simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ath:ExposPs ܙܢܐ ܐܝܢܐ ܕܗ̣ܘ ܕܒ̇ܥܐ ܐܢܫ ܠܡܣܒ . ܐܢ ܠܐܣܝܘܬܐ ܕܚܫܐ . ܟܠ ܪܘܚܢܐ . ܡܠܘܢ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܒܒܝܬ ܓܙܐ ܡܕܡ ܪܒܐ ܘܓܘ̇ܢܝܐ .
P:Ecclus [AB] ܚܟܡܐ ܡܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܗܝ : ܘܗܝ ܥܡܗ ܗܝ ܡܢ ܥܠܡܝܢ . ܚܠܐ ܕܝܡܐ : ܟܠ : ܘܠܟܠܗ ܚܙܘܐ ܪܒܐ : ܕܥܒܕ ܡܘܫܐ ܠܥܝܢ ܟܠܗ ܐܝܣܪܐܝܠ .
Sahd:BookPerf ܣܘܦܝܢ̈ ܫ̣ܪܐ ܘܡ̇ܡ̣ܠܟ . ܘܐܚܝܕ ܟܠ̣ ܒܚܝܠܐ ܕܡܠܬܗ . XX ܟܠ ܕܟܝܢܗ ⁸ܠܐ ܡܬܕܪܟܢܐ ܓ̣ܢܝܙ . ܘܒܪܒܘܬܐ ܕܫܘܠܛܢܗ ܥܠ
sugSoul&Body ܒܝܫܬܐ̈ ܡܢܟ ܢܒܥܝ̈ ܘܥܠ ܡܢܐ ܒܝ ܡܬܥܕܠܬ ܦܓܪܐ ܐܚܝܢܬܐ ܟܠ ܢܦܫܐ ܐܚܝܢܬܐ ܐܢܐ ܕܥܝܪܐ̈ ܫܠܝ ܘܐܢܬ ܕܚܝܚܐ ܠܡܘܢ ܕܪܫܬ .
JnMaron:Expos ܫܥ ܐܡܝܢܐܝܬ ܕܝܢܩ ⁷ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܘܡܚ̣̇ܘܐ ܠܗܘܢ ܡܢ ܟܠ X ܗܝܕܝܢ ܫܪܝ ܗܘܐ⁰ܝܘܚܢܢ ܕܗ̣ܘ XXX 2 ܐܬܟܢܝ ܡܪ̣̇ ܘܢ
SevAnt:CathHom ܚܕ ܡܢܢ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܙܝܢܐ ܪܘܚܢܐ ܆ ܠܗܢܐ ܟܕ ܢ . ܨܝܚܐܝX ܟܠ ܫ̣ܦܠܐ ܢܣܥܘܪ ܇ ܕܩ̣ܠܚܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ̣ Xܠܬܚܬ ܡ̣ܦܠܚܝܢ . ܐܠܐ
Chrys:ComJohn1 ܡܕܡ ܒܠܫܢܗ ܣ̇ܥܪ ܘܡܢ ܟܠ ܐܘܡܢܝ̈ ܩܝܢܬܐ̈ ܗܢܝ ܘܡܥܕܪ ܩܠܗ ܟܠ ܣܢܝܩ ܥܠ ܪܘܟܒܐ ܕܩܝܬܪܐ ܘܕܟܢܪܐ . ܐܘ ܥܠ ܡܕܡ ܐܚܪܢܐ . ܐܠܐ
PhiloxMab:epMonksSen ܝ ) ܗܢܘ ( ܗܢܐ ܝ̇ܐܪܓܝܓܬܐ̈ ܝܐܪܙܐ ܝܐܝܠܦ ܝܐܝܠܝܕ ܟܠ ) ܐܦܠܐ ( ܐܦ ܝ ) ܟܠܫܥ ܝܟܠܢܫ ܝܟܠܡܕܡ ܝܒܟܠܙܒܢ ܝܒܟܠܕܘܟ (
sugGold&Wheat ܫܘܡܠܝܐ̈ ܚܛܬܐ ܟܗܢܐ̈ ܛܥܢܝܢ ܠܝ ܒܥܕܬܐ ܘܡܙܝܚܝܢ ܠܝ ܟܠ ܠܓܘ ܚܡܠܝܢ ܠܝ . ܡܢܝ ܕܝܢ ܩܘܪܒܢܐ ܥܒܕܝܢ ܘܡܢܝ ܡܫܡܠܝܢ
SevAnt:CathHom ܦܪܘܣ ܓܝܪ ܆ ܕܡܝܬܝܪ ܡܢ ܢܡܘܣܐ XXܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܇ ܗ̇ܘ ܕܥܠ ܟܠ ܝ̇ܕܥ ܇ ܟܕ ܠܐ ܝܠ̣ܦ . ܡܕܝܢ ܠܐ ܙܪ . ܩ ܗܘܐ ܣܟ ܕܢܬܩ̇ܛܪܓ . ܡܢ
