simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Josh [AB] . ܐܡܪܘ ܠܗܘܢ : ܕܐܬܦܠܓܘ ܡܝܐ̈ ܕܝܘܪܕܢܢ ܡܢ ܩܕܡ ܩܒܘܬܐ ܗܠܝܢ ܒܢܝܟܘܢ̈ ܡܢ ܡܚܪ : ܘܢܐܡܪܘܢ ܠܟܘܢ : ܡܢܐ ܐܢܝܢ ܟܐܦܐ̈
P:PsSol [AB] . ܐܢܐ ܕܝܢ ܐܙܕܩܟ ܡܪܝܐ . ܒܬܪܝܨܘܬܗ ܕܠܒܝ . ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܢܦܫܗܝܢ ܒܚܘܠܛܢܐ ܕܫܪܝܚܘܬܐ . ܟܪܣܝ ܘܪܚܡܝ̈ ܟܝܒܝܢ ܥܠ
P:Rev [AB] . ܐܪܙܐ ܕܫܒܥܐ ܟܘܟܒܝܢ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܚܙܝܬ ܥܠ ܝܡܝܢܝ ܘܫܒܥ ܗܠܝܢ ܡܐ ܕܚܙܝܬ . ܘܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܘܥܬܝܕܢ̈ ܠܡܗܘܐ ܒܬܪ
P:Luke [AB] . ܡܟܝܠ ܬܗܘܐ ܫܬܝܩ ܂ ܘܠܐ ܬܫܟܚ ܠܡܡܠܠܘ ܇ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܐ ܗܠܝܢ ܕܩܐܡ ܐܢܐ ܩܕܡ ܐܠܗܐ . ܘܐܫܬܠܚܬ ܕܐܡܠܠ ܥܡܟ ܂ ܘܐܣܒܪܟ
Tim1:Epist . 2 , 7ܒܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ ܓܝܪ ܐܝܬܝ . 8ܘܐܝܡܡܐ ܘܠܠܝܐ ܗܠܝܢ |ܩ |T 153ܐܢܐ : ܕܐܬܩܪܒ ܐܝܟܢ ܕܗܘ̣ ܠܣܘܥܪܢܐ̈ 7ܕܕܐܝܟ
Nars:memCreat . 375ܠܘ ܒܐܝܠܢܐ ܟܣܐ ܗܘ̣ܐ ܡܘܬܐ ܕܫܥܒܕ ܠܐܕܡ ܘܠܘ ܗܠܝܢ ܗܘ̣ܐ ܚܝܠܐ ܕܦܪܘܫܘܬܐ ܘܠܘ ܫܬܝܩܐ ܥܒ̣ܕ ܠܡܠܝܠܐ ܕܢܕܥ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain . ܐܕܘܪܦܪܘܐ . ܘܡܝܗܪܢܪܣܐ ܘܡܗܕܘܟܬܝ ܚܬܗܘܢ . ܕܥܒܝܕܐ ܗܠܝܢ ܕܐܣܗܕܘ ܒܛܘܪ ܒܪܐܝܢ ܒܝܘܡܝ̈ ܫܒܘܪ ܡܠܟܐ . ܕܫܡܗܝܗܘܢ̈
ActsGregPirang . ܐܝܟ ܡܐ ܪܥܒܕ ܗܘܐ ܠܘܬ ܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣ ܟܕ ܐܙܠ ܗܘܐ . ܗܠܝܢ ܒܕܩܠܬ ܢܗܪܐ ܘܚܒܫܗ ܒܓܘܗ . ܡܥܕ ܗܘ ²²ܓܝܪ ܡܪܢ ܠXܣܥܪ ܕܐ
P:4Macc [AB] . ܐܠܐ ܐܦ ܥܠ ܚܫܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܕܠܙܕܝܩܘܬܐ ܡܥܘܟܝܢ . ܡܬܚܙܐ ܗܠܝܢ ܡܝܬܪܐ . ܥܠ ܐܣܘܛܘܬܐ ܆ ܥܠ ܪܓܬܐ . ܘܠܐ ܗܘܐ ܒܠܚܘܕ ܥܠ
ChalcedWrit . ܐܢ ܐ̇ܡܪ ܕܥܒܝܕܐ ܠܗ ܫܡܝܐ̈ ܘܐܪܥܐ ܆ ܕܪܘܫܥܐ ܗܝ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܘܐܪܥܐ ܠܐ ܥܒܕܘ : ܢܐܒܕܘܢ ܡܢ ܐܪܥܐ ܘܡܢ ܬܚܬ ܫܡܝܐ̈
