simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܠܡܪܥܝܬܐ ܠܘܬ ܪܥ̣ܝܐ ܛ̇ܒܐ . ܕܡܢܟܠ ܡܘܥܝܬܐ ܡܥܒܕܬ ܡ̇ܢ ܝ̇ܬܒ : ܕܥܡ ܟܠܗ̇ ܝܕܥܬܐ ܡܠܝܠܬܐ ܘܪܥ̇ܝܝܬܐ : ܡܪ̣ܒܪ
Tim1:Epist ܐ ܟ ܝ ܕܐܡܪܢܢ ܂ ܐܦܠܐ ܓܝܪ ܡܬܘܡ ܬܚܘܬ ܚܕ ܡ̣ܢ ܪܓܫܐ̈ ܐܝܬ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘܢܐ ܂ ܠܟܝܢܐ̈ ܕܢ ܡܬܝܕܥܢܐ̈ ܕܕܠܐ ܓܫܘܡ ܠܘ ܒܝܬ̣ܗܘܢ
SevAnt:LuqJul ܓܝܪ ܘܚܘܠܡܢܐ ܕܝܠܗܘܢ ܕܦܓܪܐ̈ . ܝܬܝܪܐܝܬ ]ܪܒ ⁸[ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܣܓܝ ܐܝܬܘܗܝ ܕܕܘܡܪܐ ⁴ ܝܬܝܪ ⁵ܡܢ ܗ̇ܘ ܕܒܦܓܪܐ . ܪܒ
Cyr:ComLuke ܕܥܒ̣ܪ ܥܕܢܐ ܃ ܗ̇ܢܝܢ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܡܪܝܢ̣ ܂ ܐܠܐ ܟܕ ܡ̇ܢ ܕܫ̣ܪܝ ܐܢܘܢ ܐܡܪܝܢ̣ ܂ ܘܠܘ ܟܕ ܗ̣ܢܘܢ ܡܠܘܢ ܐܬܩ̇ܛܦܘ ܐܝܟ
SevAnt:LuqGramm ܒܒܣܪ ܂ ܠܐ ܝ- ܃ X ܚܫܘܫܐ ܕܝܢ ܒܐܠܗܘܬܐ ܆ ܛܒ ܐܠܨܐܝܬ ܡ̇ܢ ܕܚܕ ܐܝܬܘܗܝ ܡܫܝܚܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬ̇ܒܪܢܫ ܆ ܚܫܘܫܐ
BarEbr:CandSanc X ܕܫ̇ܡܥ ܡܠܬܝ ⁴⁸ܘܡܗ̇ܝܡܢ ܠܡ̇ܢ X X X 313 ܫܕܪܢܝ . ܐܝܬ ܠܗ ܡ̇ܢ ܢܐܒܕ ܐܠܐ ܘܘܢ ܠܗ ܚܝܐ̈ ܕܠܥܠܡ ܀ ܣܗܕܘܬܐ ܕܬܠܬ . ܒܗ ܟܕ ܒܗ .
SevAnt:CathHom ¹ܗ̇ܝ ܕܥܕܐ : ܡܢ ܐܠܗܐ̈ ܕܢ ܕܓܠܐ̈ ܐܪ̣ܚܩ ܐܢܘܢ : ܡ̇ܢ ܕܡܢ ܥ̣ܒܝܘܬܐ ܚܢܦܝܬܐ ܐܬܝܝܢ ܗܘܘ : XXXXXX ܘܫ̣ܒܩ ܠܗܘܢ
Tim1:Epist ܓܝܪ ܠܘ ܕܥܒܝܕܐ̈ ܡ̇ܢ ܂ ܕܒܪܝܐ̈ ܕܝܢ ܂ ܥܒܘܕܐ ܡ̇ܢ ܂ Xܝܝ ܂ ܝ ܡ̇ܢ ܗ̣ܝ ܚܫܚܬܐ ܕܫܡܗܐ̈ ܂ ܘܒܕܓܘܢ ܘܐܦ ܐܠܗܐ ܡܪܢ ܃ ܒܪܘܝܐ
SevAnt:CathHom . ܡܟ̣ܬܡ ܗܘܐ ܦܓܪܗ ܆ ܡܬܟ̇ܫܦ ܗܘܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܘܟܝܐ ܝ ܝXXXX ܡ̇ܢ ܕܫܡܗ ܢܥܡܢ ܆ ܠܘܬ ܐܠܝܫܥ ܢܒܝܐ ܐܬ̣ܐ ܗܘܐ . ܕܒܓܪܒܐ
Tim1:Epist ܕܪܒ̇ܐ ܗܘ̣ܐ ܘܡܫܬܘܫܛ ܘܡܫܬܡܠܐ ܆ ܠܘ ܕܟܝܢܐ ܗ̣ܝ ܕܐܠܗܐ̣ ܡ̇ܢ ܪܒ̇ܐ ܗܘ̣ܐ ܒܩܘܡܬܐ ܘܒܚܟܡܬܐX ܏⁸ܘܒܛܝܒܘܬܐ ܆ ܗ̇ܝ
Cyr:ComLuke ܓܝܪ ܡܢ ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܕܝܘܚܢܢ̣ ܂ ܐܢ ܗ̣ܘ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܬܘܒ̇ ܂ ܒܫܦܝܪܘܬ ܐܘܡܢܘܬܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬ ܐ̣ ܂ ܐܫܬܐ̇ܠ
ActsMiaphysites ܕܐܝܬܘܗܝ ܡ̇ܢ ܬܓܡܐ̈ 10 ܕܟܪܝܣܛܝܢܐ̈ ܆ 11ܐܡ̇ܪ 12ܠܗ ܚܕ ܡ̇ܢ ܕܢܚ̇ܡܣܢܘܢ ܒܫܪܪܗܘܢ ܘܒܕܘܒܪܝܗܘܢ̈ ܃ ܟܠܢܫ ܒܛܟܣܗ X ܂
SevAnt:LuqJul : ܓܝܪ : ܥܣܩܐ : ܗܘܬ : ܠܐܠܗܐ : ܡܠܬܐ ܗ̇ܘ ܕܟܠ ܡܨܐ ܕܢܦܪܩ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܡܬܘܡ ܒܗܬܘ . ܠܐ : ܫܡ̇ܥ : ܐܢܬ : ܠܗ : ܠܚܟܝܡܐ : X X X ܠܐ :
SevAnt:Epist ܕܠܐ ܚܫܘܫܐܝܬ ܐܝܬܘܗܝ ܡܘܠܕܗ . ܡܝܢ ܕܨܡܚܐ ܆ ܗ̇ܘ ܕܫܘܝܘܬ ܡ̇ܢ . ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܡܠܬܐ ܆ ܗ̇ܝ ܕܡܛܠ ܒܪܐ ܡܟܢ̇ܫܝܢܢ . ܡܢ ܗ̇ܘ
SevAnt:LuqGramm ܘܒܕܚܠܬܐ ܐܗ̇ܡܝܢܢ ܃ ܝܬ ܂ ܪ ܕܝܢ X X XX ܡܢ ܛܝܒܘܬܐ ܡ̇ܢ ܇ ܘXܝܘܣ ܂ ܥܡ ܗܠܝܢ ܠܐ ܢܒܐܫܘܢ ܠܢ ܒܡܕܡ ܇ ܐܢ ܒܡܚܝܠܘܬܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܢܐܙܠ ܂ ܡܠܐ̈ ܕܚܝܐ̈ ܕܠܥܠܡ ܐܝܬ ܠܟ ܆ ܘܚܢܢ ܗܝܡܢܢ ܘܝܕܥܢܢ ܡ̇ܢ ܂ ܫܡܥܘܢ ܕܝܢ ܚܠܦ ܟܠܗܘܢ ܡܦܢܐ ܦܬܓܡܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܃ ܡܪܢ ܠܘܬ
SevAnt:LuqJul ܐܝܟ ܕܒܪܢܫܐ . ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܠܥܠ ܡܢ ܒܪܢܫܐ . ܐܪܥܐ ܕܪܥܠܐ ܡ̇ܢ ܬܪܥܐ ܕܡܨܛܪܐ . ܕܡܐܘܡܝܐܕܡܫܬܦܥܝܢ̈ ܡܢ ܕܦܢܐ . ܗ̇ܝ
SevAnt:CathHom ܗܟܝܠ ܕܩ̇ܕܝܡܐ ܗܘܬ ܐܡܝܪܐ ܓ̇ܘܢܐܝܬ ܘܓܢܣܢܐܝܬ ܡ̇ܢ ܕܢܡܘܣܐ ܗܢܐ ܆ ܢܝܬܐ ܡܪܝܐ ܥܠܝܟ ܥܕܡܐ ܕܢ̣ܥܛܝܟ̈ X ܗ̇ܝ
SevAnt:CathHom ܕܒܪܐ ܫܪܝܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܡܢ ܐܒܐ ܡܬ̣ܪܚܡ ܘܪܚܡ ܠܐܒܐ ܇ ܡ̇ܢ ܝܕܝܥܐ . ܕܗ̇ܘ ܠܐ ܣܢܝܩ ܗܘܐ ܥܠ ܒܪܬ ܩܠܐ ܕܐܝ̣ܟ ܗܕܐ ܇ ܐܝܟ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܨܒ̇ܐ ܕܢܥܒܕ ܨܒܝܢܗ ܆ ܡܣܬܟܠ ܝܘܠܦܢܝ ܐܢ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܗܘ̣ ܇ ܡ̇ܢ ܠܗܘܢ ܆ ܝܘܠܦܢܝ ܠܐ ܝܝ ܗܘ̣ܐ ܕܝܠܝ ܆ ܐܠܐ ܕܗܘ̇ ܕܫܕܪܢܝ ܂