simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܀ ܡܛܠ ܦܘܪܩܢܐ ܕܢܦܫܗ ܘܕܘܟܪܢܐ ܕܥܢܝܕܘܗܝ̈ ܘܠܝܘܬܪܢܐ ܗܠܝܢ ܕܐܡ̣ܪ ܕܩܕܝܫܐ ܣܐܘܪܝܘܣ X XX ܦܐܛܪܝܪܟܐ ܐ . ܬ ܒܟܬܒܐ ܗܢܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܐܡܝܪܢ̈ ܆ ܡܢܗܝܢ ܒܢܘܗܪܐ ܕܪܡܫܐ ܂ ܘܡܢܗܝܢ ܒܢܘܗܪܐ ܗܠܝܢ ܕܡܪܢ ܟܕ ܒܪܟ ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܘܣܠ̣ܩ ܠܫܡܝܐ ܂ ܘܟܠܗܝܢ
Basil:SyrDeSpirSanc ܡܠܐ̈ ܗܘ̣ܐ Xܠܢ ܠܐ ܗܘ̣ܐ ܠܒܪX ܡܢ ܢܝܫܐ ܕܣܝܡ ܠܢ Xܐܝܬܘܗܝ ܗܠܝܢ ܕܡܠܐẌ ܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܘܪܘܪܒܬܐ̈ ܀ ܀ ܀ X 3ܫܘܐܠܐ ܗܟܝܠ ܕXܥܠ
PhiloxMab:TenMem ܀ 12ܐܘ ܡܛܠ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ܕܐܝܟܢܐ ܡܬܝܠܕ ܒܪܢܫܐ ܚܕܬܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܡܬܓܒܠܝܢ ܥܘܠܐ̈ ܡܢ ܙܪܥܐ ܕܟܝܢܐ : ܠܐ ܡܕܝܢ ܗܘܝ̈ ܘܗܘܝܢ̈
P:Job [AB] . ܘܪܘܚܐ ܪܡܬܐ ܡܠܐ ܦܘܡܟ . ܕܠܡܐ ܐܠܗܐ ܡܥܘܠ ܕܝܢܐ . ܐܘ ܗܠܝܢ ܐܢܐ .   ܘܥܢܐ ܒܠܕܕ ܫܘܚܝܐ : ܘܐܡܪ . ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܬܡܠܠ
Nars:SancChurch ܩܠܐ̈ ܕܡܠܝܢ ܬܗܪܐ ܙܡܪ ܠܗ̇ ܕܘܝܕ : ܠܥܕܬ ܩܘܕܫܐ ܡܟܝܪܬܗ ܗܠܝܢ ܫܡܟ ܒܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ : ܕܗܐ ܒܫܡܝܐ ܫܘܒܚܟ ܪܥܡ ܡܢ ܥܠܝܐ̈ ܀ 63
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܩܠܝܠ ܡܢ ܣܓܝ ܣܦܩܢ̈ ܗܠܝܢ ܡܢ ܣܓܝ ܐܡ̇ܪܬ ܥܠ ]ܕܐܡܪܢܢ X[ ] ܗܠܝܢ . . . ]ܘܗܢܐ ܢܝܚܐ ܗܘ ܪܒܐ ܘܒܘܣܡܐ . ܢܝܚܐ ܗܘ ܪܒܐ ܘܒܘܣܡܐ .
P:Tob [AB] ܦܓܪܐ̈ : ܠܐ ܐܫܬܟܚܘ . ܟܕ ܐܙܠ ܕܝܢ ܚܕ ܡܢ ܗܢܘܢ ܕܒܢܝܢܘܐ : ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܩܛܠ ܒܚܡܬܐ ܕܝܠܗ . ܐܬܒܥܝܘ ܗܘܘ ܗܟܝܠ ܡܢ ܡܠܟܐ
SevAnt:CathHom ܕܨܗܝܘܢ ܠܘ ܒܐܪܥܐ ܢܘܟܪܝܬܐ : ܐܠܐ ܒܕܪܬܗ̈ ܕܡܪܝܐ ܇ ܗܠܝܢ ܇ ܐܦ ܩܝܢܬܐ ܡܫܡܠܝܬܐ ܙ̇ܡܪ ܇ ܘܙܡܝܪܬܐ ܡܢ ܙܡܝܪܬܐ̈
JacSer:memJesus'Tempt ܕܒܗܝܢ ܐܕܡ ܐܬܚܝܒ ܗܘܐ ܣܥܪ ܗܘܐ ܒܕܪܗ ܡܪܗ ܕܐܕܡ ܥܠ ܗܠܝܢ ܡܪܗ ܕܐܕܡ 613 50 ܕܢܚܕܬ ܗܘܐ ܠܗܘ ܐܓܘܢܐ ܕܚܒ ܒܗ ܐܕܡ ܘܚܠܦ
