simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
LiberGrad ܕܐܝܬ ܒܐܪܥܐ : ܡܛܠܗܢܐ ܠܐ ܝܕܥܘ . ܪܡܘܬܐ ܓܝܪ ܣܩܘܒܠܗ ܗܝ ܟܠ ܐܝܟܢܐ ܗܘ . ܘܐܝܬ ܕܫܚܩܘ ܪܥܝܢܗܘܢ : ܘܠܐ ܐܡܟܘ ܢܦܫܗܘܢ ܡܢ
LiberGrad ܘܫܩܠ ܨܠܝܒܗ ܘܐܬܐ ܒܬܪܝ ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܕܘܒܪܝ̈ : ܠܐ ܫܘܐ ܠܝ . ܟܠ ܒܗ ܒܘܨܪܐ ܘܠܐ ܥܩܪ ܠܗ : ܠܓܡܝܪܘܬܐ ܠܐ ܡܛܐ . ܡܢ ܕܠܐ ܠܡ ܫܒܩ
LiberGrad ܕܐܫܟܚ ܠܡ ܢܦܫܗ ܢܘܒܕܝܗ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܢܚܣܠܝܗ ܘܢܨܝܡܝܗ ܡܢ ܟܠ ܠܝ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܡܢ ܕܠܐ ܪܚܡ ܚܝܘܗܝ̈ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܥܒܘܪܐ .
LiberGrad ܕܢܡܟ ܠܡ ܢܦܫܗ ܢܬܬܪܝܡ ܘܟܠ ܕܢܬܬܪܝܡ ܢܬܡܟܟ : ܗܢܘ ܕܝܢ ܟܕ ܟܠ ܕܣܢܝܩ ܥܠܝ : ܠܐ ܗܘܐ ܠܝ ܬܠܡܝܕܐ : ܗܢܘ ܕܝܢ ܠܐ ܗܘܐ ܪܒܐ .
LiberGrad ܕܫܐܠ ܠܟ ܗܒ ܠܗ : ܗܢܘ ܕܝܢ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܟ . ܐܢ ܐܪܥܢܝܬܐ̈ ܟܠ ܘܟܠ ܕܢܬܬܪܝܡ ܢܬܡܟܟ : ܗܢܘ ܕܝܢ ܟܕ ܢܕܝܕ ܩܕܡ ܐܠܗܐ .
LiberGrad ܥܡ ܟܠ . ܟܠ ܕܠܐ ܠܡ ܪܕܐ ܒܥܩܒܬܝ̈ ܘܥܐܠ ܠܒܝܬ ܡܟܣܐ̈ ܟܠ ܪܚܝܩܬܐ̈ ܀ ( 6 ) ܚܫܘܒ ܠܡ ܠܟܠ ܐܢܫ ܐܝܟ ܕܡܝܬܪ ܡܢܟ ܘܗܘܝ
LiberGrad . ܟܠ ܕܠܐ ܠܡ ܪܕܐ ܒܥܩܒܬܝ̈ ܘܥܐܠ ܠܒܝܬ ܡܟܣܐ̈ ܘܙܢܝܬܐ̈ ܟܠ ܀ ( 6 ) ܚܫܘܒ ܠܡ ܠܟܠ ܐܢܫ ܐܝܟ ܕܡܝܬܪ ܡܢܟ ܘܗܘܝ ܟܠ ܥܡ
LiberGrad ܕܠܐ ܠܡ ܪܕܐ ܒܥܩܒܬܝ̈ ܘܥܐܠ ܠܒܝܬ ܡܟܣܐ̈ ܘܙܢܝܬܐ̈ ܘܡܠܦ ܟܠ ܀ ( 6 ) ܚܫܘܒ ܠܡ ܠܟܠ ܐܢܫ ܐܝܟ ܕܡܝܬܪ ܡܢܟ ܘܗܘܝ ܟܠ ܥܡ ܟܠ .
