simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Cyr:Epist ܡܕܡ ܗ̣ܘܝܢ ¹ܩܢ̣ܝܢܢ ܡܕܥܐ ܚܠܝܡܐ ܘܠܡܬ̇ܥܗܕܘ ܠܟܬܒܐ ܟܠ ܥܝܢܝܟ̈ ܠܐ ܬܪܝܨ̈ ܢ̣ ܐܦܠܐ ܠܒܟܝ ܛܒ . 3ܙ̇ܕܩ ܗܟܝܠ ܕܩܕܡ