simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Heb&CathEpist [AB] ܡܢ ܕܡܗܝܡܢ ܒܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܆ ܐܝܬ ܠܗ ܗܕܐ ܣܗܕܘܬܐ ܒܢܦܫܗ . ܟܠ ܟܠ ܕܪܒܐ ܗܝ . ܘܗܕܐ ܗܝ ܣܗܕܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܁ ܕܐܣܗܕ ܥܠ ܒܪܗ .
P:Lev [AB] ܕܢܩܪܘܒ ܠܒܣܪܗ ܢܬܩܕܫ . ܘܕܢܪܘܣ ܡܢ ܕܡܗ ܥܠ ܡܐܢܐ : ܡܐܢܐ ܟܠ : ܢܐܟܠܝܘܗܝ . ܒܐܬܪܐ ܩܕܝܫܐ ܢܬܐܟܠ ܒܕܪܬܐ ܕܡܫܟܢܙܒܢܐ .
LiberGrad ܕܫܐܠ ܠܟ ܗܒ ܠܗ : ܗܢܘ ܕܝܢ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܟ . ܐܢ ܐܪܥܢܝܬܐ̈ ܟܠ ܘܟܠ ܕܢܬܬܪܝܡ ܢܬܡܟܟ : ܗܢܘ ܕܝܢ ܟܕ ܢܕܝܕ ܩܕܡ ܐܠܗܐ .
SevAnt:CathHom ܓܝܪ ܐܝܢܐ ܕܠܗ̇ܘ ܡܐ ܕܟ̣̇ܠܐ̇ ܐ̇ܟܠ ܆ ܡܬܛܡܐܐ . ܘܡܣ̇ܬܝܒ ܟܠ ܐܚܝܕܢ̈ ܗܘܝ ܆ ܘܕܟܬܝܒܬܐ ܢܡܘܣܝܬܐ ܐܝܬXܗܝ ܗܘܐ ܕܘܒܪܐ .
SevAnt:Epist ܟܡܐ ܘܟܝܠ ܕܣܘܢܗܕܘܣ ܕܟܠܩܝܕܘܢܐ ܐܚܝܕܐ ܆ ܠܐ ܡܨܝܐ ܟܠ ܕܬܫܥܝܬܐ̈ ܕܣܒܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܐܝܬ ܥܘܗܕܢܐ ܕܡܠܘܗܝ̈ .
Shub:BookGifts ܡܠܟܘ ܠܡ ܕܬܬܦܠܓ ܥܠ ܢܦܫܗ̇ ܬܚܪܒ . ²²² ܘܐܢ ܣܛܢܐ ܩܡ ܥܠ ܟܠ ܥܕܡܐ ܠܥܠܡ . ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܡܪܢ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܣܕܘܩܝܐ ܗܟܢܐ .
JnSol:OntheSoul ܓܝܪ ܕܢܦܫܢܐ ܗܘ ܒܣܘܥܪܢܘܗܝ̈ ܛܒܐ̈ ܐܢ ܐܬܒ̇ܛܠܘ ܠܗܘܢ ܟܠ . ܘܢܦܫܢܝܐ ܠܒܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܬܚܙܝܢ̈ ܕܢܫܡܥ ܠܐ ܝ̇ܕܥ .
LiberGrad ܠܡ ܕܠܐ ܡܬܛܦܝܣ ܠܒܪܐ ܪܘܓܙܗ ܕܐܠܗܐ ܢܩܘܐ ܥܠܘܗܝ . ܐܡܪ ܟܠ : ܠܐ ܡܬܛܦܝܣ ܠܢ ܒܝܘܡܐ ܕܕܝܢܐ : ܐܝܟ ܕܠܐ ܐܬܛܦܝܣܢ ܠܗ .
BarEbr:CandSanc ܗܘܢܐ ܡܕܝܢ ܝܦܝܛܐ ܠܝܕܥܬܐ ܗ̣ܝ ܗܝ ܫܘܡܠܝܗ ܙ ܪ̣ܩ ܠܗ ܟܠ ܗ̣ܝ ܠܝܬܗ̇ . ܠܨ ܐ ܕܫܘܡܠܝܐ ܡܬܒ̇ : ܥܝܢܐ ܢܗܐ ܠܝ̇ܬܗ .
PhiloxMab:Disc ܡܕܡ ܓܝܪ ܐܝܟ ܕܒܣܘܓܐܐ ܒܕܠܩܘܒܠܗ ܡܬܐܣܐ . ܕܣܩܘܒܠܝܘܬܗ ܟܠ ܠܗ ܣܡܐ ܥܠ ܓܢܒܗ ܆ ܘܡܢ ܩܘܪܒܐ ܢܩܪܒ ܥܘܕܪܢܐ ܠܩܢܘܡܗ .