LiberGrad ܟܠܗ : ܘܗܐ ܝܪܒ ܠܗ ܡܢ ܗܘ ܕܫܒܥ ܥܠ ܫܒܥܝܢ ܫܒܩ . ܘܢܐܙܠ ܝܬܝܪ ܟܠ : ܘܗܐ ܝܪܒ ܠܗ ܡܢ ܗܘ ܕܦܟܗ ܒܠܚܘܕ ܝܗܒ . ܘܠܐ ܢܬܒܥ ܣܟܠܘܬܐ
LiberGrad ܕܛܒܝܢ ܘܒܝܫܝܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܝܢ ܠܡܒܢܝܢܐ̈ ܘܠܡܚܘܝܝ̈ ܟܠ . ܘܕܢܕܢܚ ܚܘܒܗ ܥܠ ܛܒܐ̈ ܘܥܠ ܒܝܫܐ̈ : ܐܝܟ ܫܡܫܗ ܕܐܒܐ ܥܠ
LiberGrad ܝܘܡܝ̈ ܚܝܝܗܘܢ̈ : ܡܛܠ ܕܢܛܪܘ ܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ ܕܡܪܢ ܘܙܟܘ ܟܠ ܓܝܪ ܡܪܢ ܕܒܥܓܠ ܐܥܒܕ ܬܒܥܬܗܘܢ . ܘܗܐ ܗܘܬ ܫܐܠܬܗܘܢ
LiberGrad ܕܐܝܬ ܠܗ ܘܫܩܠ ܨܠܝܒܗ ܘܐܬܐ ܒܬܪܝ ܘܡܬܕܡܐ ܒܝ : ܠܐ ܫܘܐ ܠܝ ܀ ܟܠ : ܡܪܢ ܐܘܕܥ ܥܠ ܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܟܕ ܐܡܪ : ܕܡܢ ܕܠܐ ܡܬܦܪܫ ܡܢ
LiberGrad ܕܐܝܬ ܠܟ ܠܡ ܒܚܕ ܝܘܡܐ ܐܘ ܒܚܕ ܝܪܚܐ ܠܡܣܟܢܐ̈ . ܘܐܢܬ ܣܒ ܟܠ ܠܡ ܕܢܦܫܟ ܬܐܨܦ ܡܢ ܒܚܘܫܒܢ ܣܝܒܪܬܐ ܘܠܒܘܫܐ : ܐܠܐ ܗܒ
LiberGrad ܕܡܒܐܫ ܠܗ ܘܥܠ ܟܠ ܕܪܚܡ ܠܗ ܀ ( 9 ) ܐܝܬ ܕܝܢ ܐܢܫܐ ܕܠܗܢܐ ܟܠ : ܡܛܠ ܕܗܟܢܐ ܨܒܐ ܡܪܢ ܕܢܠܦ ܐܦ ܠܩܛܘܠܘܗܝ̈ ܘܕܢܨܠܐ ܥܠ
LiberGrad ܕܪܚܡ ܠܗ ܀ ( 9 ) ܐܝܬ ܕܝܢ ܐܢܫܐ ܕܠܗܢܐ ܠܚܡܐ ܕܡܬܚܙܐ ܟܦܢܝܢ ܟܠ ܡܪܢ ܕܢܠܦ ܐܦ ܠܩܛܘܠܘܗܝ̈ ܘܕܢܨܠܐ ܥܠ ܟܠ ܕܡܒܐܫ ܠܗ ܘܥܠ
LiberGrad ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ : ܐܠܐ ܐܬܥܢܝܘ ܒܫܩܠܗ ܘܒܫܪܝܗ ܕܗܢܐ ܥܠܡܐ : ܟܠ ܨܠܝܒܝܗܘܢ̈ ܗܠܝܢ ܒܪܝܟܘܗܝ̈ ܕܐܒܐ : ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܬܦܪܩܘ ܡܢ
LiberGrad ܕܐܝܬ ܒܗ : ܗܟܢܐ ܡܢ ܕܫܩܠ ܨܠܝܒܗ ܟܣܝܐ ܡܬܦܪܩ ܠܗ ܡܢ ܐܪܥܐ ܟܠ ܕܡܪܢ ܟܕ ܫܩܠ ܨܠܝܒܗ ܓܠܝܐ . ܐܬܥܠܝ ܗܘܐ ܠܗ ܡܢ ܐܪܥܐ ܘܡܢ
LiberGrad ܫܥܝܢ̈ ܕܡܪܢ ܐܢܘܢ : ܘܡܪܢ ܒܗܘܢ ܗܘ . ܡܢ ܕܝܢ ܕܠܐ ܥܒܕ ܘܠܐ ܟܠ ܥܕܡܐ ܠܫܘܠܡܗ ܕܥܠܡܐ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܢܫܐ ܕܗܟܢܐ ܐܢܘܢ :
LiberGrad ܛܒܬܐ̈ ܥܒܕ : ܘܡܬܪܥܐ ܥܠ ܟܠܢܫ ܛܒܬܐ̈ : ܥܠ ܛܒܐ̈ ܘܥܠ ܟܠ ܡܢ ܡܪܢ ܘܐܬܡܠܝ ܡܢ ܪܘܚܗ : ܘܡܢ ܕܐܬܡܠܝ ܡܢ ܪܘܚܗ ܕܡܫܝܚܐ :
LiberGrad ܡܘܗܒܢ̈ ܩܒܠܘ : ܗܕܐ ܗܝ ܕܡܬܩܪܝܐ ܪܘܚܐ ܦܪܩܠܝܛܐ : ܕܒܗ ܟܠ ܡܬܩܪܝܐ ܥܘܪܒܢܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ : ܘܐܝܬ ܕܡܘܗܒܬܐ ܕܪܒܐ ܡܢ