simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
LiberGrad ܬܫܡܫܬܐ ܕܦܓܪܐ : ܘܠܐ ܒܬܪ ܕܪܘܚܐ : ܘܠܝܬ ܒܢ ܕܣܢܐ ܢܦܫܗ ܒܬܪ ܐܠܐ ܐܢ ܓܒܪܐ ܕܐܫܬܘܬܦ ܒܪܘܚ ܥܡ ܐܠܗܐ . ܡܛܠ ܕܪܗܛܢ ܠܢ ܟܠܢ
LiberGrad ܕܪܘܚܐ : ܘܠܝܬ ܒܢ ܕܣܢܐ ܢܦܫܗ ܘܢܣܒ ܨܠܝܒܐ ܟܕ ܡܡܟܟ ܢܦܫܗ : ܒܬܪ ܥܡ ܐܠܗܐ . ܡܛܠ ܕܪܗܛܢ ܠܢ ܟܠܢ ܒܬܪ ܬܫܡܫܬܐ ܕܦܓܪܐ : ܘܠܐ
LiberGrad ܕܡܚܝܢ ܐܢܬܘܢ ܘܒܠܥܝܢ ܐܢܬܘܢ : ܐܢ ܬܙܟܘܢ ܘܬܣܩܘܢ ܡܢ ܒܬܪ ܘܒܐܓܘܢܐ : ܘܡܚܝܢ ܒܗ ܘܒܠܥܝܢ ܒܗ : ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܡܪܢ : ܡܢ
LiberGrad ܡܘܟܟܢ : ܐܝܟ ܕܐܬܬܪܝܡ ܗܘ ܒܬܪ ܡܘܟܟܐ ܕܨܒܝܢܗ : ܕܢܗܘܐ ܠܢ ܒܬܪ ܫܩܠܝܢ ܚܢܢ ܨܠܝܒܗ ܒܡܟܝܟܘܬܐ ܘܒܩܕܝܫܘܬܐ : ܡܬܬܪܝܡܝܢܢ
LiberGrad ܡܘܟܟܐ ܕܨܒܝܢܗ : ܕܢܗܘܐ ܠܢ ܛܘܦܣܐ : ܘܐܝܟ ܕܐܡܪ ܫܠܝܚܐ : ܒܬܪ ܘܒܩܕܝܫܘܬܐ : ܡܬܬܪܝܡܝܢܢ ܒܬܪ ܡܘܟܟܢ : ܐܝܟ ܕܐܬܬܪܝܡ ܗܘ
LiberGrad ܕܩܒܠܘ ܦܪܩܠܝܛܐ ܘܐܣܬܠܩ ܡܪܢ ܘܝܕܥܘ ܫܪܪܐ ܬܠܡܝܕܐ̈ : ܥܡ ܒܬܪ ܕܠܝܠܘܕܐ̈ : ܡܬܟܫܠܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ . ܐܝܟܢܐ ܕܝܕܥܝܢܢ : ܕܡܢ
LiberGrad ܕܩܒܠܘ ܚܝܠܐ ܘܫܕܪ ܬܚܘܝܬܐ ܠܫܡܥܘܢ ܘܨܪ ܒܗ ܚܝܘܬܐ̈ ܒܬܪ ܡܢ ܒܝܫܐ̈ ܐܘ ܡܢ ܡܫܡܫܢܝ̈ ܒܝܫܐ : ܥܕܡܐ ܕܚܘܝ ܐܢܘܢ ܡܪܢ ܡܢ
LiberGrad ܕܩܒܠܘ ܦܪܩܠܝܛܐ : ܐܪܬܝ ܐܢܘܢ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܒܕܓܠܛܝܐ̈ ܀ ( ܒܬܪ ܟܕ ܚܙܐ ܐܢܘܢ ܕܡܢ ܕܚܠܬܗܘܢ ܠܐ ܬܪܝܨܝܢ ܒܣܒܪܬܐ : ܡܢ
LiberGrad ܕܩܒܠܘ ܡܘܗܒܬܐ ܕܪܘܚܐ ܦܪܩܠܝܛܐ . ܘܐܝܬ ܐܝܟܐ ܕܕܚܠܝܢ ܒܬܪ : ܠܐ ܩܒܠ ܦܪܩܠܝܛܐ . ܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܓܝܪ ܫܠܝܚܐ̈ ܠܫܪܪܐ
LiberGrad ܕܐܬܓܡܪܘ ܡܚܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܘܓܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ : ܘܡܦܩܝܢ ܗܘܘ ܒܬܪ : ܐܠܐ ܘܝ ܠܗ ܒܝܘܡܐ ܕܕܝܢܐ ܠܡܢ ܕܠܐ ܩܒܠ ܐܢܘܢ . ܐܠܐ ܡܢ