Ath:HomEpist ܡܕܡ ܕܡܩܝܡ ܠܝܬ ܗ ܐܘܣܝܐ ܐܝܬܘܗܝ . X ܘܐܢ ܐܡܪ ܠXܝ ܕܚܫܘܟܐ ܟܠ ܡܫܐ ܠ ܠXܝ ܘܐܡܪ ܕܟܠ ܡܕܡ ܐܘܣܝܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܐܡܪ ܠܗ ܠܐ . ܐ ܠܐ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܐܬܦܪܣܬ ܗܘܬ ܘܚܝܠܐ̈ ܕܐܬܘܬܐ̈ ܥܡ ܬܕܡܪܬܐ̈ ܫܠܝܚܝܬܐ̈ ܟܠ ܕܫܒܘܪ ܡܠܟܐ ܦܪܣܝܐ ܟܕ ܡܢ ܟܕܘ ܣܒܪܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܥܠ
SevAnt:LuqJul ܡܕܡ ܗܟܝܠ ²ܕܡܛܠ ܐܝܢܐ ܕܗ̣ܘ ܣܘܥܪܢܐ ܢ̇ܦܠ ܬܚܝܬ ܒܥܬܐ ܟܠ ܓܠܝܐܝܬ ܕܡܬܩܠܐ̈ ܬܪܝܨܐ̈ ܘܟܝܠܐ̈ ܬܪܝܨܐ̈ ܢܗܘܘܢ ܠܟ .
SevAnt:Epist ܪܘܫܥX ܐܝܬܝܗ̇ ܇ ܕܢXܝXܪܝ̣ܝ ܕܢܐܡܪܝܘܘܝ ܐܐܒܐ ܕܡܝܢ ܟܠ ܕܡXܝܝܐ ܝܝܐܐ ܗܘ ܪXܝܗܐ ܘܚܟܡܬܗ ܕܐܠܗܐ ܆ ܐܝ̇ܢ ܠܘ ܠܗX ܡܢ
P:Deut [AB] ܡܕܡ ܕܦܩܕܗ ܡܪܝܐ ܥܠܝܗܘܢ . ܡܢ ܒܬܪ ܕܩܛܠ ܠܣܝܚܘܢ ܡܠܟܐ ܟܠ ܕܚܕܥܣܪ ܒܚܕ ܒܝܪܚܐ : ܡܠܠ ܡܘܫܐ ܥܡ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ :
JacSer:mem6DaysDay4 ܢܗܝܪܐ̈ : ܫܡܫܐ ܘܣܗܪܐ ܘܟܘܟܒܐ̈ ܣܕܝܪܐ̈ ܒܐܣܟܡܝܗܘܢ̈ ܀ ܟܠ ܒܗܠܝܢ ܓܝܓܠܐ̈ ܗܠܟܬܐ̈ ܀ ܐܡܪ ܐܠܗܐ ܕܢܗܘܘܢ ܘܗܘܘ
Eph:memHom ܡܕܡ ܒܟܝܠܐ ܒܣܝܡ ܟܪܣܐ ܡܛܠ ܕܙܥܘܪܝܐ ܒܟܝܠܐ ܕܬܣܒ ܥ̇ܕܪ ܟܠ ܓܝܪ ܕܣܓܝܐܐ ¹ܗܘ ܐܦܢ ܒܣܝܡ ܠܐ ܒܣܝܡ · 5ܟܠ ܡܕܡ ܒܟܝܠܐ ܗܢܝ
Pall:LausHist ܓܒܝܢ̈ ܒܙܢܝܐ̈ ܫܦܝܪܐ̈ ܡܨܒܬ ܗܘܐ̣ ܗܢܕܝܢ ⁷ܒܡܠܬܐ ܟܠ ܆ ܦܓ̇ܥܬ ⁵ܒܗ̇ ܒܡܕܝܢܬܐ⁶ ܒܓܒܪܐ ܕܬܕܡܘܪܬܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܐܡܬܝ ܓܝܪ ܕܢ̇ܦܩܝܢ ܗܘܘ ܪܗܘܡܝܐ̈ ܡܢ ܬܠܐ ܐܘ ܡܢ ܐܡܕ̣ ܂ ܟܠ ܡܢ ܗܕܐ̣ ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܡܕܝܢܬܐ ܕܝ̇ܬܒܐ ܥܠ ܝ- ܬܚܘܡܐ ܂
SevAnt:LuqJul ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܚܕܪܝܗܘܢ̈ ܐܣܛܘܐ̈ . ܒܬܐ̈ . ܟܡܐ ܙܒܢܝܢ̈ ܕܝܢ ܟܠ ܡܢ ܕܝܘܐ ܐܘ ܡܢ ܪܘܝܘܬܐ . ܟܕ ܚܫܟ ܐܬܪܐ ܒܥܝܢܝܗܘܢ̈ ܘܩܛܐ .