simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܙܘܥܝܢ̈ ܘܙܒܢܝܢ̈ ܂ ܢܦܘܩܐܝܬ ܕܝܢ ܃ ܚܕ ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܒܠܚܘܕ ܟܠ ܬܘܗܝ ܃ ܠܘ ܝܠܝܕܐܝܬ ܡ̇ܢ ܃ ܝX ܚܕ ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܝܠܝܕܐ ܃ ܠܥܠ ܡ̣ܢ
Tim1:Epist ܒܪܢܫ ܂ ܐܝܟ ܕܡܠܦܢ̈ ܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܐܠܗܝܬܐ̈ ܃ ܒܗ̇ ܕܝܢ ܝܝ ܟܠ ܒܒܪ ܐܢܫܐ ܂ ܂ ܝ ܂ Xܝ ·ܝ ܘܠܐ ܣܢܝ̣ܩ ܗܘ̣ܐ ܕܐܢܫ ܢ̇ܣܗܕ ܠܗ ܥܠ
Tim1:Epist ܘܒܝܕ ܟܠ ܘܒܟܠ ܂ ܘܫܦܝܪ ܐܝܟ ܕܒܕܪܓܐ̈ ܐܬܚܫܚ ܒܡܠܘܗܝ̈ ܃ ܟܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܘܚܕܐ ܡܥܡܘܕܝܬ ܐ ܂ ܘܚܕ ܐܠܗܐ ܐܒܐ ܕܟܠ ܂ ܘܥܠ
Tim1:Epist ܚܕܐ ܚܕܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܢܝܢ ܕܐܬܩܕܡ ܐܬܬܣܝܡ ܂ ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܚܕ ܟܠ ܒܦܪܘܬܣܝܣ ܂ ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ ܒܩܕܝܡܘܬ ܣܝܡܐ ܕܗ̇ܝ ܕܚܕ ܃ ܕܥܠ
Tim1:Epist ܘܕܡ̣ܢ ܟܠ ܢܗܝܪܐ ܘܫܒܝܚܐ ܂ ܒܬܪ ܟܢ ܕܝܢ ܘܗܕܐ ܢܥܩܒ ܂ ܐܪܐ ܟܠ ܕܠܘ ܡ̇ܢ ܕܟܝܐ ܂ ܘܠܘ ܕܟܝܐܝܬ ܡܬܐܪܙܐ ܂ ܗ̇ܝ ܕܟܝܬܐ ܝX ܡ̣ܢ
Tim1:Epist ܐܢܫ ܛܥ̣ܡ ܡܘܬܐ ܃ ܐܡ̣ܪܘ ܂ ܚܠܦ ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܃ ܗ̇ܝ ܟܠ ܂ ܘܚܠܦ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܩܕܡܝܬܐ ܃ ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܒܛܝܒܘܬܗ ܝܝ ܚܠܦ
Tim1:Epist ܦܪܘܣ ܂ ܝܕܝܥܐ ܐܪܐ ܡ̇ܕܝܢ ܘܓܠܝܐ ܃ ܕܐܦ ܝܕܥܬܐ ܕܝܠܢ ܬܚܘܬ ܟܠ ܥܒܝܕܬܐ ܗ̣ܝ ܃ ܟܠ ܕܝܢ ܕܥܒܝܕܐ ܗ̣ܘ ܘܐܦ ܡܣܝܟܐ ܗ̣ܘ ܡ̣ܢ
Tim1:Epist ܕܝܢ ܕܩܢܐ ܠܡܢܘܬܐ̈ ܘܐܦ ܠܪܘܟܒܐ ܩܢܐ ܒܟܝܢܐ ܂ ܘܠܐ ܚܕ ܕܝܢ ܟܠ ܡܬܕܪܟ ܗܘ̣ܐ ܂ ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܕܒܡܢܬܐ ܡܬܕܪܟ ܗܘ̣ܐ ܒܟܝܢܐ ܂
Tim1:Epist ܦܪܘܣ ܘܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܦܫܝܛܐ ܢܗܘܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܂ ܐ ܢ ܕ ܢ ܐܠܗܐ ܟܠ ܃ ܒܡܢܬܐ ܕܝܢ ܐܚܪܬܐ ܠܐ ܡܬܕܪܟ ܗܘ̣ܐ ܃ ܢ̇ܦܩ ܗܘ̣ܐ ܠܗ ܡ̣ܢ
