simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:memEpiph ܬܢܘܝ ܕܐܝܬ݂ ܗܘܐ ܬܡܢ 95 ܐܛܝܪ ܥܝܢܘܗܝ̈ ܥܠ ܣܓܝܐܐ̈ ܡܛܠ ܟܕ݂ ܣܐܡ ܗܘܐ ܐܝܕܗ ܕܢܥܡܕ݂ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܬܝܢ ܠܥܠ ܚܐܪ ܗܘܐ
MartOrient ܫܒܠܐ̈ . - ܕܝܘܡ ܚܡܫܐ̈ ܒܫܒܐ ܒܬܪ ܫܒܬܐ ܕܘ ܕܩܝܡܬܐ ܡܛܠ . - ܝܐ . ܕܝܘܚܢܢ ܬܐܘܠܘܓܘܣ ܩܕܝܫܐ . - ܝX . ܕܠܕܬ ܐܠܗܐ
SevAnt:CathHom ܗ̇ܝ ܕܠܡܨܥܬܐ ܕܦܢܛܩܘܣܛܐ ܡܥܕܥܕܝܢܢ ܇ ܡܥܕܥܕܝܢܢ ܓܝܪ ܆ ܡܛܠ ܗܘܐ ܇ ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐ . ܠܐܐܢܫ ܐܝܟ ܕܠܝܬܝܪܐ̈ ܢܕܘܢ ܠܢ ܇
PhiloxMab:TenMem ܕܡܚܝܠܘܬܗ̇ ܡܗ̇ ܗܝ . ܘܚܝܒܘܬܗ̇ ܡܢܗ̇ ܡܬܝܠܕܐ . ܡܛܠ ܚܝܠܬܢܘܬܐ . ܗܝܡܢܘܬܐ . ܐܝܬܝܗ̇ ܡܚܝܠܘܬܐ ܕܛܥܝܘܬܐ .
SevAnt:LuqGramm ܕܚܢܢ ܒܡܣܟܢܘܬܗ ܕܗ̇ܘ ܢܝܬܪ ܂ ܘܡܢ̣ܘ ܐܝܬܘܗܝ ܘ ܗ̇ܘ ܡܛܠ ܪܒܐ ܦܘܠܘܣ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܇ ܡܛܠܬܢ ܐܬ̇ܡܣܟܢ ܟܕ Xܥܬܝܪܐ̇ ܗܘ ܆
JacSer:memNativ ܝܠܕܟ ܢܬܡܠܠܢ̈ ܒܝ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܒܪܐ ܫܪܝܪܐ ܕܟܠܗ ܢܘܗܪܐ ܗܘ ܡܛܠ ܬܙܘܥ ܡܠܬܝ ܠܡܡܠܠܘ ܒܪ ܥܬܝܪܐ ܕܕܡܐ ܠܐܒܘܗܝ ܒܓܢܝܙܘܬܗ
BarEbr:CandSanc ܗܘܠܐ ܘܡܛܠ ܢܦܫܐ . ܡܛܠ ܗܘܢܐ . ܡܛܠ ܟܝܢܐ̈ ܝܕܘܥܬܢܐ̈ ܡܛܠ . ܗܠܝXܢ ܕܡܛܠ ܥܠܡܐ ܐܘ̇ ܥܠܡܐ̈ ܦܝܠܘܣܘܦܝܣܐ⁸ ܥܒܝܕܢ̈ .
ActsGregPirang ܕܝܢ ܕܒܢܝܐ̈ ܚܢܢ ܘܬܠܡܝ̇ܕܐ ܕܐܒܘܢ ܗܢܐ ܙܗܝܐ ܘܪܘܚܢܝܐ : ܡܛܠ ܕܢܐܡܪ . ܐܘ ܗܘܢܐ ܕܢܟܬܘܒ ܥܠ ܟܠ ܚXܐ ܚXܐ ܡܢ ܕܡܝܪܬܗ̈ .
