simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Gen [AB] ܕܥܒܕ ܘܗܐ ܛܒ ܫܦܝܪ . ܘܗܘܐ ܪܡܫܐ ܘܗܘܐ ܨܦܪܐ ܝܘܡܐ ܕܫܬܐ . ܟܠ ܘܟܠܗ ܝܘܪܩܐ ܕܥܣܒܐ ܠܡܐܟܘܠܬܐ : ܘܗܘܐ ܗܟܢܐ . ܘܚܙܐ ܐܠܗܐ
P:Gen [AB] ܐܝܠܢ ܕܪܓܝܓ ܠܡܚܙܐ : ܘܫܦܝܪ ܠܡܐܟܠ : ܘܐܝܠܢܐ ܕܚܝܐ̈ ܟܠ ܩܕܝܡ : ܘܣܡ ܬܡܢ ܠܐܕܡ ܕܓܒܠ . ܘܐܘܥܝ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܡܢ ܐܪܥܐ
P:Gen [AB] ܐܝܠܢܝ̈ ܦܪܕܝܣܐ . ܘܐܡܪܬ ܐܢܬܬܐ ܠܚܘܝܐ : ܕܡܢ ܦܐܪܝ̈ ܟܠ ܚܘܝܐ ܠܐܢܬܬܐ : ܫܪܝܪܐܝܬ ܐܡܪ ܐܠܗܐ : ܕܠܐ ܬܐܟܠܘܢ ܡܢ
P:Gen [AB] ܝܘܡܝ̈ ܚܝܝܟ̈ . ܘܒܥܠܕܒܒܘܬܐ ܐܣܝܡ ܒܝܢܝܟ ܠܐܢܬܬܐ : ܟܠ ܘܡܢ ܟܠܗ̇ ܚܝܘܬܐ ܕܕܒܪܐ . ܘܥܠ ܟܪܣܟ ܬܗܠܟ : ܘܥܦܪܐ ܬܐܟܘܠ
P:Gen [AB] ܝܘܡܝ̈ ܚܝܝܟ̈ . ܘܟܘܒܐ̈ ܘܕܪܕܪܐ̈ ܬܘܥܐ ܠܟ : ܘܬܐܟܘܠ ܟܠ : ܕܠܐ ܬܐܟܘܠ ܡܢܗ : ܠܝܛܐ ܐܪܥܐ ܡܛܠܬܟ . ܒܟܐܒܐ̈ ܬܐܟܠܝܗ̇
P:Gen [AB] ܩܛܘܠܐ ܕܩܐܝܢ ܚܕ ܒܫܒܥܐ ܢܬܦܪܥ . ܘܣܡ ܡܪܝܐ ܐܬܐ ܒܩܐܝܢ : ܟܠ . ܘܟܠ ܡܢ ܕܢܫܟܚܢܝ ܢܩܛܠܢܝ . ܘܐܡܪ ܠܗ ܡܪܝܐ : ܠܐ ܗܟܢܐ
P:Gen [AB] ܡܢ ܕܡܫܟܚ ܠܗ . ܘܢܦܩ ܩܐܝܢ ܡܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ : ܘܝܬܒ ܒܐܪܥܐ ܟܠ ܚܕ ܒܫܒܥܐ ܢܬܦܪܥ . ܘܣܡ ܡܪܝܐ ܐܬܐ ܒܩܐܝܢ : ܕܠܐ ܢܩܛܠܝܘܗܝ
P:Gen [AB] ܝܘܡܘܗܝ̈ ܕܐܕܡ ܕܚܝܐ : ܬܫܥܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܘܡܝܬ . ܟܠ ܠܫܝܬ ܬܡܢܡܐܐ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܒܢܝܐ̈ ܘܒܢܬܐ̈ . ܘܗܘܘ
P:Gen [AB] ܝܘܡܘܗܝ̈ ܕܫܝܬ ܬܫܥ ܡܐܐ ܘܬܪܬܥܣܪܐ̈ ܫܢܝܢ̈ ܘܡܝܬ . ܘܚܝܐ ܟܠ : ܬܡܢܡܐܐ ܘܫܒܥ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܒܢܝܐ̈ ܘܒܢܬܐ̈ . ܘܗܘܘ
P:Gen [AB] ܝܘܡܘܗܝ̈ ܕܐܢܘܫ ܬܫܥ ܡܐܐ ܘܚܡܫ ܫܢܝܢ̈ ܘܡܝܬ . ܘܚܝܐ ܩܝܢܢ ܟܠ ܘܚܡܫܥܣܪܐ̈ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܒܢܝܐ̈ ܘܒܢܬܐ̈ . ܘܗܘܘ
