simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܐܬܩܪܝ ܡܢ ܕܚܝܘܗܝ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܩܪܝ ܡܢ ܛܝܒܘܬܐܐܡܐ ܒܬܪ ܥܡ̣ܪ ܪ̈ ܢ ܟܠܗ ܙܒܢܐ ܥܡ̇ܪ ܗܘܐ ܓܝܪ ܟܠܗ ܙܒܢܐ ܕܚܝܘܗܝ̈ ܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܐܬܩܪܝ ܡܢ ܛܝܒܘܬܐܐܡܐ ܕܝܚܝܕܝܐ̈ ܠܕܘܒܪܐ ܛܝܒܘܬܐܐܡܐ ܒܬܪ ܓܝܪ ܟܠܗ ܙܒܢܐ ܕܚܝܘܗܝ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܩܪܝ ܡܢ ܕܚܝܘܗܝ̈ ܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܗܘ̣ܐ ܐܒ̇ܐ ܘܡܕܒܪܢܐ ܠܐܚܘܬܐ ܕܒܛܘܪܐ ܕܐܣܩܛܝܣ̣ ܝܢ ܒܬܪ ܕܝܠܗ ܕܡܐܡܪܐ ܩܕܡܝܐ X ܛܘܒܢܐ ܗܟܝܠ ܐܒ̇ܐ ¹ܐܫܥܝܐ ܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܙܒܢܐ ܢܓܝܪܐܕܒܫܠܝܐ XXX 8ܒܕܓܘܢ ܐܢ ܐܢܫ ܒܚܦܝܛܘܬܐ ܒܬܪ ܗܪܟܐ ܡܛܠ ܥܡܠܝܗܘܢXẌ ܚܠܝܨܐܘܐܓܘܢܝܗܘܢ̈̈ ܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܫܘܠܡ ܥܡܠܐ̈ ܘܐܓܘܢܐ̣̈ ܥܕ ܬܡܛܐ ܩܝܡܬܐ ܘܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܒܬܪ ܟܠܝܠ ܙܟܘܬܐ ܕܡܬܝܗܒ ܠܗܘܢ ܗܪܟܐ ²ܐܪܙܢܐܝܬ ܘܪܗܒܘܢܐܝܬ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܓܘܢܐ ܘܥܨܬܐ ܕܙܒܢܐ ܢܓܝܪܐ ܒܫܠܝܐ̣ ܡܘܚܐ ܒܗ̇ܢܘܢ ܒܬܪ ܘܥܠ ܚܪܘܪܐ̈ ܘܦܘܪܩܢܐ ܕܗܘ̇ܐ ܠܝܚܝܕܝܐ ܡܢ ܚܫܐ̈ ܘܫܐܕܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܗܝܡ̣ܢܬ ܒܐܠܗܐ ܬܪܝܨܐܝܬ ܒܥܠܡܐ̣ ܐܬܪܓ̣ܪܓܬ ܠܚܘܒܗ ܒܬܪ ܗܟܝܠ ܒ̇ܥܐ ܐܒ̇ܐ ܐܫܥܝܐ ܕܢܐܠܦ ܠܝܚܝܕܝܐ : ܕܐܢ ܗܘ ܕܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܣܪܩܘܬܐ ܕܡܢ ܩܢܝܢܐ̈ ܘܐܬܪܐ ܘܓܢܣܐ ܐܬܘ ܠܥܘܡܪܐ ܒܬܪ ܇ ܡܛܠ ܕܝܢ X ܕܠܝܚܝܕܝܐ̈ ܕܒܩܢܘܒܝܢ ܡܪܬܐ̣ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܙܒܢܐ ܙܥܘܪܐ ܕܕܘܪܫܗܘܢ ܕܒܩܢܘܒܝܢ̣ ܢܬܒܘܢ ܡܟܝܠ ܒܬܪ ܕܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܢܦܠܚܘܢ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܆ ܡܠܦ ܠܗܘܢ ܕܝܢ ܕܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܙܘܗܪܐ ܕܥܠ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܣܡܗ̇X ܠܡܣܪܩܘܬܐ ܇ ܘܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܗܕܐ ܒܬܪ ܘܢܬܐܡܢܘܢ ܒܫܠܝܐ ܇ ܥܠ ܗܕܐ ܒܦܬܓܡܐ ܗܢܐ ܬܠܝܬܝܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܝܢ ܦܣܘܩܐ ܕܬܪܝܢ̣̈ ܕܒܗ ܐܠܦ ܥܠ ܚܘܒܐ ܕܐܚܐ̣̈ ܘܥܕܡܐ ܒܬܪ ܕܚܠܦܘܗܝ̣ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܒܗ̇ܢܝܢ ܕܥܠ ܚܘܒܐ ܕܐܠܗܐ ܚܘܝ . ܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܒܦܣܘܩܐ ܩܕܡܝܐ ܡܠܠ ܥܠ ܚܘܒܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗܘܝܘ ܒܬܪ ܡܢ ܐܢܫ . X ܒܗܢܐ ܗܟܝܠ ܢܝܫܐ ܐܦ ܛܘܒܢܐ ܐܒ̇ܐ ܐܫܥܝܐ̣ ܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܗ̇ܘ ܩܕܡܝܐ̣ ܐܟܬܒ ܥܠ ܚܘܒܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܐܝܟ ܕܥܠ ܦܘܩܕܢܐ ܒܬܪ ܦܘܩܕܢܐ ܩܕܡܝܐܐܝܟ ܡܠܬܗ ܕܡܪܢ ܇ ܘܒܦܣܘܩܐ ¹⁴ܕܬܪܝܢ̈ ܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs X ܦܣܘܩܐ ܕܬܪܝܢ̈ ܥܕܡܐ ܠܫܘܠܡܗ ܕܡܐܡܪܐ̣ ܚܠܝܛܐܝܬ ܘܠܐ ܒܬܪ ܥܠ ܚܘܒܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܐܝܟ ܕܥܠ ܦܘܩܕܢܐ ܕܬܪܝܢ̈ ܆ ܟܢ ܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܗܟܝܠ ܕܒܦܣܘܩܐ ܩܕܡܝܐ ܕܡܐܡܪܐ ܐܟܬܒ ܥܠ ܚܘܒܐ ܕܐܠܗܐ ܘܥܠ ܒܬܪ ܕܐܝܠܝܢ ܕܐܫܬܐܠ̣ ܢܩܦ ܡܟܝܠ ܠܦܘܫܩܐ ܕܦܬܓܡܐ̈ . X XX ܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܓܝܪ ܕܐܡ̣ܪ ܗ̇ܝ Xܕܢܥܨܐ ܢܦܫܗ ܙ̇ܕܩ ܠܟܠ ܥܒ̇ܕ ܛܒ ܘܟܕ ܠܐ ܒܬܪ ܠܢ ܠܡܫܠܡ ܠܚܛܝܬܐ ܟܕ ܠܐ ܪܥܝܢܢ . X0ܐܒ̇ܐ ܕܝܢ ܐܫܥܝܐ ¹ܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܝܢ ܕܐܡ̣ܪ ܥܠ ܡܟܝܟܘܬܐ ܘܥܠ ܢܝܚܘܬܐ ܕܒܗܝܢ ܡܫܬܪܪ ܒܬܪ ܚܘܒܐ ܇ ܘܗ̣ܘ ܠܡ XXܬܘܒ ܚܘܒܐ ⁸ܠܡܟܝܟܘܬܐ ܡܫܪܕ̇ XX ܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܙܒܢܐ ܝܕܝܥܐ ܕܫܘܠܡ ܐܓܘܢܟ ܡܘܫܛ ܠܟ ܡܪܢ ܚܝܠܐ ܕܪܘܚܐ ܒܬܪ ܟܠ ܥܡܠܝܢ̈ ܘܐܓܘܢܝܢ̈ ܕܚܠܦܘܗܝ ܥܨܝܢܐܝܬ ܘܩܛܝܪܐܝܬ ܆
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܗܠܝܢ ܡܘܣܦ : Xܕܥ̇ܨܐ ܗ̣ܘ ܠܗ ܠܡܟܝܟܘܬܐ ܇ ² X ܘܥ̇ܨܐ ܗ̣ܘ ܒܬܪ ܦܘܠܓܐ . O⬩ܪܥܝܢܐ ܕܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ ܐܡܝܪ ܗܘ ܒܗܠܝܢ ܕܠܥܠ .
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܚܘܒܐ̣ ܣܒܪܝܢ ܒܬܪ ܚܘܒܐ ܕܐܠܗܐ ܒܠܚܘܕ ܦ̇ܩܕ ܠܗܘܢ ܠܡܪܗܛ ܒܬܪ ܫܠܝܐ̣ ⁵ܡܐ ܕܫܡܥܝܢ ܡܠܬܗ ܕܛܘܒܢܐ ܫܠܝܚܐ ܕܐܡ̇ܪ : ܕܗܪܛܘ