simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:TenMem ܕܐܬܓ̇ܫܡ ܇ ܟܕ ܐ̇ܡܪܝܢܢ ܩܕܡܝܬܐ̈ . ܕܫܪܪܐ ܐܢܝܢ̈ ܒܬܪ : ܗܢܐ ܫܪܪܐ ܗܘ : ܐܢ ܡܢ ܩܕܡ ܓ̇ܫܡܢܘܬܗ ܕܩܢܘܡܐ ܆ ܘܐܢ ܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܐ ܕܚܕܬܬܐ̈ : ܕܟܡܐܩܠܝܠ ܘܒܣܝܡ ¹ܢܝܪܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ X ܒܬܪ 1ܐܠܐ ܪܓܝܫܝܢ ܗܘܘ ܗܠܝܢ ܕܒܚܘܬܪܐ ܕܪܡܘܬܐ ܢܦܝܩܝܢ
PhiloxMab:TenMem ܕܚ̇ܘܝ ܢܦܫܗ ܕܪܘܫܐ : ܘܓ̇ܕܦ ܟܡܐ ܕܨܒܐ : ܘܫܪܐ ܡܠܝܢ̈ ܝܟ ܒܬܪ ܗܫܐ ܐ̇ܡܪܝܢܢ . ܘܥܠ ܗܕܐ . ܘܐܦ ܡܫܠܛܐܝܬ XXXXX31
PhiloxMab:TenMem ܗܕܐ ܡܠܐ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܡܬܡܠܠܢ̈ ܒܐܣܟܝܡܐ ܆ . ܣܬܪ ܪܥܝܢܗ ܒܬܪ ܐܝܟ ܕܒܗܕܝܐ ܕܟܘܪܗܢܐ . ܗ . ܢܐ ܕܪܘܫܐ ܀ 10ܣ̇ܐܡ ܕܝܢ
PhiloxMab:TenMem ܗܕܐ . ܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܠܗ ܠܗܢܐ ܢܝܫܐ ܫܠܡܢ̈ ܆ . ܗܝ ܦܟܝܗܘܬܐ ܒܬܪ ܠܐ ܡܩ̇ܒܠܝܢܢ : ܐܝܟ ܕܐܦܠܐ ܝܫܘܥ ܕܫܐܕܐ̈ ܀ 25ܐܡܪ ܬܘܒ ܐܦ
PhiloxMab:TenMem ܕܝܢ ܕܐܡܪ ܐܝܟ ܕܒܚܠܡܐ ܝܕܝܥܘܬܐ ⁴⁶ܕܩܢܘܡܐ̈ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܒܬܪ ܐܢܘܢ ܠܚܘܣܪܢܐ ܡܫܠܡܢܐ ܒܗܠܝܢ ܪܘܚܢܝܬܐ̈ ܀ 30ܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܬܓ̇ܫܡ ܩ̇ܥܐ ܐܢܐ ܆ ܗ̇ܝ ܓܝܪ ܕܠܝܬ ܚܪܢܐ ܒܚܪܢܐ : ܐܘ̇ ܚܪܢܐ ܒܬܪ ܡܢ ܕܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܡܗ̇ܝܡܢ ܐܢܐ : ܘܕܚܕ ܗܘ ܩܢܘܡܐ ܐܦ ܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܦܓܪܢܘܬܐ ܡ̇ܟܪܙܐ : ܘܕܐܠܗܐ ܐܝܬܝܗ ܗ̇ܝ ܢ . ܘܬܐ ܡ̇ܠܦܐ . ܒܬܪ ܡܒ̇ܛܠܐ . ܐܝܟ ܕܐܣܒܪܬ̇ ܗܕܝܘܛܘܬ̣ܟ : ܠܐ ܚܕܝܘܬܐ ܕܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ : ܐܠܐ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܐܢܬ ܚ . ܘܬܐ ܕܪܘܫܥܟ ܩܪܝܬ ܒܬܪ ܕܡܘܕܐ ܕܗܘܐ ܐܠܗܐ ܒܪܢܫܐ . ܚܢܦܐ ܗܘ . ܡܢܐ ܙ̇ܕܩ ܕܢܩܪܝܟ
PhiloxMab:TenMem ܕܗܘܐ ܒܪ ܬܠܬܝܢ ܫܢܝܢ ¹0⁵ܘܐܬܥܡܕ ܡܢ ܚܢܢ : ܢܦܩ ܡܚܕܐ ܒܬܪ ܕܡ̇ܠܠ ܥܡܢ . ܡܫܬܟܚ ܕܐܝܬܘܗܝ ܝܫܘܥ : ܗ̇ܘ ܝܒ ܥܠܘܗܝ ܆ ܕܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܕܐܡܪܘ ܟ . . ܐ ܠܪܥܘܬܐ̈ : ܕܐܬܝܠܕ ܠܟܘܢ ܦܪܘܩܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܬܪ ܗܘ . ܐܦ ܗܘ : ܗ̇ܘ ܕܥܠܘܗܝܐܡܪ ܦܘܠܘܣ ܕܥܒ̣ܕ ܥܠܡܐ̈ . ܘܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܡܠܬܗ ܕܟܬܒܐ ܀ 6ܗܘ ܚܘܝܬ ܡܠܬܢ . ܕܡܢܘ ܗ̇ܘ ܕܪܒ̇ܐ ܗܘܐ ܒܬܪ ܗ . ܠܡܢܐ ܡܕܝܢ ܡܬܩܛܪܓܐ ܡܢܟ ܡܠܬܐ ܗܕܐ . ܕܪܕܝܐ ܝܬ
