simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ath:ExposPs ܙܢܐ ܐܝܢܐ ܕܗ̣ܘ ܕܒ̇ܥܐ ܐܢܫ ܠܡܣܒ . ܐܢ ܠܐܣܝܘܬܐ ܕܚܫܐ . ܟܠ ܪܘܚܢܐ . ܡܠܘܢ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܒܒܝܬ ܓܙܐ ܡܕܡ ܪܒܐ ܘܓܘ̇ܢܝܐ .
LiberGrad ܒܝܫܢ̈ : ܘܫܪܐ ܠܟܘܢ ܡܢ ܫܡܝܢܝܬܐ̈ : ܘܡܢ ܒܣܝܡܘܬܗ ܟܠ ܠܐ ܬܐܟܠܘܢ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܠܐ ܬܫܬܡܥܘܢ ܠܗ : ܕܗܘܝܘ ܡܠܦ ܠܟܘܢ
P:Ecclus [AB] ܚܟܡܐ ܡܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܗܝ : ܘܗܝ ܥܡܗ ܗܝ ܡܢ ܥܠܡܝܢ . ܚܠܐ ܕܝܡܐ : ܟܠ : ܘܠܟܠܗ ܚܙܘܐ ܪܒܐ : ܕܥܒܕ ܡܘܫܐ ܠܥܝܢ ܟܠܗ ܐܝܣܪܐܝܠ .
Sahd:memSolitar ܐܢܫ ܒܥܝܢܝܟ̈ . ܟܕ ܪܢ̇ܐ ܐܢܬ ܕܐܢܬ ܗܘ ܙܥܘܪܐ̣ ܘܐܚܪܝܐ ܟܠ ܕܐܝܬܝܟ ܡܕܡ Xܢ ܠܦܚܡܐ ܕܐܚܪܢܐ̈ . ܘܕܗ̣ܘܐ ܪܒ ܘܝܩܝܪ
JacSer:memProphElij ܦܘܡܝܢ̈ ܡܫܬܡܥܝܢ ܗܘܘ ܙܟܐ ܐܠܝܐ ܠܡܘܬܐ ܘܐܗܦܟ ܡܝܬܐ ܟܠ ܝܠܠܬܐ̈ ܘܒܟܝܐ ܪܒܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܬܡܢ 50 ܘܩܠܝ̈ ܫܘܒܚܐ ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܡܕܡ ܒܠܫܢܗ ܣ̇ܥܪ ܘܡܢ ܟܠ ܐܘܡܢܝ̈ ܩܝܢܬܐ̈ ܗܢܝ ܘܡܥܕܪ ܩܠܗ ܟܠ ܣܢܝܩ ܥܠ ܪܘܟܒܐ ܕܩܝܬܪܐ ܘܕܟܢܪܐ . ܐܘ ܥܠ ܡܕܡ ܐܚܪܢܐ . ܐܠܐ
PhiloxMab:ComProJohn ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܒܪܢܫܐ ܥܬܝܩܐ . ܡܢ ܕܝܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܆ ܐܬܓܠܝܘ ܟܠ Xܗ̇ܘ ܕܢܦ̣ܩ ܥܠ ܒܪܢܫܐ ܩܕܡܝܐ ܇ ܘܡܢ ܥܠܬ ܚܛܝ̣ܬܐܐܬܐܡܪ
JacSer:mem6DaysDay2 ܣܝܡܬܐ̈ ܘܓܙܐ̈ ܘܥܘܬܪܐ̈ ܕܠܐ ܡܬܕܪܟܝܢ ܢܗܪܬ݀ ܢܦܫܗ ܟܠ ܒܡܠܬܐ ܡܢ ܠܐ ܡܕܡ ܡܘܫܐ ܡܥܝܢܐ ܕܢܒܝܘܬܐ ܣܡ ܒܟܬܒܗ 44 850
Ps-Ath:Virg ܩܠܐ̈ ܗܢܝܐܐ̈ ܕܡܚܬܚܬܝܢ ܘܡܪܦܝܢ ܚܝܨܘܬܐ ܕܢܦܫܐ : ܘܡܢ ܟܠ ܘܡܢ ܫܓܘܫܝܐ̈ ܘܩܠܐ ܕܙܡܪܐ ܘܡܢ ܢܩܫ ܟܦܐ̈ . ܘܡܢ
IšoMerv:ComOT ܫܢܐ ܒܫܢܐ . [2]ܚܟܝܡܐ ܐ̇ܡܪ . ܕܗ̇ܝ ܕܬܢܝܢܘܬ ܥܠ ܟܠ ܝܘܫܝܐ . ܠܘ ܓܝܪ ܬܪܬܝܢ̈ ܙܒܢܝܢ̈ ܠܚܘܕ ܐܬܥܒܕ ܆ ܐܠܐ
Ath:HomEpist ܡܕܡ ܕܡܩܝܡ ܠܝܬ ܗ ܐܘܣܝܐ ܐܝܬܘܗܝ . X ܘܐܢ ܐܡܪ ܠXܝ ܕܚܫܘܟܐ ܟܠ ܡܫܐ ܠ ܠXܝ ܘܐܡܪ ܕܟܠ ܡܕܡ ܐܘܣܝܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܐܡܪ ܠܗ ܠܐ . ܐ ܠܐ
PhiloxMab:Disc ܝܘܡ ܫܡܥ ܟܠ ܝܘܡ ܫܐܛ ܘܡܒܣܪ . ܘܐܝܬܘܗܝ ܡܟܝܠ ܐܝܟ ܡܝܬܐ ܟܠ ܆ ܩܪܝܢܗ ܩܘܛܪܓܐ ܗܘ ܕܩܢܘܡܗ . ܘܠܕܝܢܐ ܝܬܝܪܐ ܫܘܐ . ܕܟܕ
sugAbel&Cain ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܢ ܠܐܘܬܗ . ܘܠܘܬ ܡܪܝܐ ܫܩܠܘ ܢܘܒܠܘܢ ܟܠ ܘܒܕܒܚܝܟܘܢ̈ ܥܠܝ ܡܬܦܢܐ ܫܩܠܘ ܩܘܪܒܢܐ̈ ܐܝܟ ܕܐܬܦܩܕܘ
IsaacAnt:memHom ܐܢܫ . ܡܢܘ ܠܐܝ ܒܡܠܦܢܘܬܗ : ܘܠܐ ܠܐܝ ܥܠܡܐ ܒܩܘܠܣܘܗܝ̈ ܀ ܟܠ ܕܫܢܐ ܡܘܫܛ ܠܟܝ ܀ ܡܢܘ ܕܪܚܡ ܝܘܠܦܢܐ : ܘܠܐ ܗܘܐ ܪܚܝܡܐ ܡܢ
JacSer:mem6DaysDay2 ܠܥܒܕܗ 710 ܐܦ ܚܫܘܟܐ ܕܢܗܘܐ ܬܚܘܡܐ ܠܝܥܢܐ ܕܢܫܠܐ ܘܫܦܝܪ ܟܠ ܢܝܚܐ ܠܥܡܠܐ̈ ܘܠܦܠܚܐ̈ ܘܗܘܐ ܐܝܬ ܒܗ ܢܘܗܪܐ ܕܡܪܗܛ
P:Ezek [AB] ܦܬܓܡܝ̈ ܕܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟ : ܩܒܠ ܒܠܒܟ ܘܫܡܥ ܒܐܕܢܝܟ̈ . ܘܙܠ ܟܠ : ܡܛܠ ܕܒܝܬܐ ܐܢܘܢ ܡܡܪܡܪܢܐ . ܘܐܡܪ ܠܝ : ܒܪܢܫܐ :
sugSoul&Body ܓܒܐ ܣܕܪܬ ܥܠܝ ܩܪܒܐ ܪܒܐ ܦܓܪܐ ܒܐܝܕܝܟܝ̈ ܗܘ ܦܚܐ ܘܢܫܒܐ ܟܠ ܒܪܐ ܕܦܪܩ ܠܬܪܝܢ ܒܚܘܒܐ ܘܡܐܫ ܟܣܝܬܐ̈ ܕܠܒܐ . ܣܗܕ ܠܝ ܕܡܢ
P:Mark [AB] ܕܘܟܐ ܀   ܘܥܠ ܬܘܒ ܝܫܘܥ ܠܟܦܪܢܚܘܡ ܂ ܠܝܘܡܬܐ̈ . ܘܟܕ ܫܡܥܘ ܟܠ . ܐܠܐ ܠܒܪ ܗܘܐ ܂ ܒܐܬܪܐ ܚܘܪܒܐ . ܘܐܬܝܢ ܗܘܘ ܠܘܬܗ ܂ ܡܢ
ActsStAnth ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ²⁵ܡܙܒܢܝܢ ܗܘܘ²⁶ ܘܣܝܡXܝܢ [ܗܘܘ X ܟܠ X ²ܕܡܢ ܒܬܪܗܘܢ ܐܝܠܝܢ X ܕܪܕܝܢ ²³ܗܘܘ²⁴ ܒܥܩܒܬܗܘܢ̈
Nars:memNativEpiphPassResurAscen . X 1ܠܚܘܒܠ ܨܠܡܗ ܨܒܐ ܕܢܚܕܬ ܒܫܡܐ ܕܝܠܕܐ : ܕܬܘܒ ܢ̇ܣܟ ܠܗ ܟܠ ܒܫܡ X ܡܚܬܬܐ : ܕܐܢ ܐܝܬܘܬܐ ܢܚܬܬ ܨܐܕܘܗܝ ܟܡܐ ܪܒ ܡ̣ܢ