simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacNin:SpiritWorks ܡܩܪܒܐ ܠܡܕܥܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܕܢܫܬܘܬܦ ܘܡܦܪܓ ܒܕܘܒܪܘܗܝ̈ 2 ܟܠ ܕܠܗܠ ܒܟܠܥܕܢ ܡܬܚܠܛܝܢ ܒܨܠܘܬܐ . ܨܠܘܬܐ ܓܝܪ ܝܬܝܪ ܡܢ