simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Pall:LausHist ܕܒܡܫܝܚܐ ܡܩܬܢ̈ ܗܘܝ̈ ܕܚܣܪܢ̈ ܡܢ ܕܡܥܐ̈ . 5ܘܡܢܐ ܐܝܬ ܠܝ ܗܠܝܢ X XX X X Xܟܢܝܟܘܬܐ 4 ܕܚܘܡܐ ܓܐ̇ܙ ܐܘ ¹³ܠܥܝܢܝܗ̇̈
IšoMerv:ComOT ܫܘܚܠܦܐ̈ ܡܡܠܠ ܆ ܕܐܢ ܡܬܬܘܝܢ X ܡܬܟܠܝܢ ܡܢ ܚܪܒܐ ܘܫܒܝܐ : ܗܠܝܢ ܗܘܬ ܠܗܘܢ . ܘܒܕܓܘܢ ܐܦ ܢܒܝܐ ܣܒܝܣܐܝܬ ܥܠ ܬܪܝܗܘܢ̈
JacSer:memHolySunPente ܕܢܦܩܘ ܡܢ ܓܘ ܒܒܠ ܚܘܝ ܫܪܪܗ ܒܡܡܠܠܐ ܚܕܬܐ ܕܝܗܒ ܗܠܝܢ ܣܒܪܬܗ ܕܒܪܐ ܒܟܠ ܠܫܢܝܢ̈ ܡܫܬܠܚܐ ܗܘܬ ܠܥܡܡܐ̈ ܕܐܪܥܐ
ActsMarBenh&Sar ܕܡܢ ܣܗܕܘܗܝ̈ ܕܡܫܝܚܐ ܠܢ ܡܬܟܪܙܢ̈ ܆ ܘܐܝܟ ܠܐ ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܆ ܡܬܗܪܢ̈ ܬܫܥܝܬܐ̈ ܡܠܝܬ̈ ܣܘܟܠܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܆
BarKoni:Schol ܠܐܪܒܥ ܗܪܣܝܣ ܥܬܢܝܐ̈ ܂ ܣܘܒܐ̈ ܂ ܐܣܕܝܐ̈ ܕܘܣܬܝܐ̈ - ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܂ ܘܟܦܪܝܢ ܒܩܝܡܬܐ ܕܡܝܬܐ̈ ܂ ܐܣܬܕܩܘ ܕܝܢ ܗ̣ܢܘܢ
GanBus ܕܠܗܠ ܡܢܗܘܢ ܢܦܠܝܢ ܒܦܚܡܐ ܘܠܗܠ ܣܓܝ ܠܗܠ ܪܘܫܥܐ̈ ܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܐܠܗܐ ܘܕܪܚܡܘܗܝ̈ ܒܠܚܘܪ . . ܡܪܢ ܥܕܪܝܢܝ . ܐܡܝܢX .
AbbaIs:Ascet ܕܩܕܡܬ ܐ̇ܡܪܬ . ܩܢܝܗ̇ ³ܗܟܝܠ ܠܗܕܐ̣ ܘܬܥܒܕ ܟܠܗ ܙܒܢܟ ܗܠܝܢ ܠܗܕܐ̣ ܝܠܕܐ ܠܗ ܠܡܝܬܪܬܐ̣̈ ܘܦܣܩܐ ܠܣܘܟܐ̈ ܕܒܝܫܘܬܐ
Eph:madAbrKid&JulSaba ܐܝܠܦܬ ܐܦ ܐܠܦܬ ܒܡܠܐ̈ ܙܥܘܪܐ̈ ܡܠܦ ܗܘܝܬ ܒܥܒܕܐ̈ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܐܦ ܠܬܚܬ ܚܕ ܗܘ ܠܗ ܒܪܐ ܐܝܚܝܕܐ ܐܝܚܝܕܐ ܐܘܠܕ ܠܐܝܚܝܕܐ XX
BarEbr:CandSanc ܢܬܡ̣ܨܐ ¹³ܠܡܣ̣ܥܪ . ܘܗ̣ܢܘܢdd ܠܝܢ ܕܗܕܐ ܡܬܪܥܝܢ ܇ ܗܠܝܢ ܐܐܪܝܬܐ ¹⁰ܐܘܟܝܬ · ܕܐ ¹¹ܣܥܘܪܘܬܐ̈ ܕܛܒ ¹²ܥܫܝܢܢ̈ ܡܢ
SevAnt:Epist X ܗܟܝܠ ܆ ܡܣܒܪ ܐܢܐ ܕܙܕܩ ܕܢܥܪܘܩ ܡܢ ܗܢܐ ܫܡܐ ܡܪܟܒܐ : ܗܠܝܢ ܩܒܠܬ ܕܢܨܝܚܘܬܟ ܪܚܡܬ ܡܫܝܚܐ . X XX XXXXXX ܡܛܠ .
