܝܠ ܡܠܟܐ ܕܣܘܪܝܐ ܡܠܟܐ ܒܢܘܗܝ̈ ܕܐܚܒ ܘܠܐܝܙܒܝܠ ܂ ܬܘܒ ܂ XX ܂ ܝ ܂ ܝ ܕܝܢ ܘܠܐܚܙܝܐ
EliaNis:Chron ܡܢ ܟܘܦܗ ܡܕܝܢܬ ܐ ܂ ܠܐܢܒܪ ܂ ܘܫܪܝ ܒܒܝܢܗ̇ ܒܝܘܡ ܚܕܒܫܒܐ ܡܠܟܐ ܂ ܝXܘܢܡܕ ܒܪ ܝܢܝܐ ܟܘXܪܙܝXܝX ܂ ܒܗ̇ ܐܫܬܢܝ ܐܒܘܐܠܥܒܣ
EliaNis:Chron ܂ ܘܐܫܬܟܚ ܫܡܫܐ ܕܡܥ ܠܣܝܡܝܘܢ ܕܫܘܝܘܬܐ ܣܬܘܝܬܐ ܒܝܘܡ ܡܠܟܐ ܂ ܂ ܘܐܬܥܒܕܬ̣ ܢܛܘܪܬܐ ܒܡܕܝܢܬ ܫܠܡܐ ܒܝܘܡܝ̈ ܐܠܘܐܬܩ
SevAnt:Epist ܕܐܡܘܪܝܐ̈ ܘܠܥܘܓ ܡܠܟܐ ܕܒܝܫܢ : ܕܓܢܒܪܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܡܠܟܐ ܥܡܗ ܝܘܝ . ܘܠܡܠܟܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܒܫܒܒܘܬܗܘܢ : ܠܣܝܚܘܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܛܟܣܘ ܐܒܗܬ̈ ܐ ܠܗܕܐ ܥܘܢܬܐ ܕܒܣܠܝܩܐ̈ ܘܠܦܣܘܩܐ ܕܡ̣ܢ ܡܠܟܐ ܐ ܕܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܂ ܘܐܢܫܝܢ ܐܡ̣ܪXܘ ]ܕܒܝܘܡܝ̈ ܒܣܝܠܝܣ
Tim1:Epist ܂ ܐܢܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܕܢܬܝܠܕ ܝ ܘܬܪܢܐ ܗ̣ܘ ܪܒܐ ܠܡܠܟܐ ܘܠܥܠܡܐ ܃ ܡܠܟܐ ܃ ܘܠܐ ܡܕܡ ܡܘܬܪܐ ܘܡܚܣܪܐ ܠܟܝܢܗ ܕܐܝܬܝܐ ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܕܒܪ
BarṢal:ComGosp ܕܪܘܡܝܐ̈ ܥܠ ܟܠܗ̇ ·ܗܘܕ ܂ ܘܗܢܐ ܐ ܬܘܗܝ ܒܪܗ ܕܗ̇ܘ ܂ ܘܐܘܠܕ ܡܠܟܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܕܩ̇ܛܠ ܠܫܒܪܐ̈ ܂ ܘܗ̇ܘ ܡܠܟܐ ܗܘܐ ܇ ܕܐܫܠܛܗ
Ps-Zach:EccHist ܆ ܡܛܘܠ ܕܐܝܟ ܐܒܝ ܝ ܗܘ ܂ ܘܗ̣ܘ ܣܡܢܝ ܫܠܝܛܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܂ ܡܠܟܐ ܐܢܬܬܐ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܝܘܣܦ ܂ ܐܢܐ ܡܚܪ ܗܦ̇ܟ ܐܢܐ̣ ܠܘܬ ܦܪܥܘܢ
Ps-Zach:EccHist ܆ ܝ- ܐܬܥܙܙ ܥܠ ܦܛܪܘܣ ܂ ܘܫܕܪ ܠܩܘܙܡܐ ܣܦܬܪܗ ܘܟܬܝܒܬܐ̈ ܡܠܟܐ ܂ ܕܒܙ ܐܢܘܢ ܘܛܪܕ ܘܫܩܠ ܕܝܪܬܗܘܢ̈ ܂ ܘܟܕ ܐܝܠܦ ܗܠܝܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܆ ܘܐܪܒܝܢܕܐ ܠܐܢܛܝܘܟܝ ܃ ܘܦܛܪܝܩ ܠܡܠܛܝܢܐ ܃ ܘܦܪܙܡܢ ܡܠܟܐ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܥܒ̣ܪ ܢܗܪܐ ܦܪܬ ܠܡܥܪܒܐ ܆ ܘܡܓܣܛܪܣ ܐܙܠ̣ ܠܘܬ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܘܐܡܠܟ̣ ܝܘܣܛܝܢܝܢܐ ܒܪ ܚܬܗ ܂ ܫܢܬ ܬܡܢܡܐܐ̈ 1ܘܬܡܢܝܢ ܡܠܟܐ ܂ ܝ ܫܢܬ ܬܡܢܡܐܐ̈ ܘܬܡܢܝܢ ܘܚܡܫ̣ ܂ ܡܝܬ ܝܘܣܛܝܢܝܢ̣ܐ
JacSer:Epist ܕܐܕܘܡܝܐ̈ ܥܠ ܐܚ̇ܒ ܇ ܒܩܪܒܐ ܕܪܡܬ ܓܠܥܕ ܂ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܓܝܪ ܡܠܟܐ ܚܝܠܝ̈ ܚܫܘܟܐ 3ܕܢܩܝܦܝܢ ܠܗ̣ ܂ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܐܬ ܐܡܪܬ ܡܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܝܣܪܝܠ ܂ ܛܘܒܢܐ ܕܝܢ ܡܬܝ ܐ̣ܡܪ ܕܐܢX ܡ̣ܢ ܝܠܘܕܐ̈ ܐܬ ܐܡܪ ܡܠܟܐ ܘܐ̇ܡܪܝܢ ܃ ܐܘܫܥܢܐ ܇ ܒܪܝܟ ܗ̣ܘ ܕܐܬ̇ܐ ܒܫܡܗ ܕܡܪܝܐ
BarEbr:CandSanc ܕܐ̇ܬܐ . ܘܓܠܝܐ ܕܫܢܝܐ̈ ܕܥ̇ܒܕܝܢ ܗܠܝܢ ܫܒܘܥܐ̈ ܒܨܝܪܢ̈ ܡܠܟܐ ܡܫܝܚܐܘܠܐܐܝܬ ܠܗ̇ . ܘܩܪܝܬܐ ܕܩܘܕܫܐ ܬܬܚ̣ܒܠܝ . Xܝܝ ܥܡ
Nars:memCreat ܚܕܬܐ ܘܐܦ ܚܘܫܒܐ ܟܕ ܡܫܡܥ ܠܗ ܠܩܠ ܚܘܫܒܘܗܝ̈ ܠܟܢܫܝ̈ ܡܠܟܐ ܘܠܐ ܓܠ̣ܐ ܐܪܙܐ ܕܚܝܠ ܐܝܬܘܬܗ ܩܢܘܡܐ̈ ܕܥܡܗ . ܒܬܘܩܢ ܐܕܡ