simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ܟܠܗ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܚܙܝܢ̈ ܠܐ X ܢܬܥܢܐ ³ܗܘܢܐ : ܟܠ : ܘܕܢܪܚܩ ²ܢܦܫܗ ܡܢ ܥܠܡܐ ܒܟܠ ܡܕܡ̣ ܐܝܟܢܐ ܕܒܡܕܡ
AbbaIs:Ascet ܡܐܢܝ̈ ܙܝܢܐ ܕܥܒ . . . ܕܐ ܛܒܐ̈ ܇ ܘܗ̣ܘ ܢ̇ܛܪ ܠܗ ܕܡܢ ¹ܡܕܡ ܟܠ XX ܠܥܒ . . . ܕܐ ܕܚܛܝܬܐ ܐܘ ܠܚܫܐ̈ ܒܝܫܐ̈ . ܡܥܛܦ ܗܘ ܓܝܪ