simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chrys:ComJohn1 . ܚܕ ܟܡܐ ܡܕܡ ܕܐܠܗܐ ܡܠܠ ܠܡܪ ܓ ܕܢܫܡܥܝܘܗܝ ܙܕܩ ܠܢ . ܗܠܝܢ ܫܘܠܬܢܗ ܐܢܘܢ . ܟܕ ܛܒ ܟܡܐ ܙܒ]ܢܝܢ̈ [ܠܐ ܩܪܝܒܢ̈ ܠܢ