simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarEbr:CandSanc ܦܪܕܝܣܐ ܕܥܕܢ· ܘܫܪܟܐ ܕܬܐܘܪܝܐܣ̈ ܕܠܗ ܠܩܘܡܐ XXXXXX ܡܛܠ X10 1⬩13 . Xdd 7 : X9dd 98dd 99 1⬩00 . dd 13 : X10 79
ComGenExod ܝܘܠܦܢܐ ܕܡܠܝܠܐ . ¹²ܗܕܐ ܕܡܚܘܐ ܠܗ̇ ܫܠܝܚܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪ : ܡܛܠ ܕܘܠܝܬܐ . ܠܡ̇ܢ ܓܝܪ ܚܫܚܢ̈ ܗܘܝ̈ ܠܐ ܡܠܝܠܬܐ̈ . ܐܠܘ ܠܐ
P:Neh [AB] ܡܢܐ ܐܦܝܟ̈ ܒܝܫܢ̈ . ܘܐܢܬ ܠܐ ܗܘܝܬ ܟܪܝܗ . ܠܝܬ ܗܢܐ : ܐܠܐ ܡܛܠ ܘܝܗܒܬ ܠܡܠܟܐ : ܘܠܐ ܗܘܝܬ ܒܝܫ ܩܕܡܘܗܝ . ܘܐܡܪ ܠܝ ܡܠܟܐ :
P:Matt [AB] ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ . ܀ . ܀ . ܨܚ ܒ ܟܕ ܡܝܬ ܕܝܢ ܗܪܘܕܣ ܡܠܟܐ ܆ ܡܛܠ ܣܓܝܐܐ . ܪܚܝܠ ܒܟܝܐ ܥܠ ܒܢܝܗ̇̈ ܆ ܘܠܐ ܨܒܝܐ ܠܡܬܒܝܐܘ
JnDalya:Epist ܕܠܝܬ ܠܡܥܠ ܠܐܬܪܐ ܗܿܘ ܠܡܿܢ ܕܠܐ ܝܼܠܦ ܢܣܝܢܗ ܡܢ ܗܪܟܐ . ܡܛܠ ܡܢܝ ܒܥܪܦܠܝ̈ ܫܘܒܚܗ ܕܡܪܟ ܬܬܚܿܦܐ ܘܠܚܙܬܟ ܠܐ ܐܿܫܬܘܐ .
BarEbr:CandSanc ܕܐܬܐܡ̣ܪ ܡܛܠ ܡܝܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܥܠܝܐ̈ ܕܡܫܒܚܢܐ̈ ܐܢܘܢ ܕܡܪܐ ܡܛܠ ³ܐܡ̣ܪ ܕܢܢ ⁴ܠܡܝܐ̈ ܡܝܐ̈ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܘܝ̇ܕܥܝܢܢ . ܗܘܐ
SergStyl:epLuqJew ܕܠܐ ܫܒܩ̣ܬ ܠܢܦܫܝ ܒܫܝܘܠ ܆ ܘܠܐ ܝܗܒ̣ܬ ܠܚܣܝܟ ܕܢܚܙܐ ܡܛܠ ܢܚܘܢ ܡܝ̣ܬܐ̈ . ܘܕܩܐܡ ܡܢ ܒܝܬ X⁰ܡܝܬܐ̈ ܆ ܕܘܝܕ
JacSer:memElishCapSam ܪܚܡܐ̈ ܕܥܙܝܠܝܢ ܒܟ ܘܐܢ ܥܨܐ ܐܢܬ ܡܐ ܕܝܗܒ ܐܢܬ ܫܦܝܪ ܗܘ ܠܟ ܡܛܠ ܐܦ ܠܐ ܕܣܦܪܐ̈ ܘܠܐ ܕܪܒܢܐ̈ ܘܠܐ ܕܐܒܗܐ̈ ܦܫܝܩ ܠܟ ܬܛܥܢ
JnDara:OnOfferings ¹²ܕܟܢܥܢܝܐ ܐ ܝܬ ܘܗܝ ܗܘܐ ܘ ܠܘ ܡܢ ܥܡܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . [X]ܘ ܡܛܠ ܘܚܡܪܐ ܆ ¹¹ X[ . . . ]ܐܝܬ ܘܗܝ ܗܘܐ ܕܡܗܝܡܢܐ̈ ܕ ܡܢ ܥܡܡܐ̣̈
Eph:madLuqHeres ²ܕܐܝܬ ܒܗܘܢ ܕܩܪܝܪ ܐܦ ܚܡܝܡ³ ܘܡܟܝܠ ܩܢܘܡܝܗܘܢ̈ ܡܢ ܡܐ ܡܛܠ ܠܣܟܠܐ̈ ¹ܘܚܟܝܡܐ̈ X ܐܢ ܓܝܪ ܚܡܝܡܐ̈ ܡܘܠܕܝܢ ܘܩܪܝܪܐ̈
Tim1:Epist ܥܠܬܐ ܐܚܪܬܐ ܦܪܫܢܝ ܡܪܢ ܠܥܒܕܘܬܐ ܕܥܒܕܘܗ݅ܝ ܆ ܐܠܐ ܡܛܠ ܡܛܠ 5ܟܪܝܗ ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܕܘܝܐ ܛܒ ܛܒ ܒܪܚܡܬ̈ ܩܢܝܢܐ̈ . ܘܣܒ̇ܪ ܕܠܘ
P:Acts [AB] ܕܡܢܐ ܗܘܐ ܥܡܢ . ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܦܣܐ ܒܬܫܡܫܬܐ ܗܕܐ . ܗܢܘ ܡܛܠ ܇ ܥܠ ܝܗܘܕܐ ܗܘ ܕܗܘܐ ܡܕܒܪܢܐ ܠܗܢܘܢ ܕܐܚܕܘ ܠܝܫܘܥ .
