simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
EliaNis:Chron [̣ܚܫܐ̈ 1ܣܓܝܐܐ̈ ܕܐܬ̣ܘ ܥܠܘܗܝ ܫܢܬ ܬܢXܬܝXܐX ܘXܢܬܝܢ ܒܬܪ ܕXXܢX ܂ ]ܪܘ ܢܝܩܝX ܂ ܝ ܒܗ̇ ܩܛ̣ܠ [ܦܝ[ܠܛܘܣ ܢܦܫܗ
FindCross-JudKyr X ܕܐܣܬܥܪ ܗܠܝܢ . ܬܘܒ ܗ̣ܝ ܡܠܟܬܐ ܡܛܘܠ ܕܡܠܝܐ ܗܘܬ ܒܬܪ ܬܡܢ 22ܒܐܘܪܫܠܡ . ܘܐܦ ܫܡܗ ܫܚܠܦܬ ܘܩܪܬܗ ܩܘܪܝܩܘܣ . ܘܡܢ
BarKoni:Schol ܂ ܕܝܢ ܒܠܚܘܕ ܥܒܕܘܝ X ܂ ܝܢܝܢ ܕ ܃ ܂ ܝ ܂ X X ܂ ܒܬ ܕ ܒܬܪ ܂ ܝܝܘܕX ܘܕܒܬ ܝܣܪܝܠ ܝXܢ ܂ ܐܢܝܘ ܕܢܐ ܝXܫܬܚܠܦܝܢ ܂ ܝXܢ
ChronMin ܂ ܘ ܂ ܝܪܚܝܢ̈ ܕܒܛܢܗ ܕܝܘܚܢܢ ܃ ܘܟܕ ܝ · ܐܬܝܠܕ ܗ̣ܘ ܡܪܢ ܒܬܪ ܂ ܒܫܢܬܐ ܕܒܬܪܗ̇ ܂ ܡܪܝܡ ܓܝܪ ܐܣܬܒܪܬ̣ ܂ ܂ ܟܗ ܂ ܒܐܕܪ ܡ̣ܢ
PhiloxMab:TenMem ܐ ܕܚܕܬܬܐ̈ : ܕܟܡܐܩܠܝܠ ܘܒܣܝܡ ¹ܢܝܪܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ X ܒܬܪ 1ܐܠܐ ܪܓܝܫܝܢ ܗܘܘ ܗܠܝܢ ܕܒܚܘܬܪܐ ܕܪܡܘܬܐ ܢܦܝܩܝܢ
JacSer:memCharThatEzekSaw ܐܒܐ ܪܗ̇ܛܐ ܨܒܘܬܐ ܕܢܗܘܐ ܐܢܫܐ ܘܠܐܒܐ ܟܣܝܐ ܚܙܐ ܒܬܪ ܗܘܐ ܐܠܴܐ ܣܟܗ̇ ܕܐܠܗܘܬܐ ܐܠܴܐ ܬܫܪ ܕܒܪ ܐܠܗܐ ܗܘܐ ܒܪܢܫܐ
Eph:memHom ܐܝܟ ܦܘܪܣܟ ܗܘ ܪܫ̇ܡ ܐܢܬ 433ܐܘܨܪܗ̇ ܕܦܪܚܬܐ ܟܪܣܗ ܒܬܪ 4X9ܕܠܘܩܒܠ ܐܠܦ ܐܠܗܐ ܡܝܡ ܡܡܘܢܐ ܟ̇ܬܒ ܐܢܬ ܘܗܟܢܐ ܒܬܪ
BarEbr:CandSanc ܐܝܠܢܐ ܕܝܕܥܬܐ . ܘܡܢܐ ܘ . ܝܢ ܗ̇ܘܝܢ . ܟܕ ܠܐ ܡܝܘܬܐ̈ ܒܬܪ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܠܐ ܐܝܬܝܢ ܗܘܝܢ . ܟܕ ܩܪܒܝܢ ܗܘܝܢ ܠܐܝܠܢܐ ܕܚܝܐ̈
BarAphton:ActsSev ܐܢܬܝܡܣ . ܘܡܝܬ ܥܓܠ ܬܡܢ XXX XXX ܣܪܓܝܣ ܐܪܟܝܛܪܘܣ : ܒܬܪ : ܐܬܪ ܕܦܩܚ ܠܗ . ܗܘܐ ¹ܕܝܢ ܡܐܢܐ ܒܡܕܝܢܬ ܡܠܝܟܘܬܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܐܪܒܥܐ ܝܪܚܝܢ̈ ܥܬܝܕ ܗܘ̣ܐ ܕܢܐܬܐ ܚܨܕܐ ܂ ܒܕܓܘܢ ܐܦ ܡܪܢ ܒܬܪ ܥܠ ܙܒܢܐ ܕܒܗ ܡܡ̣̇ܠܠ ܗܘ̣ܐ ܆ ܕܗܢܐ ܗܘ̣ܐ ܐܝܢܐ ܕܡ̣ܢ
