simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Jer [AB] ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܚܝܠܬܢܐ ܐܠܗܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܗܐ ܡܘܟܠ ܡܛܠ ܠܒܗܘܢ ܒܝܫܐ : ܘܒܬܪ ܦܬܟܪܐ̈ ܕܐܠܦܘ ܐܢܘܢ ܐܒܗܝܗܘܢ̈ .
P:Jer [AB] ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܚܝܠܬܢܐ ܐܠܗܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܗܐ ܡܝܬܐ ܡܛܠ ܘܒܢܝ̈ ܝܗܘܕܐ ܕܝܬܩܐ ܕܝܠܝ : ܕܐܩܝܡܬ ܥܡ ܐܒܗܝܗܘܢ̈ .
P:Jer [AB] ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܗܐ ܕܐܢ ܐܢܐ ܕܝܢܟܝ : ܘܡܬܢܩܡ ܐܢܐ ܡܛܠ ܐܫܬܒܝܘ : ܘܕܡܝ ܥܠ ܥܡܘܪܐ̈ ܕܟܠܕܝܐ̈ ܬܐܡܪ ܐܘܪܫܠܡ .
P:Jer [AB] ܕܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܟܐܒ ܗܘ ܬܒܪܟܝ : ܘܚܣܝܢܐ ܗܝ ܡܚܘܬܟܝ . ܡܛܠ ܠܐ ܐܥܒܕ ܓܡܘܪܝܐ : ܘܐܪܕܝܟ ܒܕܝܢܐ ܘܡܙܟܝܘ ܠܐ ܐܙܟܝܟ .
P:Jer [AB] ܗܢܐ ܐܬܬܕܝܢ ܥܡܟܘܢ ܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܘܥܡ ܒܢܝ̈ ܒܢܝܟܘܢ̈ ܡܛܠ ܐܬܢܒܝܘ ܒܒܥܠܐ . ܘܒܬܪ ܡܕܡ ܕܠܝܬ ܒܗ ܝܘܬܪܢ ܐܙܠܘ .
P:Jer [AB] ܕܐܢ ܬܚܪܒܘܢ ܟܠܗ ܚܝܠܐ ܕܟܠܕܝܐ̈ ܕܡܬܟܬܫܝܢ ܥܡܟܘܢ : ܡܛܠ ܘܬܐܡܪܘܢ ܕܐܙܠܝܢ ܡܢܢ ܟܠܕܝܐ̈ : ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܙܠܝܢ .
P:Jer [AB] ܕܐܦ ܢܒܝܐ̈ ܘܐܦ ܟܗܢܐ̈ ܐܬܚܢܦܘ : ܘܐܦ ܒܒܝܬܝ ܐܫܟܚܬ ܡܛܠ : ܘܗܘܐ ܪܗܛܢܗܘܢ ܒܝܫ : ܘܒܓܢܒܪܘܬܗܘܢ ܠܐ ܐܟܫܪܘ .
P:Jer [AB] ܗܢܐ ܗܐ ܡܚܘܐ ܐܢܐ ܠܗܘܢ : ܘܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܐܘܕܥ ܐܢܘܢ ܐܝܕܝ ܡܛܠ ܗܐ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܥܒܕܝܢ ܠܗܘܢ ܐܠܗܐ̈ : ܘܗܢܘܢ ܠܐ ܗܘܘ ܐܠܗܐ̈ .
P:Jer [AB] ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܬܒܬ ܐܬܒܝܐܬ : ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܝܕܥܬ ܐܬܬܢܝܚܬ : ܒܗܬܬ ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܟܒܫ : ܐܬܝܒܝܢܝ ܘܐܬܘܒ : ܡܛܠ ܕܐܢܬܘ ܡܪܝܐ ܐܠܗܝ .
P:Jer [AB] ܕܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܫܒܚܘ ܕܒܝܬ ܝܥܩܘܒ ܒܚܕܘܬܐ : ܘܕܘܨܘ ܡܛܠ ܕܐܦܪܝܡ : ܘܢܐܡܪܘܢ : ܩܘܡܘ ܢܣܩ ܠܨܗܝܘܢ ܠܘܬ ܡܪܝܐ ܐܠܗܢ .