P:PrMan [AB] ܣܘܓܐܐ ܕܡܒܐܫܢܘܬܐ ܕܪܘܫܥܝ̈ . ܡܛܠ ܕܥܒܕܬ ܒܝܫܬܐ̈ ܡܛܠ ܫܘܐ ܐܢܐ ܕܐܪܝܡ ܥܝܢܝ̈ ܘܐܚܘܪ ܘܐܚܙܐ ܪܘܡܐ ܗܘ ܕܫܡܝܐ .
Nars:memCreat ܛܟܣܐ ܕܫܡܗܝܗܘܢ̈ ܘܬܘܒ ܚܕ ܐܢܘܢ ܒܗܝ ܕܟܝܢܐ ܫܘܐ ܗ̣ܘ ܡܛܠ ܚܕ ܬܠܬܐ ܐܢܘܢ ܟܡܐ ܐܢ ܚܕ ܗ̣ܘ ܟܝܢܐ ܕܒܗܘܢ . ܬܠܬܐ ܐܢܘܢ
P:Cor [AB] ܓܝܪ ܕܒܚܟܡܬܗ ܕܐܠܗܐ ܂ ܠܐ ܝܕܥ ܥܠܡܐ ܒܚܟܡܬܐ ܠܐܠܗܐ ܆ ܨܒܐ ܡܛܠ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ . ܠܐ ܗܐ ܐܫܛܝܗ̇ ܐܠܗܐ ܚܟܡܬܗ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ .
Ath:Inc ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܗ ܕܡܠܬܐ ܘܕܢܚܗ ܕܠܘܬܢ ܕܒܝܕ ܦܓܪܐ . ܡܛܠ ܕܩܕܝܫܐ ܐܬܢܣܝܘܣ ܪܝܫܐ ܕܐܦܣܩܘܦܐ̈ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ .
ActsStAnth ܫܡܗ X⁵ܕܐܦ ܒܗ̇ ⁵⁶ܒܗܕܐ ܬܫܥܝܬܐ ܢܐܪܒ ܠܗ ܫܘܒܚܐ ܡܛܠ ܟܐܢܐ XX Xܛܘܒܬܢܐ X ܒܝܢܬ ܗܠܝܢ ܒܢܘܗܝ̈ ܇ X⁴ܘܣܟܐ
LiberGrad ܗܢܐ ܛܘܒܢܐ ܕܠܐ ܨܒܐ ܕܢܟܬܒ ܫܡܗ ܘܐܫܠܡ ܒܝܘܠܦܢܗ ܦܫܝܛܐ ܡܛܠ ܠܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܥܠ ܗܠܝܢ ܬܪܬܝܢ ܙܢܝܬܐ̈ . ܡܡܠܠܐ
EliaNis:Chron ܗܕܐ ܐܠܨܐ ܕܒܛܝܠܐܝܬ ܟܠ ܫܢܐ ܒܫܢܐ̣ ܂ ܒܝܪܚܐ ܩܕܡܝܐ ܢܥܒܕ ܡܛܠ ܃ ܕܒܝܪܚܐ ܕܬܪܥܣܪ ܬܥܒܕܝܘܗܝ ܠܗܢܐ ܥܐܕܐ ܂ ܂ ܘܬܘܒ ܐܡ̇ܪ ܃
Ps-Zach:EccHist ܣܦܪ ܬܘܠܕܬ̈ ܐ ܂ ܕܟܬܒܐ ܕܒܪܝܬܐ ܂ ܪܝܫܐ ܕܬܠܬܐ ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܡܛܠ ܦܝܣܐ ܕ·ܠܗ ܕܫܘܪܝ ܫܪܒܐ ܂ ܪܝܫܐ ܕܬܪܝܢ̈ ܐܓܪܬ ܐ ܕܦܝܣܐ ܂