P:ApocBar [AB] ܐܪܒܥܝܢ ܝܘܡܝܢ̈ . ܗܫܐ ܗܟܝܠ ܒܝܘܡܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܙܠ ܘܐܠܦܝܗܝ ܒܬܪ ܕܬܚܙܐ ܡܢܐ ܫܒܩ ܐܢܬ . ܘܠܐܝܟܐ ܐܙܠ ܐܢܬ . ܗܕܐ ܕܝܢ ܓܕܫܐ ܡܢ
JnSol:OntheSoul ܒܘܛܠܗ ܕܗܢܐ ܚܫܐ ܥܐܠ ܚܫܐ ܕܚܘܒܐ . ܠܝܬ ܠܗ̇ ܕܝܢ ܦܘܪܣܐ ܒܬܪ ܒܝܕ ܫܠܝܐ ܕܡܢ ܡܡܠܠܐ ܕܥܠ ܐܚܪܢܐ̈ ܚ̇ܡܐ ܚܫܐ ܕܠܓܘ . ܘܡܢ
BarBahl:SyrLex ܒܢܝܗ . ܐܘ̇ ܥܒܕܐ ܐܚܪܢܐ ܐܝܢܐ ܕܗܘ العمل الذي يبقى بعد ܒܬܪ ܘܡܩܘܐ ܒܬܪ ܗ̇ܘ ܕܥ̇ܒܕ ܠܗ . ܐܟܙܢܐ ܕܒܢܝ̇ܢܐ ܡܕܡ ܡܟܬܪ
Elia:epLeonḤar ܓܝܪ ܕܝܕܥܢܢ ܕܚܕ ܗܘ ܫܘܡܠܝܐ ܆ ܗܦܟܢܢ ܒܡܚܫܒܬܐ ܘܦܠܓܢܢ ܒܬܪ ܦܘܠܓܐ . ܘܕܗܕܐ ܗܟܢܐ ܗ̣ܝ ܡܢܗ ܫ̣ܡܥ ܟܕ ܐ̇ܡܪXܢܐܘܪܓܝ .
BarṢal:ComGosp ܓܝܪ ܕܫ̣̇ܠܡ ܡܬܝ ܡܠܬܐ ܕܥܠ ܙܢܐ ܕܡܘܠܕܗ ܂ ܡܫܪܐ ܕܢܚܘܐ ܒܬܪ ܂ ܘܒܗܝ̇ ܕܐܬܩܪܝ ܥܡܢܘܐܝܠ ܂ ܂ · ܕܡܬܦܫܩ ܥܡܢ ܐܠܗܐ ܀
Cyr:ComLuke ܓܝܪ ܙܩܝܦܐ ܕܦܪܘܩܐ ܝ ܘܩܝܡXܐ ܕܡܢ ܡܝܬܐ̈ ܃ ܠܐ ܡܬܚܣܢܢܐ̈ ܒܬܪ ܘܚܘܝܚܘXܐ ܕܗ̇ܝ ܕܙܪ ܂ ܩ ܕܢܣܝܒܪܘܢ ܂ ܘܗܝ̇ ܕܐܦ ܗܘܬ ܃ ܡܢ
SevAnt:LuqJul ܓܝܪ ܩܝܡܬܐ . ܐܢ ܕܠܐ ܦܘܪܫܐ ܐܡܪ ܐܢܫ ܕܐܝܬܘܗܝ ܦܓܪܐ ܠܐ ܒܬܪ ܐܝܬܝܗ̇ ܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝ ܗ̇ܝ ܕܢܐܡܪ ܡܢܗ ܕܙܒܢܐ ܕܚܕܝܘܬܐ . ܡܢ
JacSer:Epist ܕ ܠܗ̇ ܂ ܘܣܡ̣ܬ ܐܦ̇ܝܗ̇ ܠܐܬXܗ̇ ܂ ܂ Xܢ Xܘܚܘܝܬ ܚܨܗ̇ ܒܬܪ ܠܟܝܢܗ̇ ܂ ܘܐܫܬܐܠܬ 22ܡܢ ܕܠܐ ܕܝܠܗ̣̇ ܂ ܘܢ̣ܦܩܬ ܒܪܚܡܬܐ
P:5Macc [AB] ܕܐܚܕܘ ܠܫܘܪܐ ܢܝܫܐ ܕܡܠܟܗܘܢ ܥܠܝܗܘܢ ܐܩܝܡܘ . ܘܒܚܕܘܬܐ ܒܬܪ ܚܕܕܐ̈ ܐܬܡܠܟܘ ܘܒܓܘ ܒܝܒܘܬܐ̈ ܛܫܘ . ܪܗܘܡܝܐ̈ ܕܝܢ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܕܐܬ̣ܪܓܡ ܙܒܢܝܢ̈ ܣܓܝܐܢ̈ X ܝXXXXX² ܒܟܐܦܐ̈ : ܟܕ ܠܫܢܐ ܒܬܪ ܒܬܪ ܡܣ̇ܝܒܪܢܘܬܐ ܕܒܝ̣ܫܬܐ ܗ̇ܝ ܣ̇ܓܝܐܬ̇ ܙܢܝ̣ܐ̈ : ܡܢ