ThdrMops:ComPs ܙܒܢܐ ܕܕܢܚܗ ܘܕܡܥܪܒܘܗܝ̈ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܗܢܐ ܟܠܗ ܦܘܪܫܢܐ ܟܠ ܕܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܦܣ . ܘܠܣܘܥܪܢܗ ܘܠܪܗܛܗ ܡܫܬܘܕܥ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܡܪܬܝ : ܒܠܒܐ ܛܒܐ ܐܡܪܬܝ . ܘܠܝܬ ܕܢܩܘܡ ܠܘܩܒܠ ܡܠܟܟܝ . ܟܠ ܡܚܐ ܠܢ ܡܪܝܐ . ܡܛܠ ܕܩܪܝܒܝܢ ܚܢܢ ܠܗ . ܘܐܡܪ ܠܗ̇ ܥܘܙܝܐ .
SynOr ܡ̇ܢ ܕܒܥܕܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܐ ܡܢ ܩܫܝܫܐ̈ ܘܠܐ ܡܢ ܡܫܡܫܢܐ̈ ܟܠ ܠܓܡܪ ܒܚܫܡܝܬܐ̈ ܆ ܠܐ ܒܝܬ ܒܟܐ̈ ܘܠܐ ܒܚܢܘܬܐ̈ :
P:Ps [AB] ܕܡܒܐܫ ܒܥܠܕܒܒܐ ܠܩܘܕܫܟ . ܐܫܬܒܗܪܘ ܒܥܠܕܒܒܝܟ̈ ܒܓܘ ܟܠ ܕܫܪܝܬ ܒܗ . ܐܪܝܡ ܥܒܕܝܟ̈ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܫܬܩܠܝܢ ܒܥܘܫܢܐ :
P:Num [AB] ܕܢܦܩ ܒܚܝܠܐ ܒܐܝܣܪܐܝܠ . ܡܢܝܢܗܘܢ ܕܫܒܛܐ ܕܐܦܪܝܡ : ܟܠ : ܒܡܢܝܢܐ ܕܫܡܗܐ̈ : ܡܢ ܒܪ ܥܣܪܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܘܠܥܠ :
P:Gen [AB] ܕܟܪܐ ܒܐܢܫܝ̈ ܒܝܬ ܐܒܪܗܡ : ܘܓܙܪ ܒܣܪܐ ܕܥܘܪܠܘܬܗܘܢ ܒܗ ܟܠ ܠܐܝܫܡܥܝܠ ܒܪܗ ܘܠܟܠ ܝܠܝܕܝ̈ ܒܝܬܗ ܘܠܟܠ ܙܒܝܢܝ̈ ܟܣܦܗ :
SilwQard:ScholUrmApp ܓܝܪ ܕܒܥ̇ܐ ܡܫܟܚ ܇ ܘܠܐܝܢܐ ܕܢ̇ܩܫ ܡܬܦܬܚ ܠܗ . X ܗܐ ⁵ܓܝܪ ܟܠ ܇ ܐܝܟ ܕܗ̣ܘ ܐܡ̣ܪ ܇ ܕܒܥܘ ܘܬܫܟܚܘܢ : ܩܘܫܘ ܢܬܦܬܚ ܠܟܘܢ :
P:2Chr [AB] ܝܘܡܬܐ̈ ܕܚܝܘܗܝ̈ ܕܝܘܝܕܥ ܟܗܢܐ . ܘܢܣܒ ܠܗ ܝܘܝܕܥ ܢܫܐ̈ ܟܠ ܨܘܒܐ : ܡܢ ܒܪܫܒܥ ܡܕܝܢܬܐ . ܘܥܒܕ ܝܘܐܫ ܕܫܦܝܪ ܩܕܡ ܡܪܝܐ :
P:Jer [AB] ܒܪܢܫܐ ܕܐܟܠ ܒܣܪܐ̈ : ܫܢܘܗܝ̈ ܕܝܠܗ ܢܩܗܝܢ̈ . ܗܐ ܝܘܡܬܐ̈ ܟܠ : ܘܫܢܐ̈ ܕܒܢܝܐ̈ ܩܗܝܢ̈ . ܐܠܐ ܐܢܫ ܒܚܛܗܘܗܝ̈ ܢܡܘܬ :
Pall:LausHist ܟܠܗ . ܘܟܕ ܐܡ̣ܪ ܠܝ ܗܕܐ ܢܦ̣ܩ ܗ̣ܘ ¹²ܘܐܙ̣ܠ ܡܠ̣ܐ XX ܡܝܐ̈ ܟܠ ܡܪܬܐ̣ ¹0ܡ̇ܨܐ ܐܢܬ ܕܬܚܡܣܢ ¹¹ܕܠܐ ܬܫܬܐ ܡܝܐ̈ Xܢ