simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܘܒܝܐܐ ܐܢܘܢ ܒܡܠܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܇ ܐ̣ܬܐ ܠܐܠܕܐ . ܗܢܐ ܟܠܗ ܗܠܝܢ ܇ ܕܟܕ ܐ̣ ܬܐ ܠܡܐܩܕܘܢܝܐ ܇ ܟܕ ܐܬܟ̣ܪܟ ܟܝܬ ܒܐܬܪܘܬܐ̈
SevAnt:CathHom ܕܡܬܐܡܪܢ̈ ܢ̣ܠܒܟܘܢ ܀ ܐܟܙܢܐ ܓܝܪ̇ ܕܐܚܪܬܐ ܗܝ ܗ̇ܝ ܗܠܝܢ ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܡܕܡ ܣܓܝܐܐ ܐܘ ܐܦ ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܙܥܘܪ ܇ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܕ ܐܝXܒܟܝ ܚܕ ܫܒܐ ܒܝܝܝܐ ܩܪܝܢܢ̈ . ܟܠ ܢ̣ܢܫ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܟܬܒܘ . ܐܝXܝ ܕ ܝXܕ ܝܫ ܒܝܝܬ . X ܕ ܐܠܗXX ܘXܪXܝXܐ .
SevAnt:CathHom ܟܗܢܝܬܐ̈ ܕܦܘܠܘܣ ܇ ܥܘ ܕܟ̇ܬܒ ܐܠܐ ܕܡܙ̇ܝܢ ܆ ܚܕ ܦܓܪܐ ܗܠܝܢ ܚ̇ܘܝܘ ܇ ܘܒܕܡ̣ܘܬ ܟ̇ܘܠܝܘܬ X ܙܝܢܐ ܠ̣ܒܫܘ ܠܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈
SevAnt:CathHom ܕܡ̣ܠܝܢ̈ ܐܘܠܝܬܐ̈ ܇ X ܒܙܘܥܐ ܡ̇ܛܫܝܐ ܕܠܒܐ . ܘܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܗܠܝܢ ܟܕ ܩܐ̇ܡ ܪܬ̇ܝܬܝܢ ܆ ܘܡ̇ܙܥܩ ܐܢܐ ܠܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܕܐܪܡܝܐ
SevAnt:CathHom ܕܡܬܥܗܕ ܘܡܒ̇ܪܟ ܠܢ ܆ ܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܪܢ ܐܡ̇ܪ ܇ ܗܠܝܢ ܫܪܝܪܐ ܟܕ ܒܟܠ ܚܕܐ ܫ̇ܢܬܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪܬ ܐ̇ ܬܐ ܠܘܬܢ ܒܝܕ
SevAnt:CathHom ܕܡܠܐ̈ ܐܠܘܝܬܐ̈ ܇ ܐܫܬܘ ܚܡ̣ܪܐ ܗ̇ܘ ܕܡ̇ ܓܬ ܠܟܘܢ ܇ ܐܪܦܘ ܗܠܝܢ ܬܡ̣ܙܓܝܘܗܝ ܠܫ̣ܩܝܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܇ ܐ . ܙܥܩ ܠܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈
SevAnt:CathHom ܕܒܗܘܢ ܐܬܝ̇ܩܪܘ : ܐܝܟܢܐ ܕܢܩ̇ܕܡܘܢ ܢܝܩܪܘܢ ܠܡܝܬܪܘܬܐ ܗܠܝܢ . ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܕܡܣ̇ܟܪ ܗܘܐ ܡܫܡܥܬܗ . ܒܡܐ̈ ܕܝܢ ܘܒܫܡܗܐ̈
SevAnt:CathHom ܫܚܝܡܬܐ̈ ܘܠܐ ܢܗܝܪܬܐ̈ ܩ̇ܪܡܝܢ ܗܘܘ ܐܬܚ̇ܡܬܘ ܗܠܝܢ ¹ܕܡܝܐ̈ ܐܢ ܬܓ̣ܕܫ ܇ ܒܐܒܪܐ ܫ̣ܝܛܐ ܘܒܡܕܡ ܡܢ ܗܘܠܘܣ̈
SevAnt:CathHom ܀ ܡܛܠ ܦܘܪܩܢܐ ܕܢܦܫܗ ܘܕܘܟܪܢܐ ܕܥܢܝܕܘܗܝ̈ ܘܠܝܘܬܪܢܐ ܗܠܝܢ ܕܐܡ̣ܪ ܕܩܕܝܫܐ ܣܐܘܪܝܘܣ X XX ܦܐܛܪܝܪܟܐ ܐ . ܬ ܒܟܬܒܐ ܗܢܐ
SevAnt:CathHom ܕܡܢ ܗܘXܝܐ ܘܡܢ ܐܘܡܢܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܡܚܓܝܢܐܝܬ ܡܫܬܘܕܝܐ ܗܠܝܢ : Xܡܨܝܐ ܕܬܥ̇ܠܐ ܐܢܘܢ ܠܪܘܡܐ . ܠܩܘܠ̇ܐ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ :
SevAnt:CathHom ܕܫܪܟܐ . ܠܐܐܢܫ ܐܝܟ ܕܠܝܬܝܪܐ̈ ܢܕܘܢ ܠܢ ܇ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܗܠܝܢ ܕܦܢܛܩܘܣܛܐ ܇ ܣܠ̣ܩ ܝܫܘܥ ܠܗܝܟܠܐ ܘܡ̇ܠܦ ܗܘܐ ܇ ܘܥܠ
SevAnt:CathHom ܕܥܠ ܐܪܥܐ ܆ ܒܗܘܢ ܐܦ ܒܟܠܝܠܐ̈ ܕܣܗܕܘܬܐ ܐܨܛ̇ܒܬܢܢ . ܡܢ ܗܠܝܢ : ܘܡܢ ܟܠ ܪܓܬܐ ܨܡ̣ܢܢ : ܘܐܡܝܬܢܢ ܠܗܕܡܐ̈ ܝ ܝ-XXXXXX
SevAnt:CathHom ܕܨܗܝܘܢ ܠܘ ܒܐܪܥܐ ܢܘܟܪܝܬܐ : ܐܠܐ ܒܕܪܬܗ̈ ܕܡܪܝܐ ܇ ܗܠܝܢ ܇ ܐܦ ܩܝܢܬܐ ܡܫܡܠܝܬܐ ܙ̇ܡܪ ܇ ܘܙܡܝܪܬܐ ܡܢ ܙܡܝܪܬܐ̈
SevAnt:CathHom ܕܢܒ . . . ܥܢ ܡܢ ܗܪܟܐ ܆ ܘܥܠ ܣܗܕܐ ܩܕܝܫܐ ܬܐܘܕܘܪܘܣ ܀ X ܗܠܝܢ ܆ ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܕܢܥܪܘܩ ܡܢ ܦܘܪܓܢܐ ܡܚܣܪܢܐ ܇ ܘܡܢ ܒܝܫܬܐ̈
SevAnt:CathHom ܕܫܪܟܐ ܕܡܚܡܣܢܢܘܬܐ ܇ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܩ̇ܕܝܡܘܬ ܗܠܝܢ ܠܨܘܡܐ ܐܝܟ ܢܨܚܢܐ̈ ܕܣܗܕܐ̈ ܘܠܝܬ ܡܐܟܠܬܐ̈ ܇ ܘܥܡ̣ܠܐ̈
SevAnt:CathHom ܫܡܝܢܝܬܐ̈ . X0 ܢ . ܆ ܘ ܟܐ ܕܐ ܐ ܟܕ XX ܘ . . ܝܢ ܒܪ ܗ ܕܐ . ܘ ܗܠܝܢ . ܐܝܟܢܐ ܕܐ̇ܡܪ ܟܬܒܐ . . . . XX XXXX XX ܐ . ̇ܪܥܢܝܬܐ̈ ܠܘܬ