P:Gen [AB] ܝܘܡܘܗܝ̈ ܕܩܝܢܢ ܬܫܥ ܡܐܐ ܘܥܣܪ ܫܢܝܢ̈ ܘܡܝܬ . ܘܚܝܐ ܟܠ ܬܡܢܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܒܢܝܐ̈ ܘܒܢܬܐ̈ . ܘܗܘܘ
P:Gen [AB] ܝܘܡܘܗܝ̈ ܕܡܗܠܠܐܝܠ ܬܡܢܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ ܘܚܡܫ ܫܢܝܢ̈ ܘܡܝܬ ܟܠ : ܬܡܢܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܒܢܝܐ̈ ܘܒܢܬܐ̈ . ܘܗܘܘ
P:Gen [AB] ܝܘܡܘܗܝ̈ ܕܝܪܕ ܬܫܥ ܡܐܐ ܘܫܬܝܢ ܘܬܪܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܘܡܝܬ . ܟܠ ܠܚܢܘܟ . ܬܡܢܡܐܐ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܒܢܝܐ̈ ܘܒܢܬܐ̈ . ܘܗܘܘ
P:Gen [AB] ܝܘܡܘܗܝ̈ ܕܚܢܘܟ ܬܠܬ ܡܐܐ ܘܫܬܝܢ ܘܚܡܫ ܫܢܝܢ̈ . ܘܫܦܪ ܟܠ : ܬܠܬ ܡܐܐ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܒܢܝܐ̈ ܘܒܢܬܐ̈ . ܘܗܘܘ
P:Gen [AB] ܝܘܡܘܗܝ̈ ܕܡܬܘܫܠܚ ܬܫܥܡܐܐ ܘܫܬܝܢ ܘܬܫܥ ܫܢܝܢ̈ ܘܡܝܬ . ܟܠ ܘܬܡܢܐܝܢ ܘܬܪܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܒܢܝܐ̈ ܘܒܢܬܐ̈ . ܘܗܘܘ
P:Gen [AB] ܝܘܡܘܗܝ̈ ܕܠܡܟ ܫܒܥ ܡܐܐ ܘܫܒܥܝܢ ܘܫܒܥ ܫܢܝܢ̈ : ܘܡܝܬ . ܟܠ ܘܬܫܥܝܢ ܘܚܡܫ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܒܢܝܐ̈ ܘܒܢܬܐ̈ . ܘܗܘܘ
P:Gen [AB] ܕܓܒܘ . ܘܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܠܐ ܬܥܡܪ ܪܘܚܝ ܒܐܢܫܐ ܠܥܠܡ : ܡܛܠ ܟܠ ܠܒܢܬ̈ ܐܢܫܐ ܕܫܦܝܪܢ̈ ܐܢܝܢ . ܘܢܣܒܘ ܐܢܝܢ ܠܗܘܢ ܢܫܐ̈ ܡܢ
P:Gen [AB] ܒܣܪ ܐܘܪܚܗ ܥܠ ܐܪܥܐ . ܘܐܡܪ ܐܠܗܐ ܠܢܘܚ : ܩܨܐ ܕܟܠ ܒܣܪ ܥܠ ܟܠ ܐܪܥܐ ܥܘܠܐ . ܘܚܙܐ ܐܠܗܐ ܠܐܪܥܐ ܕܐܬܚܒܠܬ : ܡܛܠ ܕܚܒܠ
P:Gen [AB] ܒܣܪ ܕܐܝܬ ܒܗ ܪܘܚܐ ܕܚܝܐ̈ ܡܢ ܬܚܝܬ ܫܡܝܐ : ܘܟܠ ܕܒܐܪܥܐ ܗܘ ܟܠ . ܘܐܢܐ ܗܐ ܡܝܬܐ ܐܢܐ ܛܘܦܢܐ ܕܡܝܐ̈ ܥܠ ܐܪܥܐ : ܠܡܚܒܠܘ
P:Gen [AB] ܕܚܝ ܡܢ ܟܠ ܒܣܪ : ܬܪܝܢ ܬܪܝܢ ܐܥܠ ܠܩܒܘܬܐ ܠܡܚܝܘ ܥܡܟ : ܟܠ ܐܢܬ ܘܒܢܝܟ̈ : ܘܐܢܬܬܟ : ܘܢܫܐ̈ ܕܒܢܝܟ̈ ܥܡܟ . ܘܡܢ