simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Nars:memNativEpiphPassResurAscen . X 1ܠܚܘܒܠ ܨܠܡܗ ܨܒܐ ܕܢܚܕܬ ܒܫܡܐ ܕܝܠܕܐ : ܕܬܘܒ ܢ̇ܣܟ ܠܗ ܟܠ ܒܫܡ X ܡܚܬܬܐ : ܕܐܢ ܐܝܬܘܬܐ ܢܚܬܬ ܨܐܕܘܗܝ ܟܡܐ ܪܒ ܡ̣ܢ
MartStPhokSinop ܐܢܫ . ܒܥܠܡܐ ܠܣܢܝܩܐ̈ . ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܡܥܕܪܢܐ ܥܬܝܪܐܝܬ . ܟܠ ܫܿܩܠ ܢܝܪܗ ܥܠ ܟܬܦܬܗ̈ ܒܕܚܠܬܐ . ܘܓܒܪܐ ܝܕܝܥܐ ܗܘܐ ܨܝܕ
Tim1:Epist ܓܝܪ ܒܡܠܚܐ ܡܬܡܠܚ ܂ ܘܐܢܗ̣ܘ ܕܡܠܚܐ ܬܦܟܗ ܃ ܒܡܢܐ ܬܬܡܠܚ ܂ ܟܠ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܆ ܘܕܠܐ ܥܠܬܐ ܐܚܪܬܐ ܃ ܘܕܠܐ ܪܫܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܂
P:Ps [AB] ܕܐܣܬܥܪ ܒܚܫܗ ܕܡܪܢ ܡܢ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܠܡܢܐ ܪܓܫܘ ܥܡܡܐ̈ : ܟܠ ܐܘܪܚܐ ܕܙܕܝܩܐ̈ : ܘܐܘܪܚܐ ܕܪܫܝܥܐ̈ ܬܐܒܕ .   ܡܬܢܒܐ ܥܠ
Ps-Ath:Virg ܩܠܐ̈ ܗܢܝܐܐ̈ ܕܡܚܬܚܬܝܢ ܘܡܪܦܝܢ ܚܝܨܘܬܐ ܕܢܦܫܐ : ܘܡܢ ܟܠ ܘܡܢ ܫܓܘܫܝܐ̈ ܘܩܠܐ ܕܙܡܪܐ ܘܡܢ ܢܩܫ ܟܦܐ̈ . ܘܡܢ
sugSynag&Church ܥܡܡܝܢ̈ ܕܢܐܬܘܢ ܠܚܠܘܠܝ ܙܝܚܢܝ . ܘܠܒܪܝܬܐ̈ ܦܩܕ ܫܡܫܢܝ ܟܠ ܩܕܝܫܬܐ ܠܐ ܩܕܝܬܗ̇ ܕܙܢܝܬܝ ܠܟܝ ܟܢܘܫܬܐ ܘܥܕ ܐܒܐ
BarḤadbš:Acts ܒܥܬܐXܓܝܪ ܥܡܝܩܬܐ ܘܥܡܘܛܬܐ . ܥܕܡܐ ܠܘܬܗ ܡܬܡܛܝܐ ܗܘܬ ܟܠ ܩܛܝܢܝ̈ ܗܦܟܬܐ̈ ܩܕܡܘܗܝ ܒܙܢܐ ܕܝܠܘܦܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ .
JacSer:memPartakHolyMyst ܡܢ ܕܠܐܐ ܢܐܬܐ ܢܬܬܢܝܚ ܥܠ ܦܬܘܪܗ̇ ܦܬܝܚܝܢ ܬܪܥܝܗ̇̈ ܟܠ ܕܛܘܪܦܝܟܘܢ̈ ܥܕܬܐ ܒܥܠܡܐ ܠܡܐܢܐ ܗܝ ܪܒܐ ܕܡܠܐ ܫܝܢܐ
sugDeath&Satan ܕܦܪܩ ܥܢܗ ܡܢ ܕܐܒܐ̈ ܟܣܝܐ̈ ܕܒܠܥܘܗ̇ ܒܝܫܐ ܘܡܘܬܐ ܠܡܘܬܐ ܟܠ ܙܟܐ ܣܘܓܝܬܐ ܕܥܠ ܤܛܢܐ ܘܡܘܬܐ ܥܘܢܝܬܐ ܠܟ ܫܘܒܚܐ ܒܪ ܪܥܐ
Eph:madNativ 14ܐܕܡ ܐܪܡܝ ܗܘܐ ܚܘܒܠܐ ²¹ܥܠ ܐܢܬܬܐ ܕܡܢܗ ]ܢܦܩܬ ²² ܟܠ ܚ̣ܙܬ ܕܟܣܐ ܒܗ ܝܘܡܢ ܐܫ̇ܬܠܡ ܢܕܪܗ̇ ܕܡܢ ܙܪܥܗ̇ ܕܢܚ ܡܚܐ
P:3Macc [AB] . ܕܢܗܦܘܟ ܦܘܪܥܢܐ ܘܒܝܫܬܐ ܥܠ ܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܆ ܘܠܐ ܢܗܡܐ ܟܠ ܓܝܪ ܠܟܠܗ ܥܡܢ ܕܒܥܝܢ ܗܘܘ ܘܩܪܝܢ ܠܗܘ ܕܐܚܝܕ ܫܘܠܛܢܐ ܥܠ
Hom6thCent . ܘܬܘܒ ܗܪܟܐ ܚܘܝ ܕܩܕܡ ܗ̇ܝ ܕܢܗܘܐ ܒܒܣܪ ܆ ܐܠܗܐ ܗܘܐ ܕܥܠ ܟܠ ܐܡ̣ܕ̇ ܕܡܢܗܘܢ ܗܘ ܡܫܝܚܐ ܒܒܣܕ̇ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܥܠ
PhiloxMab:ComProJohn ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܒܪܢܫܐ ܥܬܝܩܐ . ܡܢ ܕܝܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܆ ܐܬܓܠܝܘ ܟܠ Xܗ̇ܘ ܕܢܦ̣ܩ ܥܠ ܒܪܢܫܐ ܩܕܡܝܐ ܇ ܘܡܢ ܥܠܬ ܚܛܝ̣ܬܐܐܬܐܡܪ
Eph:madCarNis ܡܐ ܕܣ̣ܒܠܘ ²ܚܛܝܬܐ ܘܫܝܘܠ ܐܬܪܗܒܬ ܙܥ ܡܘܬܐ ܕܡܪܕܘ ܟܠ ܣܡܠܐ ܕܠܝܬ ܒܗܘܢ ܕܠܐ ܐܫ̇ܬܢܩ ²ܫ̇ܪܝܘ ܚܕ ܚܕ ܕܢܬܢܘܢ XX
JnRufus:Pleroph ܕܘܟ ܕܝܪܝܐ̈ ܢܩܒܠ Xܘ ܛܘܒܬܢܐ ܙܐܢܘܢ : ܘܕܚܘܫܒܗ ܕܟܠܚܕ ܟܠ . ܘܟܕ ܥܝܕܐ ܟܝܬ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܕܟܠܗܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܢ
SevAnt:CathHom ܐܟܚܕܐ ܡܣ̣ܬܓܕXX . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܒܕܘܟܬܐ ܐܚܪܬܐ ܟܠ ܢܝ̇ܩܪ ܠܒܪܢܫܐ ܗ̇ܘ ܕܒܢܩܝܦܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܥܡ ܐܠܗܐ ܐܚ̣ܝܕ
AntiTriThWrit ܨܒܘ ܕܒܟܠܙܒܢ ܢܦܠܐ ܡܫܬܚܠܦ ܀ ܀ ܦܬ̣ܚ ܐܦܢ ܗܫ̣ܐ ܐܕܢܝܟ̈ ܟܠ : ܡܡܪܚ ܠܡܦܪܫܘ ܦܪܨܘܦܐ̈ ܆ ܟܕ ܩܢܘܡܐ ܠܗ ܟܕ ܠܗ ܐܡ̇ܪ ܇ Xܕ
JacSer:memZacchTaxColl ܡܐ ܕܐܫܟܚ ܥܠ ܬܓܪܐ̈ ܘܕܠܐ ܚܛܘܦܝܐ ܠܐ ܝܕܥ ܗܘܐ ܠܡܗܠܟܘ ܟܠ ܡܢ ܐܢܩܬܐ̈ ܘܕܠܐ ܕܝܠܗ ܒܙܬܐ ܚܡܠ ܗܘܐ ܣܓܝܐܝܬ ܗܢܐ ܕܐܥܕܝ
BarEbr:CandSanc ܡ̇ܢ ܕܡܬܩܪܐ ܐܠܗ ܘܕܚܠܐ . XX XXX⁰ ܘܢܢܚܝܢ ܢܟܝܐ̈ ܩ . ܟܠ ܕܚܛܝܬܐ ܒܪܗ ܕܐܒܕܢܐ . ܘ . ܕܕܠܩܘܒܠܐ ܗܘ X ܘܡܫܬܥܠܐ ܥܠ
Elia:epLeonḤar ܕܡܗܝܡܢ ܕܫܪܝܪܐܝܬ ܐܬܒܪܢܫ ܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܡܘܕܐ . ܘܒܕܓܘܢ ܟܠ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܟܝܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܠܚܕܝܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐܐܬܘܥܕܘ ܆