simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChalcedWrit . ܐܢ ܐ̇ܡܪ ܕܥܒܝܕܐ ܠܗ ܫܡܝܐ̈ ܘܐܪܥܐ ܆ ܕܪܘܫܥܐ ܗܝ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܘܐܪܥܐ ܠܐ ܥܒܕܘ : ܢܐܒܕܘܢ ܡܢ ܐܪܥܐ ܘܡܢ ܬܚܬ ܫܡܝܐ̈
Sahd:BookPerf ܐܢ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܒܥܠ ܕܪܐ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ¹ܝ XX X XXX Xܝ ܒܪ ܗܠܝܢ ܝ XXdd XXdd 8ܒܦܘܚܡܐ ܕܚܕ ܝܡ ܚܕ XXXܝ ܒܦܘܚܡܐ ܕܗܠܝܢ ܝܡ
sugSoul&Body ܛܘܚܐ̈ ܦܓܪܐ ܚܟܡܬܟܝ ܐܚܝܢܬ ܪܘܚܐ ܛܡܪܬ ܠܝ ܗܠܝܢ ܦܚܐ̈ . ܗܠܝܢ ܪܥܝܢܐ̈ ܦܚܝܚܐ̈ . ܘܠܝ ܣܗܕܝܢ ܟܝܢܐ̈ ܫܒܝܚܐ̈ ܕܪܡܝܢ ܡܢ
Eph:madVirg ]ܡܠܦܝܢ ¹[ܒܪܙܝܗܘܢ̈ X ]ܕܦܬܚܝܢ ¹[ܒܚܫܝܗܘܢ̈ ]ܓܙܐ ܗܠܝܢ ܥܡܗ̇ ]ܙܥ̇ܪ ܡܘܪܒ ܠܗ̇ ¹[ܕܢܝܩܪܗ̇ ܣ̇ܓܝ 20ܗܐ ܟܠܗܘܢ
Cyr:Epist ܠܘ ܕܠܐ ܐܓܪܐ ܐܝܬܝܗ̇ . ܐܡ̣ܪX¹ ܓܝܪ ܒܕܘܟ ܠܘܬ ܐܒܐ ܘܐܠܗܐ ܗܠܝܢ ܕܚܝܐ̈ ܢܓܝܪܐ̈ ܕܫܘܠܡܐ ܠܝܬ ܠܗܘܢ ܆ ܘܝܨܝܦܘܬܐ ܕܥܠ
BarKoni:Schol ܠܐܪܒܥ ܗܪܣܝܣ ܥܬܢܝܐ̈ ܂ ܣܘܒܐ̈ ܂ ܐܣܕܝܐ̈ ܕܘܣܬܝܐ̈ - ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܂ ܘܟܦܪܝܢ ܒܩܝܡܬܐ ܕܡܝܬܐ̈ ܂ ܐܣܬܕܩܘ ܕܝܢ ܗ̣ܢܘܢ
Eph:madCrucifix ܝܬܝܪܬܐ̈ ܫܥܐ̈ ܐܢܝܢ ܕܫܦܥܢ̈ ܡܢ ܦܘܡ ܟܝܠܐ ܠܘ ܬܘܪܨܐ ܗܘ ܗܠܝܢ XX ܘܩܕܡ ܗܘܐ ܫܡܫܐ ܟܪܘܙܗ X ܠܘ ܚܘܣܪܢܐ̈ ܡܡܠܝܢ ܗܢܝܢ
BarEbr:CandSanc ܢܬܡ̣ܨܐ ¹³ܠܡܣ̣ܥܪ . ܘܗ̣ܢܘܢdd ܠܝܢ ܕܗܕܐ ܡܬܪܥܝܢ ܇ ܗܠܝܢ ܐܐܪܝܬܐ ¹⁰ܐܘܟܝܬ · ܕܐ ¹¹ܣܥܘܪܘܬܐ̈ ܕܛܒ ¹²ܥܫܝܢܢ̈ ܡܢ
SevAnt:Epist X ܗܟܝܠ ܆ ܡܣܒܪ ܐܢܐ ܕܙܕܩ ܕܢܥܪܘܩ ܡܢ ܗܢܐ ܫܡܐ ܡܪܟܒܐ : ܗܠܝܢ ܩܒܠܬ ܕܢܨܝܚܘܬܟ ܪܚܡܬ ܡܫܝܚܐ . X XX XXXXXX ܡܛܠ .
