simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:memHom ܐܢܫ ܓܝܪ ܥܠ ܥܘܕܪܢܗ ܡܬܚܨܦ ܗܘܐ ܟܐܢܐܝܬ 65ܠܝܬ ܗܘܐ ܬܡܢ ܟܠ ] 61ܝܙܘܦܐ̈ ³[ܗܘܘ ܦܪܘܥܐ̈ ܘܡܪܝ̈ ܚܘܒܐ ܫܒܘܩܐ̈
Eph:memHom ܕܐܝܬ ܠܗ ܘܟܠܗܥܘܬܪܗ ܝ̇ܗܒ ܠܗ XX ܡܘܫܐ ܥܒ̣ܕܐ ܟܫܝܪܐ ܣܓܝ ܟܠ ܕܕܚ̇ܠ ܡܢ ܡܪܝܐ ܘܢ̇ܛܪ ܟܠܗܘܢ ܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ ܡܫ̇ܠܛ ܠܗܥܠ
Eph:memHom ܡܕܡ ܒܟܝܠܐ ܒܣܝܡ ܟܪܣܐ ܡܛܠ ܕܙܥܘܪܝܐ ܒܟܝܠܐ ܕܬܣܒ ܥ̇ܕܪ ܟܠ ܓܝܪ ܕܣܓܝܐܐ ¹ܗܘ ܐܦܢ ܒܣܝܡ ܠܐ ܒܣܝܡ · 5ܟܠ ܡܕܡ ܒܟܝܠܐ ܗܢܝ
Eph:memHom ܨܦܬܐ ܘܐܣܘܪܐ̈ ܕܟܠ ܚܘܫܒܘܗܝ̈ ܦܣܝܩܝܢ ܘܫܕܝܢ ܠܟܠ ⁷ܡܢܗ ܟܠ ܘܕܕܘܒܪܐ ܕܫܠܝܚܐ̈ 25ܐܝܟ ܕܡܢ ܦܟܪܐ̈ ܡܬܚܪܪ ܪܥܝܢܐ ܡܢ