simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Elia:epLeonḤar ܕܝܢ ܐܢܘܢ ܚܝܐ̈ ܕܠܥܠܡ ܆ ܕܢܕܥܘܢܟ ܠܟ ܐܠܗܐ ܒܠܚܘܕܝܟ ܇ ܗܠܝܢ ܥܠܡܝܢܝܐ̈ ܘܕܫܘܠܡܐ ܠܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܩܨ ܥܠ ܗܕܐ X ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ X