simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ܟܠܗ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܚܙܝܢ̈ ܠܐ X ܢܬܥܢܐ ³ܗܘܢܐ : ܟܠ : ܘܕܢܪܚܩ ²ܢܦܫܗ ܡܢ ܥܠܡܐ ܒܟܠ ܡܕܡ̣ ܐܝܟܢܐ ܕܒܡܕܡ
AbbaIs:Ascet ܡܐܢܝ̈ ܙܝܢܐ ܕܥܒ . . . ܕܐ ܛܒܐ̈ ܇ ܘܗ̣ܘ ܢ̇ܛܪ ܠܗ ܕܡܢ ¹ܡܕܡ ܟܠ XX ܠܥܒ . . . ܕܐ ܕܚܛܝܬܐ ܐܘ ܠܚܫܐ̈ ܒܝܫܐ̈ . ܡܥܛܦ ܗܘ ܓܝܪ
ActsGregPirang ܐܝܩܪ : ܕܒܫXܗ ܕܝܫܘܥ ܟܠ ܒܪܘܟ ܬܟܘܦ : ܕܫܡܝܐ ܘܕܐܪܥܐX ܟܠ ܪܡܪ ܡܬܗ̇ ܠܐܢܫܘܬܗ : ܘܝܗܒܬ ܠܗ ܐܝܩܪܐ ܕܪܡ ܘܡܥܠܝ ܡܢ
ActsMarBenh&Sar ܡܐ ܕܚܙܐ ܘܫܡܥ ܡܢ ܡܠܐܟܐ ܗܘ ܕܐܬܚܙܝ ܠܗ . ܘܕܐܝܟܢܐ ܬܘܒ ܟܠ ܗܘܐ ܨܦܪܐ . ܩܪܐ ܠܐܢܫܝܢ̈ ܡܢ ܗܢܘܢ ܕܥܡܗ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܥܠ
ActsMarMaʿIn ܕܒܥ̇ܐ ܐܢܬ ܡܢ ܡܫܝܚܐ ܀ 10 . ‏ ‏ܘܩܡ ܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܡܥܝܢ ܟܠ ܡܥܝܢ ܩܘܡ ܣܩ ܠܛܘܪܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐ ܆ ܘܬܡܢ ܢܬܡܠܠ ܠܟ ܥܠ
ActsMari ܟܐܒܐ ܐܝܢܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ . ܘܡܚܕܐ ܒܚܕܘܬܐ ܘܬܡܗܐ ܩܡܬ ܟܠ ܗܕܡܝܟܝ̈ . ܘܟܕ ܦܘܡܗ ܕܢܨܝܚܐ ܡܪܝ ܡܐܪܝ ܡܡܠܠ : ܦܪܩ ܡܢܗ
ActsMiaphysites ܟܠܗ̇ ܇ ܕܒܟܠ ܕܘܟܐ ܢ̇ܩܝܦ ܗܘܐ ܠܗ ܃ ܘܒܣܓܝܐܬܐ̈ 1ܡܫܬ̣ܡܥ ܟܠ ܒܩܥܬܟܘܢX ܀ ܡܐ ܕܝܢ ܕܐܬܚ̇ܝܕܘX ܆ ܡ̇ܦܪܫ ܐܢܫ̣ ܘܠܐ
ActsPaulQenṭ&JnEdes ܠܫܢ ‏ ‏ܡܢ ܥܒܪܘܗܝ̈ ܕܥܠܡܐ . ‏ ‎ [2]‎‏ܕܒܚܘܒܗ ܣܓܝܐܐ ܟܠ ܟܘܠ ܒܪܘܟ . ܡܢ ܐܪܒܥ̈ ܟܢܦܝܗ̇̈ ܕܐܪܥܐ . ܘܠܗ [ܢ]ܘܕܐ
ActsSlaveChrist ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܒܪܝܫ ܚܘܛܪܗ ܚܦܪܘ ܘܒܕܡܘܬ ܩܒܪܐ ܥܒܕܘ ܟܠ ܥܡܟ ܢܬܒܣܡ 16 ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܠܝܢ ܗܘܘ ܘܒܟܝܢ
ActsStAnth ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ²⁵ܡܙܒܢܝܢ ܗܘܘ²⁶ ܘܣܝܡXܝܢ [ܗܘܘ X ܟܠ X ²ܕܡܢ ܒܬܪܗܘܢ ܐܝܠܝܢ X ܕܪܕܝܢ ²³ܗܘܘ²⁴ ܒܥܩܒܬܗܘܢ̈
AntiTriThWrit ܨܒܘ ܕܒܟܠܙܒܢ ܢܦܠܐ ܡܫܬܚܠܦ ܀ ܀ ܦܬ̣ܚ ܐܦܢ ܗܫ̣ܐ ܐܕܢܝܟ̈ ܟܠ : ܡܡܪܚ ܠܡܦܪܫܘ ܦܪܨܘܦܐ̈ ܆ ܟܕ ܩܢܘܡܐ ܠܗ ܟܕ ܠܗ ܐܡ̇ܪ ܇ Xܕ
AnṭTagr:FifBookRhet ܕܨܒܐ ܢܗܘܝܢ̈ ܐܘܡܢܐܝܬ 0 X2X7ܘܬܩܢܐܝܬ . ܠܐܓܘܢܐ ܕܝܢ ܟܠ ܕܒܫܘܠܡ ܐܣܛܘܟܣܐ̈ ܘܒܫܘܪܝܗܘܢX : ܕܐܝܟܢܐ ܡܫܟܚܐ ܕܡܢ
ApocPs-Meth ܟܬܒܝܢܢ ܡܐܡܪܐ ܕܥܒܝܕ ܠܛܘܒܢܐ ܡܪ ܝ ܡܐܬܐܕܝܘܣ ܟܠ 3-39 . 1987 . X 50--X8 . 985 . 886 . X X X X ܒܝܕ ܐܠܗܐ ܡܪܐ
Ath:ExposPs ܙܢܐ ܐܝܢܐ ܕܗ̣ܘ ܕܒ̇ܥܐ ܐܢܫ ܠܡܣܒ . ܐܢ ܠܐܣܝܘܬܐ ܕܚܫܐ . ܟܠ ܪܘܚܢܐ . ܡܠܘܢ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܒܒܝܬ ܓܙܐ ܡܕܡ ܪܒܐ ܘܓܘ̇ܢܝܐ .
Ath:HomEpist ܡܕܡ ܕܡܩܝܡ ܠܝܬ ܗ ܐܘܣܝܐ ܐܝܬܘܗܝ . X ܘܐܢ ܐܡܪ ܠXܝ ܕܚܫܘܟܐ ܟܠ ܡܫܐ ܠ ܠXܝ ܘܐܡܪ ܕܟܠ ܡܕܡ ܐܘܣܝܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܐܡܪ ܠܗ ܠܐ . ܐ ܠܐ
Ath:Inc ܡܕܡ ܣܛܪ ܡܢ ܝܨܝܦܘܬܐ ܗܘܐ . ܙ̇ܕܩ ܗܘܐ ܕܟܠܡܕܡ ܫܚܝܡܐܝܬ ܟܠ ܠܒܪ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܓܠܝܢ̈ ܘܡܬܚܙܝܢ ܐܡܪܝܢ . ܐܢ ܓܝܪ ܡܢ ܢܦܫܗ
Ath:Treatises ܒܣܕ̇ ܘܢܬܢܒܘܢ ܒܢܝܟܘܢ̈ ܘܒܢܬܟܘܢ̈ . ²ܘܡܛܘܠ ܗܕܐ ܢܦ̣ܚ ܟܠ ܢܒܝܐ . ܐܝܟ ܕܡܢ ܦܪܨܘܦ ܐܒܐ ܐ̇ܡܕ̇ ܕܐ̇ܫܘܕ ܡܢ ܪܘܚܝ ܥܠ
Babai:BookUnion ܂ ܘܟܢ ܡܩܦܝܢ ܗܠܝܢ ܕ ܂ ܠܝܬܐ̈ ܕܐܠܗܘܬܐ ܘܗܠܝܢ ܟܠ ܃ ܠܐ ܩܕܡܝܢ ܣܝ̇ܡܝܢ ܂ ܡܗܝܡܢܝܢܢ ܠܡ ܒܚܕ ܐܠܗܐ ܐܒXܐ ܐܚܝܕ
BarAphton:ActsSev ܟܠܗ ܢܡܐܢ ܒܡܢܬܐ ܆ ܡܛܠ ܕܠܘܬ ܟܘܠܝܘܬܐ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢܝܢ ܟܠ X X X ܛܒܬܐ ܕܣܝܡܐ ܒܢܦܫܐ : ܡܠܬܐ ܕܝܢ ܒܐܐܪ ܡܚܝܐ . ܠܐ ܘܟܝܠ
BarBahl:SyrLex ܨܒܘܐܢ ܥܠ ܝ̇ܪܬܘܬܐ ܘܐܢ ܥܠ ܬܒܥܬܐ̈ ܘܐܢ ܥܠ ܬܚܘܡܐ̈ ܆ ܘܐܢ ܟܠ ܕܬܒܥܬܐ ܆ ܐܓܘܓܐ ܗ ܐܘܪܚܐ . ܐܓܝܓܘܣ ܗ ܐܘܪܚܐ ܕܥܠ