simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Babai:BookUnion ܕܐܒܗܬܐ̈ ܂ ܒܪܡ ܕܝܢ ܟܕ ܡܬܥܨܐ ܐܢܐ ܡܢ ܚܘܒܟܘܢ ܂ ܗܕܐ ܐܥܒܕ ܗܠܝܢ ܘܡܟܝܠ ܡܢ̣ܘ ܕܐܝܬ ܠܢ ܕܘ ܐ ܡܕܡ ܚܕܬ ܠܡܡܠܠܘ ܂ ܐܠܐ ܐܢ ܗܢܝܢ
BarKoni:Schol ܠܐܪܒܥ ܗܪܣܝܣ ܥܬܢܝܐ̈ ܂ ܣܘܒܐ̈ ܂ ܐܣܕܝܐ̈ ܕܘܣܬܝܐ̈ - ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܂ ܘܟܦܪܝܢ ܒܩܝܡܬܐ ܕܡܝܬܐ̈ ܂ ܐܣܬܕܩܘ ܕܝܢ ܗ̣ܢܘܢ
PhiloxMab:ComMattLuke ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܠܥܠ ܡܢ ܟܝܢܐ . ܐܟ̣ܠ ܕܝܢ ܡܪܢ ܠܥܝܢ ܗܠܝܢ ܕܣܓܝ ܘܕܠܐ ܣܟܐX ܚܣܝܪܝܢ ܚܢܢ ܡܢ ܕܠܡܕܪܟܘ ܨܒܘܬܐ̈ ܕܐܝܟ
JacSer:turgFestHom ܕܠܐ ܪܓܝܙܝܢ ܀ Xܝܢܝܒܪܢܝܢܐ 5ܥܠ ܐܪܥܐ ܓܝܪ ܕܠܝܬ ܫܠܡܐ ܗܠܝܢ ܒܫܘܒܚܐ . ܡܛܠ ܕܐܝܬ ܗ̣ܘ ²ܫܠܡܐ ܒܡܪܘܡܐ̈ ܢܫܒܚܘܢ
JnMaron:Expos ܣܘܢܢ . Xܘܣ ܝܥܢܢ ܒܐܒܐܘXܒXܐܘܒXܘܚܐ Xܩܘܕܫܐ . . XX ܗܠܝܢ ܒX ܬܘXܬܗ ܘܚܢܢ ܡXܢܝܐX . XܢXX ܡܗܝܡܢܝܢܢ ܐܟܡܐ Xܡܢ
JacSer:memHolySunPente ܕܢܦܩܘ ܡܢ ܓܘ ܒܒܠ ܚܘܝ ܫܪܪܗ ܒܡܡܠܠܐ ܚܕܬܐ ܕܝܗܒ ܗܠܝܢ ܣܒܪܬܗ ܕܒܪܐ ܒܟܠ ܠܫܢܝܢ̈ ܡܫܬܠܚܐ ܗܘܬ ܠܥܡܡܐ̈ ܕܐܪܥܐ
P:1Chr [AB] ܒܢܘܗܝ̈ ܕܝܩܛܢ . ܫܝܡ : ܐܪܦܟܫܪ : ܫܠܚ . ܥܒܪ : ܦܠܓ : ܐܪܥܘ . ܗܠܝܢ : ܘܠܫܒܐ . ܘܠܐܘܦܝܪ : ܘܠܚܘܝܠܐ : ܘܠܝܘܒܒ . ܟܠܗܘܢ
P:Judg [AB] ܠܐܝܣܪܐܝܠ : ܐܪܝܡܘ ܥܡܐ ܟܠܗ ܩܠܗܘܢ ܘܒܟܘ . ܘܩܪܐ ܥܡܐ ܫܡܗ ܗܠܝܢ ܢܗܘܘܢ ܠܟܘܢ ܠܬܘܩܠܬܐ . ܘܟܕ ܐܡܪ ܡܠܐܟܗ ܕܡܪܝܐ ܡܠܐ̈
Ps-MaruMayph:Canons 5ܫܦܝܪܬܐ̈ . ܪܚܡܘ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܡܥܘܟܢܐ̈ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܥܒܘܪܐ ܗܠܝܢ ܘܒܣܝܡܘܬܐ . ܕܗܝ ܗܝ ܫܘܒܗܪܐ ܕܪܒܢܐ̈ ܘܡܠܦܢܐ̈ . ܘܚܠܦ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܕܐܡܪܬ ܕܐܦܠܐ ܦܐܝܢ̈ : ܡܕܝܢ ܢܒܥܐ ܕܡܢܘ ܕܝܪܒ ܒܥܠܬ ܡܫܚܐ ܗܠܝܢ : ܐܝܟܘ ܕܫ̇ܘܐ ܥܡ ܝܠܘܕܗ ܘܪܘܚܐ ܕܡܢܗ . ܘܐܢ ܠܐ ܦܐܝܢ̈