LiberGrad ܓܡܝܪܘܬܗ . ܐܝܟ ܐܪܕܝܟܠܐ̈ ܘܐܝܟ ܐܘܡܢܐ̈ : ܐܡܬܝ ܕܨܒܝܢ ܒܬܪ ܘܝܪܒ ( 1 ) ܢܚܘܐ ܕܝܢ ܐܝܟܢ ܐܢܫ ܡܬܓܡܪ : ܘܐܝܟܢ ܝܪܒ
LiberGrad ܕܬܒ : ܡܚܒܠ ܗܘܐ ܠܗ . ܟܡܐ ܓܝܪ ܕܢܛܪ ܐܢܫ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܘܡܬܓܘܣ ܒܬܪ ܗܘܐ ܠܗ . ܘܐܢ ܬܘܒ ܦܠܛ ܗܘܐ ܒܪܢܫܐ ܚܛܝܐ ܘܥܒܪ ܥܠ ܢܡܘܣܐ
LiberGrad ܡܐܟܘܠܬܗܘܢ ܐܣܝܦ ܐܢܘܢ ܡܪܝܐ ܒܡܕܒܪܐ : ܥܠ ܕܙܢܝܘ ܘܙܡܪܘ ܒܬܪ ܒܝܘܡܝ̈ ܡܘܫܐ : ܘܠܐ ܫܒܚܘ ܠܡܢ ܕܣܒܥ ܐܢܘܢ ܡܢ ܛܒܬܗ̈
LiberGrad ܚܘܒܐ ܘܡܛܝܘ ܠܓܡܝܪܘܬܐ : ܟܠܐ ܐܢܘܢ ܡܪܝܐ ܡܢ ܓܡܝܪܘܬܐ : ܒܬܪ ܗܘܘ : ܘܡܕܡ ܕܐܡܪ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܗܘ ܣܥܪܝܢ ܗܘܘ : ܘܟܕ ܪܗܛܘ
LiberGrad ܓܡܝܪܘܬܐ ܒܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܪܗܛܘ : ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܐܪܡܝܐ : ܕܠܐ ܒܬܪ ܐܢܘܢ ܡܪܝܐ ܠܢܒܝܐ̈ : ܐܦ ܡܢ ܚܘܒܐ ܒܙܒܢ ܙܒܢ . ܗܢܘܢ ܓܝܪ
LiberGrad ܓܡܝܪܘܬܐ . ܘܐܡܪ ܠܗ ܐܠܗܐ : ܠܐ : ܐܠܐ ܠܡܢ ܕܚܛܐ ܠܝ ܐܥܛܐ . ܒܬܪ : ܕܢܒܥܘܢ ܗܘܘ ܥܠܘܗܝ . ܚܙܐ ܐܢܬ ܐܝܟܢ ܪܗܛܝܢ ܗܘܘ ܟܐܢܐ̈
LiberGrad ܓܡܝܪܘܬܐ : ܟܕ ܡܫܠܡ ܠܗ ܡܪܝܐ ܠܫܐܘܠ ܪܕܘܦܗ ܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܒܬܪ ܡܕܡ ܕܣܢܐ ܐܠܗܐ ܘܐܣܠܝ ܡܢ ܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܀ ( 7 ) ܐܦ ܕܘܝܕ ܪܗܛ
LiberGrad ܓܡܝܪܘܬܐ : ܟܕ ܡܕܢܚ ܗܘܐ ܚܘܒܗ ܥܠ ܟܠ ܕܥܒܪܝܢ ܗܘܘ ܥܠܘܗܝ ܒܬܪ ܠܗ ܛܢܢܐ ܐܝܟ ܕܒܙܒܢܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈ ܀ ( 8 ) ܐܦ ܐܒܪܗܡ ܪܗܛ
LiberGrad ܕܪܕܦ ܥܡܡܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܒܐܢܫܐ ܙܥܘܪܝ̈ ܒܡܢܝܢܐ ܘܐܡܪ ܠܗ : ܒܬܪ ܕܐܬܥܠܠܘ ܥܠ ܕܠܐ ܕܝܠܗܘܢ . ܘܕܢܕܥ ܕܡܪܝܐ ܫܕܪܗ : ܐܪܥܗ ܡܢ
LiberGrad ܓܡܝܪܘܬܐ : ܟܕ ܐܣܪ ܚܨܘܗܝ̈ ܚܘܒܢܐܝܬ ܘܒܣܝܡܐܝܬ : ܘܗܘܐ ܒܬܪ ܘܒܚܡܪܐ ܘܒܪܟܗ : ܡܛܠ ܕܢܛܪ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܀ ( 9 ) ܐܦ ܐܠܝܐ ܪܗܛ