SebBrock:IntroMaryDialogPoems ܐܬܢܣܒܘ ܦܪܨܘܦܐ̈ ܡܢ ܟܬܒܝ̈ ܩܘܕܫܐ ܆ ܐܝܟ ܐܝܟܢܐ ܩܐܝܢ ܗܠܝܢ ܚܕ ܒܬܪ ܚܕ ܒܒܬܐ̈ ܕܡܫܬܚܠܦܝܢ . ܒܣܘܓܐܐ ܕܣܘܓܝܬܐ̈
SevAnt:madHym ܕܒܡܥܠܬܟ . ܢܓ ܓX ܪܒ ܗܘ ܛܒ ܥܘܡܩܐ ܕܪܐܙܐ ܩܕܝܫܐ . ܢܕ ܕ ܗܠܝܢ ܡܟܝܠ ܒܢܝܐ̈ ܕܠܐ ܡܬܛܦܝܣܢܘܬܐ¹¹ ܢܒ ܒ ܒܡܢܐ ܢܬܕܡܪ ܡܢ
AntiTriThWrit ܆ ܐ ܠܟ ܕܐܝܟ ܕܡܝܢ ܢܩܝܦܘܬܐ ܕܗ̇ܦܟܬܟ : ܘܬܘܕܝܬܗ ܕ ܗܠܝܢ ܣܦܝܩܐ̈ ܢܦܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܆ ܠܝܬ ܓܝܪ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܣܛܪ ܡܢ
BarṢal:ComGosp ܩܒ̣ܠ ܀ ܚܢܢ ܓܝܪ ܟܕ ܡܢ ܕܘܟܬܐ ܠܕܘܟܬܐ ܡܫܢܝܢܢ ܂ ܠܐ ·ܪ ܂ ܗܠܝܢ ܂ ܐܠܐ ܗܝ̇ ܕܡܬܕܒܪ ܗܘ̣ܐ ܐܠܗܐ ܡܚܘܝ- ܂ ܠܗ ܕܨXܝܢXܝܬ
SergStyl:epLuqJew ܠܘ ܚܢܢ . ܐܠܐ ܕܗܘ ܐܡ̣ܪ ܆ ܐܦ ܠܐ ܚܢܢ ܡܗܝܡܢܝܢ ܗܘ̣ܝܢ ܠܐܢܫ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܘܠܐ ܬܩܘܡ ܠܘܩܒܠ ܐܠܗܐ ܘܬܬܟܬܫXܢ ܥܡܗ . ܗܘ ܐܡܪ
P:Gal-Eph [AB] ܕܝܢ ܕܟܬܒ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܆ ܗܐ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܕܠܐ ܡܟܕܒ ܐܢܐ . ܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܡܢ ܫܠܝܚܐ̈ ܠܐ ܚܙܝܬ ܆ ܐܠܐ ܐܢ ܠܝܥܩܘܒ ܐܚܘܗܝ ܕܡܪܢ .
SebBrock:IntroIsaacNin ܐܚܪܝܬܐ̈ . ܒܝܕ ܡܥܒܪܢܘܬܐ̈ ܕܝܢ ܚܕܬܬܐ̈ ܕܠܐܢܓܠܝܫܝܐ ܗܠܝܢ ܐܝܓܘܦܛܝܬܐ ܒܡܬܚܐ ܕܟܡܐ ܡܢ ܥܣܪܘܬܐ̈ ܕܫܢܝܐ̈
P:Ezek [AB] : ܘܬܕܡܟ ܥܠ ܤܛܪܟ ܕܝܡܝܢܐ : ܘܬܫܩܘܠ ܥܘܠܐ ܕܒܝܬ ܝܗܘܕܐ ܗܠܝܢ ܝܘܡܝܢ̈ : ܘܬܫܩܘܠ ܥܘܠܐ ܕܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܬܫܡܠܐ
JacSer:memPalmSun ܘܪܓܝܙܐ ܗܝ ܡܢ ܩܠܝܗܘܢ̈ 110 ܘܓ݂ܙܡܐ ܕܢܫܠܘܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܘܚܦܝܛܐ ܗܘܬ݂ ܬܫܠܐ ܫܘܒ݂ܚܐ ܐܦ ܕܐܚܪܢܐ̈ ܡܫܒܚܝܢ
BarṢal:ComGosp ܟܕ ܠܐ ܡܦ̇ܣܝܢ ܒܐ ܠܝܢ ܕܐܣܬܥܪܝ̈ ܒܚܬܝܬܘܬ ܐ ܂ ܥܠܗ̇ܝ ܗܠܝܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܣܥ̣ܪ ܡܫܝܚܐ ܂ ܘܣܓܝܐܐ̈ ܡܟܬܒܝܢ ܗܘܘ ܥܠ