PhiloxMab:TenMem ܕܐܡܪܗ ܗܟܢܐ ܐܬܪܐ ܕܟܣܝܘܬܗ ܆ X ܘܐܫܬܥܝܗ ܠܘܬ ܐܝܬܘܬܗ ܒܬܪ ܕܐܬܘܬܐ̈ : ܐܠܐ ܒܡܠܬܐ ܐ . ܕܠܐ ܡܓܫܡܐ ܘܠܐ ܡܬܚܙܝܐ . ܘܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܕܣܠܩ : ¹⁸ܘܟܕ ܗܘܐ ܡܕܡ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܩ̇ܘܝ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܒܬܪ ܠܢ ܡܢ ܩܕܡ ܕܢܚܘܬ : ܗܟܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܚܙܬܢ ܫܘܚܠܦܐ . ܐܦ ܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܕܝܢ ܫܡܗܐ̈ ܐ̇ܬܐ ܦܘܪܫܢܐ ܆ ܕܐܝܟܢܐ ܘܗܝ ܥܠܡܐ : ܘܐܝܬܘܗܝ ܒܬܪ ܕܡܠܬܟ ܆ ܐܚܘܐ ܠܟ ܕܒܩܪܝܢܐ ܐ . . ܫܘܝܢ̈ ܨܒܘܬܐ̈ . ܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܕܗܘܐ . ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܬܐܡܕ̇ ܐܟܙܢܐ ܡܕܝܢ ܕܗ̇ܘ³¹ . ܡ ܕܗܘܐ . ܒܬܪ ܆ ܘܚܕ ܐܝܬܘܗܝ ܟܕ ܠܐ ܥܒܝܕ : ܘܚܪܢܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܡܛܠ ܘܐ : ܘܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܬܠܬܐ ܝܘܡܬܐ̈ ܒܥܡܠܐ ܘܒܠܐܘܬܐ ܘܒܦܘܪܣܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ | ܬܐ ܒܬܪ ܆ ܠܡܢܐ ܡܕܝܢ ܠܐ ܚܘܝܗ ܠܗܘ ܚܝܠܐ . ܒܩܢܘܡܗ ܕܝܠܗ . ܐܠܐ ܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܗܕܐ ܟܠܗ̇ ܡܚܝܠܘܬܐ ܘܬܚܘܒܘܬܐ ܕܚܘܝ ܒܩܝܡܬܗ ܕܗ̇ܘ ܕܩܡ ܒܬܪ ܘܒܦܘܪܣܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ | ܬܐ ܡܩܝܡ ܦܓܪܐ ܕܚܕ ܒܪ ܐܢܫܐ . ܘܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܩܝܡܬܐ . ܘܡܢܐ ܡܟܝܠ X ܡܪܫܝܬ ܒܗ ܛܝܒܘܬܐ ܒܡܫܝܚܐ : ܒܡܕܡ ܒܬܪ ܕܡܠܬܟ ܚܘܝܬ ܒܩܝܡܬܐ XXX X | ܗܘܬ . ܘܠܘ ܒܬܫܒܘܚܬܐ ܕܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܐܬܐܐܠܗܐ ܝܗܒ ܠܗ ܛܝܒܘܬܐ ܕܩܝܡܬܐ . ܗ̇ܝ ܒܬܪ ܙܟܐ ܠܪܓܝܓܬܗ̈ ܐܝܟ ܕܐ̇ܡܪ ܝܘܠܦܢܟܘܢ ܪܫܥܝܐ . ܕܡܢ