simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madFaith ܕܣܒܠܬ 1ܚܠܦ ܗܘ ܢܝܫܐ ܡܚܐ ܟܠ ܕܣܡܗ ]ܠܢ X[ܗܘ ܡܠܦ ܟܠ ܟܠ ܕܐܡܝܪܝX ܠܡܪܝ ܐܩܪܝܡ ܛܘܒܢܐ 1 ܥܠ ܩܠܐ ܕܬܗܪܐ ܐܢܝܢ ܡܪܝ
Eph:madFaith ܒܪܝܢ̈ ܟܕ ³ܗ̣ܘ ܡܙܝܓ ܥܡ ܝܠܘܕܗ Xܝ ܐܝܟܢܐ ⁴ܬܒܥܝܘܗܝ ܟܠ ܘܕܫ̇ܒܩܬ ܒܝܕ ܚܕ ܒܘܟܪܐ ܡܬܦܩܕܝܢ 69ܒܗ ܗ̣ܘ ܬܠܝܢ