JosephḤazz:epStgsMonasLife . ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ ܥܠ ܫ̣ܠܝܐ XX XX 2 ܘܥܠ ܡܘܬܒܐ ܕܒܩܠܝܬܐ ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܕܪܫ̇ܘܡX XܝX X ¹⁰ܒܝܕ ܐܓܪܬܐ ܕܦܣܝܩܬܐ̈ ¹¹ܥܠ ܢܝܫܐ̈
P:Job [AB] . ܘܪܘܚܐ ܪܡܬܐ ܡܠܐ ܦܘܡܟ . ܕܠܡܐ ܐܠܗܐ ܡܥܘܠ ܕܝܢܐ . ܐܘ ܗܠܝܢ ܐܢܐ .   ܘܥܢܐ ܒܠܕܕ ܫܘܚܝܐ : ܘܐܡܪ . ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܬܡܠܠ
BarEbr:CandSanc . ܙܓܪ ܐܡ̣ܕ̇ ܠܐ ܗ̣ܘܬ ܕܝܠܟܘܢ ܗܕܐ ܠܡܕܥ . ܙܒܢܐ ܐܘ ܙܒܢܐ̈ ܗܠܝܢ X X 232 ܦ ܓܝܪ ܘܠܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܟܕ ܨܒ̣ܘ ܠܡܬܐܪܙܘ ܡܢܗ ܕܐܝܟ
P:1Macc [AB] . ܢܦܠ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܥܠ ܥܪܣܗ . ܘܝܕܥ ܕܡܐܬ ܠܗ . ܘܩܪܐ ܗܠܝܢ ܐܡܘܬܐ̈ ܘܥܠ ܛܪܘܢܐ̈ . ܘܗܘܘ ܠܗ ܡܣܩܝ̈ ܡܕܐܬܐ . ܘܡܢ ܒܬܪ
JulRom . ܣܡܝܟ ܗܘܐ [ . . ] ܥܠ ܛܥܡܗ̇ [ . . ]ܥܬܗ̇ . ܠܐ ܓܝܪ [ܡܫ]ܟܚ ܗܠܝܢ ܥܠܝܢ [ܡܠ]ܟܘܬܐ ܪܫܝܥܬܐ . ܗܘ ܦܪܘܫܐ ܪܓܫ ܗܘܐ
BarṢal:ComLiturg 10ܕܢܣܝ̣ܡ ܝܝ ܝܡܝܢܗ ܥܠ ܡܕܒܚܐ ܂ ܘܡܚܕܐ ܢ̣ܗܦܘܟ ܠܘܬ ܥܡܐ ܗܠܝܢ ܕܟܕ ܒ̇ܥܐ ܕܢܐܡܪ ܂ ܙ ܝ ܂ ܠܡܓܥܠܢܘܬ ܐ ܗܕܐ ܕܢܨܘܪ ܠܨܠܝܒܐ̈
Ps-MaruMayph:Canons 5ܫܦܝܪܬܐ̈ . ܪܚܡܘ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܡܥܘܟܢܐ̈ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܥܒܘܪܐ ܗܠܝܢ ܘܒܣܝܡܘܬܐ . ܕܗܝ ܗܝ ܫܘܒܗܪܐ ܕܪܒܢܐ̈ ܘܡܠܦܢܐ̈ . ܘܚܠܦ
IsaacAnt:memHom : ܐܝܕܐ ܚܪܬܐ ܡܫܟܚ ܐܢܬ . ܘܗܢܐ ܥܡܠܐ ܕܐܚܕܬܢܝ : ܡܢ ܗܠܝܢ . ܘܒܥܬܝܩܬܐ ܘܚܕܬܐ : ܡܢ ܩܪܝܢܐ ܠܐ ܬܫܠܐ ܀ ܐܝܢ ܪܒܐ ܘܒܬܪ
P:Sam [AB] : ܕܫܡܥ ܐܢܐ ܛܒܟܘܢ ܒܝܫܐ ܡܢ ܟܠܗ ܥܡܐ ܗܢܐ . ܠܐ ܒܢܝ̈ : ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܒܡܫܟܢ ܙܒܢܐ . ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ : ܠܡܢܐ ܥܒܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܐܝܟ ܡܠܐ̈
BarḤadbš:FoundSch : ܘܐܦܠܐ ܗܠܝܢ ܕܡܫܬܘܕܐ ܫܪܝܪܢ̈ . ܠܛܒܘܬܗ ܓܝܪ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܐܦܢ ܐܫܬܘܝ ܠܪܒܘܬܐ ܕܛܝܒܘܬܐ : ܐܠܐ ܠܐ ܡܫܡܠܝܪܐ ܐܝܝܢ ܠܗ