Elia:epLeonḤar ܐܚ̣ܒܬ ܠܡܟܬܒ Xܠܐܘܢ X ܕܥܠ ܗܕܐ ܡܦܝܣ ܐܢܐ ܠܕܚܠܬ ܡܪܝܐ ܗܠܝܢ ܪܦܐܝܘܬ ܡܠܝܠܐܝܬ ܠܗܝܩܐ ܠܗ ܚܟܡܬܟ ܆ ܐܦ ܦܐܝܘܬ ܡܟܝܟܐܝܬ
SevAnt:CathHom ܕܡܬܥܗܕ ܘܡܒ̇ܪܟ ܠܢ ܆ ܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܪܢ ܐܡ̇ܪ ܇ ܗܠܝܢ ܫܪܝܪܐ ܟܕ ܒܟܠ ܚܕܐ ܫ̇ܢܬܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪܬ ܐ̇ ܬܐ ܠܘܬܢ ܒܝܕ
P:Lam,PrJer,EpistJer,EpistBar [AB] ܒܟܝܐ ܐܢܐ ܘܥܝܢܝ̈ ܡܪܕܝܢ̈ ܡܝܐ̈ : ܕܐܪܚܩ ܡܢܝ ܡܒܝܐܢܐ ܗܠܝܢ ܓܕܘܕܝ̈ : ܡܥܨܪܬܐ ܕܫ ܡܪܝܐ ܠܒܬܘܠܬܐ ܒܪܬ ܝܗܘܕܐ . ܥ ܥܠ
BarKepha:CelebNat ܕܐܬܐܡܪ . ܢܒܥܐ ܓܝܪ ܕܡܛܠ ܡܢܐ ܒܟܠ ܫܢܐ ܚܦܝܛܐܝܬ ܡܫܡܠܝܐ ܗܠܝܢ ܕܒܒܣܪ ܕܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܡܫܡܠܝܐ ܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ . ܝܠܦܝܢܢ ܡܢ
Babai:BookUnion ܕܐܒܗܬܐ̈ ܂ ܒܪܡ ܕܝܢ ܟܕ ܡܬܥܨܐ ܐܢܐ ܡܢ ܚܘܒܟܘܢ ܂ ܗܕܐ ܐܥܒܕ ܗܠܝܢ ܘܡܟܝܠ ܡܢ̣ܘ ܕܐܝܬ ܠܢ ܕܘ ܐ ܡܕܡ ܚܕܬ ܠܡܡܠܠܘ ܂ ܐܠܐ ܐܢ ܗܢܝܢ
BarṢal:ComGosp ܆ ܕܡܠܐܟܐ̈ ܦܩܝܕܝܢ ܕܢܢܛܪܘܢܝܗܝ ܂ ܒܪܡ ܠܘ ܕܢܫܕܐ ܢܦܫܗ ܗܠܝܢ ܠܗܢܐ ܡܙܡܘܪܐ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܃ ܕܢܗܘܐ ܕܥܠ ܡܪܢ ܐܡܝܪܝܢ ܦܬܓܡܐ̈
FindCross-JudKyr ܠܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܡܦܠܚܝܢ ܗܘܘ ܢܨܪܝܐ̈ ܩ̇ܪܝܢ ܗܘܘ ܗܠܝܢ ܘܐ̇ܬܬܒܪܘ . ܘܗܝܟܠܝܗܘܢ̈ ܐܫܬܪܝܘ : · ܒܝܘܡܬܐ̈ ܕܝܢ
JacSer:memElishKgMoabSacrSon ܡܠܐ̈ ܟܬܒܐ ܐܡܪ ܠܕܩܪܐ ܒܗ ܘܡܚܦܛ ܠܗ ܕܢܩܢܐ ܚܘܒܐ ܘܟܢ ܦܓܥ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܝܬܪ ܒܝ ܕܡܠܐ̈ ܗܘ ܒܠܚܘܕ ܡܘܫܛ ܐܢܐ ܠܗ ܕܠܐ ܣܘܟܠܐ̈ 35
sugAbel&Cain ܕܡܡܠܠܬ ܠܘ ܒܣܘܕܐ ܡܬܦܠܛܬ . ܡܛܐ ܠܗ ܙܒܢܟ ܐܘ ܕܘܝܐ ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܠܥܦܪܐ ܕܡܢܗ ܗܘܝܬ ܘܠܕܚܝܚܐ ܕܠܗ ܗܦܟܬ ܩܐܝܢ ܦܘܫ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܕܠܐ ܡܬܡܠܠܢ̈ ܘܠܐ ܡܬܕܪܟܢ̈ ܇ ܒܚܕܝܘܬܐ ܕܡܝܬܪܐ ܡܢ ܚܝܠܢ ܗܠܝܢ ܒܗܕܐ ܐܦ ܡܬܚܠܛܝܢܢ ܕܠܐ |ܡܡܠܠܐ ܘܕܠܐ ܡܬܕܪܟܢܘܬܐ ܆ ܥܡ