Tim1:Epist ܕܝܢ ܠܐ ܡܬܚܙܝܢܐ ܒܟܝܢܐ ܒܝܕ ܡܥܒܕܢܘܬܗ ܡܬܝܕܥ ܃ ܟܠ ܟܠ ܡ̇ܢ ܟܠܗܝܢ ܘܠܐ ܡܬܚܙܝܢܝܬܐ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ ܒܟܝܢܐ̣ ܂
Tim1:Epist ܝ ܡܬܝܕܥܢܐ ܃ ܠܘ ܒܝܬܗ̣ ܡ̇ܢ ܐܘ ܒܐܘܣܝܐ ܕܝܠܗ ܂ ܟܠ ܐ ܕܝܢ ܒܝܕ ܡܕܡ ܡܨܥܝܐ ܗ̇ܘܝܐ ܃ ܝܕܝܥܐ ܐܪܐ ܡ̇ܕܝܢ ܕܐܦ
Tim1:Epist ܡܬܪܓܫܢܐ̈ ܡܬܬܨܝܪܝܢ ܃ ܗܟܢܐ ܡܬܥܠܝܢ ܠܘܬ ܡܕܥܐ ܡܒܚܢܢܐ ܟܠ ܂ ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܒܝܕ ܓܫܬܐ ܝܝ ܡܬܕܪܟܝܢ ܂ ܟܕ ܓܝܪ ܒܪܓܫܐ̈
Tim1:Epist ܒܪܢܫܐ ܚܝܐ ܡܠܝܠܐ ܡܝܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܚ̇ܙܐ ܓܝܪ ܒܝܕ ܟܠ ܟܢܫ ܂ ܘܐܦ 0 ܗ̇ܢܝܢ̈ ܕܫܟܝܚܢ̈ ܠܓܘܐ ܟܠܗ ܂ ܘܐܦ ܓܝܪ
Tim1:Epist ܕܝܢ ܡܬܝܕܥܢܐ ܘܕܠܐ ܓܫܘܡ ܒܝܕ ܡܥܒܕܢܘܬܗ ܡܬܕܪܟ ܘܡܬܝܕܥ ܟܠ ܂ ܝܝ ܘܐܢ ܗ̣ܘ ܕܢܦܫܐ ܡ̇ܢ ܟܝܢܐ ܗ̣ܝ ܡܬܝܕܥܢܐ ܘܕܠܐ ܓܫܘܡ ܃
Tim1:Epist ܕܝܢ ܕܒܚܝܐ̈ ܕܝܠܗ ܚܝ ܘܡܬܬܙܝܥ ܠܐ ܡܝܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܦܓܪܐ ܟܠ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܐܠܐ ܦܓܪܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܠܘ ܠܐ ܡܝܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܂ 2
Tim1:Epist ܐܘܣܝܐ ܕܝܢ ܡܩܝܡܐ ܬ ܐܝܬܝܗ̇ ܃ ܐܪܐ ܡ̇ܕ ܢ ܢܦܫܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܂ ܟܠ ܗ̇ܘܝܐ ܃ ܟܠ ܚܝܠܐ ܕܝܢ ܕܐܘܣܝܐ ܘܡ̣ܢ ܐܘܣܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܃
Tim1:Epist ܢܦܫܐ ܂ X ܝܝ ܂ ܡܠܝܠܬܐ ܡܪܟܒܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܂ ܐܠܐ ܘܠܐ ܚܕܐ ܟܠ ܐܝܬܘܗܝ ܃ ܟܠ ܕܝܢ ܓܘܫܡܐ ܘܐܦ ܡܪܟܒܐ ܗ̣ܘ ܃ ܐܪܐ ܡ̇ܕ ܢ
Tim1:Epist ܕܝܢ ܢܦܫܐ ܕܡ̇ܝܬܐ ܘܡܬܚܒܠܐ ܓܘܫܡܐ ܗ̣ܝ ܂ ܘܠܐ ܚܕܐ ܐܪܐ ܟܠ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܘܠܐ ܚܕܐ ܡ̇ܕ ܢ ܢܦܫܐ ܡܠܝܠܬܐ ܓܘܫܡܐ ܗ̣ܝ ܆
Tim1:Epist ܕܝܢ ܡܝܘܬܐ ܘܡܬܚܒܠܢܐ ܡ̣ܢ ܐܣܛܘܟܣܐ̈ ܡܪܟܒ ܇ ܐܪܐ ܡ̇ܕܝܢ ܟܠ ܬܘܒ ܕܝܢ ܐܢܗ̣ܘ ܕܟܠ ܢܦܫܐ ܡ̇ܢ ܡܠܝܠܬܐ ܡ̇ܝܬܐ ܘܡܬܚܒܠܐ ܃
Tim1:Epist ܕܝܢ ܝ ܡܝܘܬܐ ܘܡܬܚܒܠܢܐ ܡ̣ܢ ܐܣܛܘܟܣܐ̈ ܐܝܬܘܗܝ ܂ · ܙ ܝܝ · ܟܠ ܡ̇ܕܝܢ ܘܠܐ ܚܕܐ ܢܦܫܐ ܡܠܝܠܬܐ ܡ̣ܢ ܐܣܛܘܟܣܐ̈ ܐܝܬܝܗ̇ ܂