JacSer:memElishAppSaints ܚܝܠܘܬܐ̈ ܓܢܝܙܐ̈ ܡܢܗ̇ ܕܢܗܝܪܐܝܬ ܚܝܪܐ ܘܚܙܝܐ ܗܠܝܢ ܘܐܦܝܢ̈ ܒܐܦܝܢ̈ ܚܙܝܐ ܠܕܝܘܐ̈ ܘܠܡܠܐܟܐ̈ 35 ܘܠܐ ܟܣܝܢ
Eph:ComGen&Exd ܦܩܕܗ ܥܠ ܬܘܩܢ ܡܫܟܢܐ . ܘܕܡܢ ܐܝܟܐ ܘܐܝܟܢܐ ܢܥܒܕܗ ܗܘܐ . ܗܠܝܢ ܕܡܪܝܐ ܟܠܗܘܢ ܕܒܝܬܐܝܣܪܝܠ . [1]ܒܗܘܢ ܕܝܢ ܒܝܘܡܬܐ̈
PhiloxMab:TenMem ܀ 12ܐܘ ܡܛܠ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ܕܐܝܟܢܐ ܡܬܝܠܕ ܒܪܢܫܐ ܚܕܬܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܡܬܓܒܠܝܢ ܥܘܠܐ̈ ܡܢ ܙܪܥܐ ܕܟܝܢܐ : ܠܐ ܡܕܝܢ ܗܘܝ̈ ܘܗܘܝܢ̈
BarAphton:ActsSev ܕܐܝܟ ܘܟܢ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܡܡܠܠ . ܟܕ ܕ ܝܢ ܬܘܒX ܚܪܬ ܆ ܗܠܝܢ ܒܐܢܫ ܫܚܝܡܐ ܆ ܒܕܡܥܠܝ ܕܝܢ ܡܠܘܢ ܡܢ ܬܪܥܝܬܐ ܐܢܫܝܬܐ ܆
JacSer:memElishRevDeadMan ܚܘܨ ܩܝܬܪܐ ܕܥܣܪ ܡܢܝܢ̈ ܘܕܠܐ ܫܠܝܐ ܙܡܪ ܬܫܒܘܚܬܐ ܗܠܝܢ ܘܗܘܢܐ ܘܡܕܥܐ ܒܪܓܫܝܗ̇̈ ܟܣܝܐ̈ ܕܢܦܫܐ ܐܘܕܐ 15 ܘܒܝܕ
P:Neh [AB] ܐܢܫܐ̈ ܕܫܐܠܬ ܐܢܘܢ : ܗܢܘܢ ܐܢܫܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܦܠܛܘ ܡܢ ܫܒܝܐ ܗܠܝܢ ܕܝܬܪܘ ܡܢ ܫܒܝܐ : ܘܐܦ ܥܠ ܐܘܪܫܠܡ ܡܕܝܢܬܐ . ܘܐܡܪܝܢ ܠܝ
SevAnt:LuqJul ܕܐܬܟܬܒ ⁵ܡܢܗ . ܘܗܕܐ ܡ̇ܢ ܠܐ ܥܒ̣ܕ : ܐܫܬܓܫ ܕܝܢ ܒܠܚܘܕ ܗܠܝܢ ܕܗ̣ܘ ܢܬܪܨ ܢܦܫܗ . ܘܢܒܚܢ ܠܗܠܝܢ ܕܐܡܝܪܢ̈ ܠܐܒܗܬܐ̈ . ܥܡ
JacSer:memWomJesusMet ܡܝܐ̈ ܬܘܒ ܠܗܘܢ ܢܨܗܐ : ܘܐܝܢܐ ܕܢܫܬܐ ܡܢ ܡܝܐ̈ ܕܝܠܝ ܬܘܒ ܗܠܝܢ ܐܝܟܢ : ܘܫܪܝ ܡܪܢ ܕܢܡܠܠ ܠܗ̇ ܪܘܚܢܐܝܬ ܀ ܟܠܡܢ ܕܢܫܬܐ
Ath:HomEpist ܡܛܠ ܡܪܢ . ܐܢܐ ܓܒܪܐܝܠ ܕܥܠ ܐ ܣܛܘܢܐ ܕ ܩܪܡܢ ܩ̇ܐܡ ܟܬ ܒܬ ܗܠܝܢ . ܐܘܣܝܐ ܡܬܐܡܪ ܘܟܝܢܐ ܘܝܬܐ ܘܩܢܘܡܐ . ܨ ܠܘ ܥܠ ܡ̇ܢ ܕ ܣܪܛ
JacSer:memNativ ܬܗܪ ܗܘܢܐ ܡܐ ܕܚܐܪ ܒܗ ܟܪܝܟ ܥܙܪܘܪܐ̈ ܘܝܢܩ ܚܠܒܐ ܗܠܝܢ ܠܕܦܪܘܫܝܢ ܬܕܐ ܡܙܘܢܗ ܡܥܪܬܐ ܓܢܘܢܗ ܐܘܪܝܐ ܥܪܣܗ ܘܒܝܕ