JacSer:memSimPetGetBehMe ܕܐܬܡܠܝ ܐܚܝܕܝܢ ܗܘܘ ܠܡܨܝܕܬܐ̈ ܗܐ ܟܦܝܦ ܥܘܫܢܗ ܕܥܠܡܐ ܗܠܝܢ ܘܗܘܘ ܣܟܠܐ̈ 70 ܕܠܗܕܝܘܛܐ̈ ܚܙܘ ܟܕ ܡܠܦܝܢ ܚܟܝܡܘܬܐ
Eph:madNativ ܫܘܚܠܦܐ̈ ܕܫ̣ܠܚ ܘܠܒ̣ܫ ܚܢܢܐ ܕܐܬܦܪܣ ܕܢܠܒܫ ⁴⁸ܠܐܕܡ ܗܠܝܢ ܪܘܡܪܡܘܗܝ̈ ܒܪܝܟ ܕܐܩ̣ܦ ]ܫܘܒܚܗ ⁴⁷ܠܚܫܗ X 1ܟܠܗܘܢ
P:Jer [AB] ܟܠܗܝܢ : ܕܬܘܒܝ ܠܘܬܝ ܘܠܐ ܬܒܬ : ܘܚܙܬ ܫܘܩܪܗ̇ ܚܬܗ̇ ܗܠܝܢ ܟܠ ܐܝܠܢ ܕܥܒܝܛ : ܘܙܢܝܬ ܬܡܢ . ܘܐܡܪܬ ܡܢ ܒܬܪ ܕܥܒܕܬ
SevAnt:CathHom ܕܡܬܥܗܕ ܘܡܒ̇ܪܟ ܠܢ ܆ ܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܪܢ ܐܡ̇ܪ ܇ ܗܠܝܢ ܫܪܝܪܐ ܟܕ ܒܟܠ ܚܕܐ ܫ̇ܢܬܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪܬ ܐ̇ ܬܐ ܠܘܬܢ ܒܝܕ
P:Esd [AB] ܡܢ ܕܡܠܟܐ . ܘܪܝܫܢܐ̈ ܕܝܠܗ ܪܝܫܝܘ ܠܥܡܐ . ܘܠܟܗܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܐܠܦܝܐ̈ . ܬܘܪܐ̈ ܬܠܬܐ ܐܠܦܝܐ̈ . ܘܐܬܝܗܒܘ ܡܪܗܛܐ̈
Babai:BookUnion ܕܐܒܗܬܐ̈ ܂ ܒܪܡ ܕܝܢ ܟܕ ܡܬܥܨܐ ܐܢܐ ܡܢ ܚܘܒܟܘܢ ܂ ܗܕܐ ܐܥܒܕ ܗܠܝܢ ܘܡܟܝܠ ܡܢ̣ܘ ܕܐܝܬ ܠܢ ܕܘ ܐ ܡܕܡ ܚܕܬ ܠܡܡܠܠܘ ܂ ܐܠܐ ܐܢ ܗܢܝܢ
Tim1:DisputCalMahdi ܠܘܬ ܡܠܟܢ 5ܙܟܝܐ . ܘܒܪܟܢܢ ܠܐܠܗܐ ܘܠܡܠܟܘܬܗ̣ ܒܥܝܕܐ ܗܠܝܢ ܠܚܟܡܬܟ ܪܚ̇ܡ ܐܠܗܐ ܡܪܝ ܆ 4ܕܥܠܢܢ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܝܘܡܬܐ̈
BarṢal:ComGosp ܆ ܕܡܠܐܟܐ̈ ܦܩܝܕܝܢ ܕܢܢܛܪܘܢܝܗܝ ܂ ܒܪܡ ܠܘ ܕܢܫܕܐ ܢܦܫܗ ܗܠܝܢ ܠܗܢܐ ܡܙܡܘܪܐ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܃ ܕܢܗܘܐ ܕܥܠ ܡܪܢ ܐܡܝܪܝܢ ܦܬܓܡܐ̈
IsaacAnt:memHom : ܐܝܕܐ ܚܪܬܐ ܡܫܟܚ ܐܢܬ . ܘܗܢܐ ܥܡܠܐ ܕܐܚܕܬܢܝ : ܡܢ ܗܠܝܢ . ܘܒܥܬܝܩܬܐ ܘܚܕܬܐ : ܡܢ ܩܪܝܢܐ ܠܐ ܬܫܠܐ ܀ ܐܝܢ ܪܒܐ ܘܒܬܪ
JnDara:OnOfferings ܐܪܒܥܐ ܐܕܫܐ̈ ܣܡܘ ܕܢܐܟܠܘܢ ܟܕ ܡܬܒܕܩ ܠܗܘܢ ܕܠܐܪܒܥ ܗܠܝܢ ¹⁵ܐܡܬܝ ܕܢܣܒܝܢ ܠܗ ܡܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܩܕܝܫܬܐ . ܬܘܒ ܕܝܢ
JacSer:memBirthSavFlesh ܘܠܥܠ ܒܥܝܢ ܠܓܢܝܙܘܬܗ ܘܫܪܐ ܒܟܪܣܐ ܫܡܝܐ ܕܒܣܪܐ ܕܗܘܬ ܗܠܝܢ 440 ܪܐܬܝܢ ܟܢܫܐ̈ ܡܚܦܝܢ ܣܕܪܐ̈ ܪܥܡܢ̈ ܓܘܕܐ̈ ܡܩܕܫܝܢ