simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܂ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܐܡ̣ܪ ܠܝ ܇ ܣܘܦܝܣܛܘܬX ܨܢܝܥܬܐ ܒܬܪ ܕܡ̇ܒܣܪ ܇ ܐܝܠܝܢ ܕܡܘܕܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܠܐ ܡܦܪܫܐ̈ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܂ ܛܥ̣ܐ ܕܝܢ ܛܥܝܘܬܐ ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܛܥܝܘܬ ܐ ܕܘ̇ܝܐ ܒܬܪ ܘܐܚܪܬܐ ܆ X ܫܪܝܐ ܠܗ ܠܥܡܢܘܐ ܠ ܒܬܪܝܢܘܬܐ ܕܟܝܢܐ̈
SevAnt:LuqGramm ܣܘܟܠܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܇ ܗ̇ܝ ܕ ܢ 1ܕܒܦܘܪܫܐ ܗ̇ܘ ܕ[ܒܬܐܘܪܝܐ ܒܬܪ ܘܠܐ ܠܬܪܝܢ̈ ܬܘܒ ܡܫ̣ܬܪܐ ܡܢ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܕ ܂ ܐܦ ܓܝܪ ܡܢ