P:Jer [AB] ܕܡܣܗܕܘ ܣܗܕܬ ܒܐܒܗܝܟܘܢ̈ : ܒܝܘܡܐ ܕܐܣܩܬ ܐܢܘܢ ܡܢ ܐܪܥܐ ܡܛܠ : ܘܐܡܪ : ܫܡܥܘ ܦܬܓܡܐ̈ ܕܕܝܬܩܐ ܗܕܐ ܘܬܥܒܕܘܢ ܐܢܘܢ .
P:Jer [AB] ܕܡܕܓܠܘ ܕܓܠܘ ܒܝ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܘܒܢܝ̈ ܝܗܘܕܐ . ܐܡܪ ܡܛܠ ܠܐ ܬܥܒܕܘܢ : ܫܒܘܩܘ ܫܬܐܣܝܗ̇̈ ܡܛܠ ܕܕܡܪܝܐ ܐܢܝܢ .
P:Jer [AB] ܗܠܝܢ ܬܬܐܒܠ ܐܪܥܐ : ܘܢܚܫܟܘܢ ܫܡܝܐ ܡܢ ܠܥܠ . ܟܠ ܕܡܠܠܬ ܡܛܠ ܐܠܗܐ : ܠܚܒܠܐ ܬܗܘܐ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ : ܘܓܡܘܪܝܐ ܠܐ ܐܥܒܕ .
P:Jer [AB] ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ : ܗܐ ܪܘܓܙܝ ܘܚܡܬܝ ܡܬܬܢܝܚܝܢ ܡܛܠ ܡܪܓܙܝܢ ܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܐܠܐ ܠܢܦܫܗܘܢ ܕܢܒܗܬܢ̈ ܐܦܝܗܘܢ̈ .
P:Jer [AB] ܕܗܐ ܡܫܕܪ ܐܢܐ : ܘܩܪܐ ܐܢܐ ܠܟܠܗܝܢ ܫܪܒܬܐ̈ ܕܡܠܟܘܬܐ̈ ܡܛܠ ܡܪܝܐ : ܡܢ ܓܪܒܝܐ ܬܬܦܬܚ ܒܝܫܬܐ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܝܬܒܝ̈ ܐܪܥܐ .
P:Jer [AB] ܕܫܡܥܬ ܪܢܝܐ ܕܣܓܝܐܐ̈ ܕܡܬܟܢܫܝܢ ܡܢ ܚܕܪܝ̈ : ܘܐܡܪܝܢ ܡܛܠ ܕܝܩܕܐ ܘܚܒܐ ܒܓܪܡܝ̈ : ܘܒܥܝܬ ܠܡܣܝܒܪܘ ܘܠܐ ܐܫܟܚܬ .
P:Jer [AB] ܕܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܚܝܠܬܢܐ ܐܠܗܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܒܪܬ ܒܒܠ ܐܝܟ ܡܛܠ ܝܩܕܘ ܒܢܘܪܐ . ܘܟܠܗܘܢ ܓܒܪܝܗ̇̈ ܩܪܒܬܢܐ̈ ܐܬܕܠܚܘ .
P:Jer [AB] ܕܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܗܐ ܡܥܪܩܠ ܐܢܐ ܠܥܡܘܪܝܗ̇̈ ܕܐܪܥܐ ܗܕܐ ܡܛܠ ܚܝܠܬܢܐ ܫܡܗ . ܟܢܫܝ ܡܢ ܐܪܥܐ ܨܥܪܟܝ ܝܬܒܬ ܒܐܘܠܨܢܐ .
P:Jer [AB] ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܨܒܐܘܬ : ܗܐ ܦܩܕ ܐܢܐ ܥܠܝܗܘܢ : ܡܛܠ : ܘܐܡܪܝܢ ܠܐ ܬܬܢܒܐ ܒܫܡܗ ܕܡܪܝܐ ܕܠܐ ܬܡܘܬ ܒܐܝܕܝܢ̈ .
P:Jer [AB] ܕܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܥܠ ܡܠܟܐ ܕܝܬܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝܗ ܕܕܘܝܕ : ܘܥܠ ܡܛܠ ܡܢ ܬܡܢ . ܡܛܠ ܕܐܡܪܬܘܢ ܕܐܩܝܡ ܠܢ ܡܪܝܐ ܢܒܝܐ̈ ܒܒܒܠ .