simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Basil:SyrDeSpirSanc ܡܠܐ̈ ܗܘ̣ܐ Xܠܢ ܠܐ ܗܘ̣ܐ ܠܒܪX ܡܢ ܢܝܫܐ ܕܣܝܡ ܠܢ Xܐܝܬܘܗܝ ܗܠܝܢ ܕܡܠܐẌ ܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܘܪܘܪܒܬܐ̈ ܀ ܀ ܀ X 3ܫܘܐܠܐ ܗܟܝܠ ܕXܥܠ