sugMary&Magi ܒܪܟܝ ܡܪܝܡ ܟܠܗ ܐܪܙܐ ܐܝܟ ܕܐܣܬܥܪ ܠܘܬܟܘܢ ܬܡܢ ܡܛܠ ܠܐ ܐܝܬܝܢ . ܠܘ ܡܢ ܥܒܪܝܗ̇̈ ܕܐܪܥܐ ܠܟܐ ܛܥܝܢܢ ܘܐܬܝܢ
JacSer:memPresentLord ܛܠܝܐ ܘܠܒܝܬ ܩܘܕܫܐ ܣܠܩ ܕܢܩܪܒ ܐܝܟ ܢܡܘܣܐ ܚܙܐ ܗܘܐ ܪܘܚܐ ܡܛܠ ܢܝܬܐ ܕܒܚܐ ܠܗܝܟܠ ܩܘܕܫܐ ܫܩܠ ܦܪܘܓܐ̈ ܕܐܝܬܝ ܝܘܣܦ
DadQaṭ:ComAscet ܕܢܬܓܠܐ ܫܘܠܛܢܗ X ܘܚܘܒܗ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ . O⬩ ܗܢܐ ܕܝܢ ܗܟܢܐ ܡܛܠ ܇ ܠܝܬ ܠܗ ܓܝܪ ܝܕܘܥܐ ܘܝܨܘܦܐ̣ ܘܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܒܚܪܐ ܠܗ
BarBahl:SyrLex ܕܚܡܫܐ ܡܡܠܠܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܝܘܢܝܐ̈ . ܘܫܡܗܝܗܘܢ̈ ܡܛܠ والازمنة ܀ ܐܐܘܠܝܣ ܗ ܚܕ ܡܢ ܡܡܠܠܐ̈ ܕܝܘܢܝܐ̈ :
JacSer:memSinWomLordForgav ܕܚܙܬ ܫܘܚܢܐ̈ ܕܥܘܠܐ ܕܣܓܝܐܝܢ ܒܗ̇ ܡܛܠܗܢܐ ܛܘܒ ܠܕܒܟܝܢ ܡܛܠ ܥܘܠܐ ܟܕ ܩܪܒܬ ܠܗ 235 ܡܬܝܠܕܢ̈ ܒܗ̇ ܟܠ ܬܢܚܬܐ̈ ܡܪܝܪܬܐ̈
SevAnt:CathHom ܗܟܝܠ ܕܠܬܫܒܘܚܬܗ ܕܕܡܐ ܗ̇ܘ ܕܡܫܝܚܐ : ܗ̇ܘ ܕܐܬܐܫܕ ܡܛܠ ܒܕܡܐ ܕܝܫܘܥ ܇ ܗ̇ܝ ܕܚ̇ܕܬ ܠܢ ܐܘܪܚܐ ܚ̇ܕܬܐ ܘܚ̣ܝܬܐ ܀
BarEbr:CandSanc ܕܐܬܐܡ̣ܪ ܡܛܠ ܡܝܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܥܠܝܐ̈ ܕܡܫܒܚܢܐ̈ ܐܢܘܢ ܕܡܪܐ ܡܛܠ ³ܐܡ̣ܪ ܕܢܢ ⁴ܠܡܝܐ̈ ܡܝܐ̈ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܘܝ̇ܕܥܝܢܢ . ܗܘܐ
BarAphton:ActsSev ܕܥܡܝܠ ܐܢܐ ܘܡܚܝܠ ܐܢܐ ܒܬܪܥܝܬܝ ܆ ܐܝܟ X ܪܓܠܘܗܝ̈ ܕܣܒܐ X ܡܛܠ . ܐܠܐ ܐܬܟܫܦ ܠܝܫܘܥ ܕܝܠܟ : ܕܠܘܬ ܗܕܐ ܢܚܝܠܢܝ : ܝX ܝ X
P:Josh [AB] ܕܐܢܬ ܬܘܪܬܝܘܗܝ ܠܥܡܐ ܗܢܐ : ܐܪܥܐ ܕܝܡܝܬ ܠܐܒܗܝܗܘܢ̈ ܡܛܠ ܐܦ ܥܡܟ : ܠܐ ܐܪܦܝܟ : ܘܠܐ ܐܫܒܩܟ . ܐܬܚܝܠ ܘܐܬܥܫܢ ܛܒ :
IšoMerv:ComOT ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ܠܡܫܬܐܠܘ ܒܬܪܟܢ ܡܢ ܥܒܕܐ ܕܢܒܝܘܬܐ ܆ XXܩܕܡ ܡܛܠ ܡ̇ܢ ܕܠܗܢܐ ܒܠܚܘܕ ܝ̇ܕܥ ܩܕܡ ܕܢܗܘܐ ܇ ܘܠܐܚܪܢܐ̈ ܠܐ . ܐܠܐ
PersMartKgYaz1 ܕܐܫܛܪܐ ܕܐܪܥܐ ܙܒܝܢܬܐ44 ܐܚܝܕ ܐܢܬ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܙܠ ܡܛܠ ܠܟ ܐܫܛܪܐ ܘܫܢܐ . ܘܒܬܪ ܙܒܢܐ ܐܡܪ ܐܢܬ ܥܡܗܘܢ ܘܙܟܐ ܐܢܬ .
P:Luke [AB] ܕܣܓܝܐܐ̈ ܨܒܘ ܆ ܕܢܟܬܒܘܢ ܬܫܥܝܬܐ̈ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ . ܐܝܠܝܢ ܡܛܠ ܕܦܩܕ ܡܪܝܐ ܠܡܘܫܐ : ܥܠ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܒܛܘܪܐ ܕܣܝܢܝ .