simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
sugDeath&Satan ܡܘܬܐ ܒܐܝܢܐ ܕܟܪܝܗ ܚܝܠܟ ܒܩܝܬ . ܐܢܐ ܕܝܢ ܒܚܠܝܡܐ̈ ܝܬܝܪ ܐܢܬ ܢܝܪܟ ܬܒܪ . ܠܐ ܕܝܢ ܐܝܬ ܐܝܢܐ ܕܡܫܟܚ ܡܪܕ ܡܢ ܢܝܪܝ ܤܛܢܐ
SevAnt:Epist ܡ̇ܢ ܪXܝ̇XܘX ܬܐܠXܐ ܐܘXܪܝܣܝܘXX ܆ XܚܘXܐ Xܗܝܐ XܝX ܐܢܬ ܕܠܐ ܫܘܪܝܐ ܡܢ ܐܒܐ . ܪܝܫܗ̇ ܕܐܓܪܬܐ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ̣ ܗܢܐ .
PhiloxMab:epPatricius ܠܢ ²ܒܗ̇ܝ ܕܡܢ ² ܣܓܝܘܬܐ ܕܚܘܒܟ ܛܥ̣ܝܬܗ̇ ܠܡܫܘܚܬܢ . ܐܢܬ ܕܡܒܘܓ . XX X ¹ܚܘܝ̣ܬ ܒܥܒ̇ܕܐ ܐܘ ܩܕܝܫܐ ܕܣܓ̇ܝ ܡ̇ܚܒ
IšoMerv:ComOT ܥܠܝܗܘܢ . ܘܕܡܝܐ ܠܗ̇ܝ ܕܓܒܪܐ̈ ܢܝܢܘܝܐ̈ ܢܩܘܡܘܢ ܐܢܬ ܕܙܕܝܩܝܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܫܬܒܝܘ ܠܐܬܘܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܗܫܐ ܡܬܢܒܐ
Shub:BookGifts ܕܬܬܘܒ ܬܪܝܨܐܝܬ ܐܘ ܒܪܢܫܐ ܡܢ ܐܘܪܚܐ ܕܡܘܬ̇ܐ ܠܫܒܝܠܐ ܐܢܬ ܥܠܡܢܝܐ̈ ܆ ܘܡܬܪܚܩܢܘܬܐ ܕܡܢ ܚܫܐ̈ ܒܝܫܐ̈ . . 1ܨܒܐ
BarḤadbš:Acts ܩܘܪܠܘܣ ܒܙܒܢ ܥܠ ܒܥܬܐ ܗܕܐ ܕܗܫܐ ܡܝܬܬܙܝܥܐ ܡܢܟ . ܟܬܒܬ ܐܢܬ ܕܝܕܝܥܝܢ ܒܟܠܗ̇ ܥܕܬܐ . ܘܩ̇ܝܡ ܫܪܪܐ ܕܐܪܬܕܘܟܣܝܐ . ܐܦ
ChronEdes ܚܠܦ ܟܪܣܛܝܢܐ̣̈ ܂ ܘܐܢܐ ܪܕܝܦ ܐܢܐ ܡ̣ܢ ܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܂ ܘܕܠܐ ܐܢܬ ܠܢܨܝܒܝܢ ܂ ܝܝ ܠܘܬ ܟܘܣܪܘ ܘܕܠܚܗ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܕܐܢܬ ܡܬܟܬܫ
SevAnt:CathHom . ܘܠܐ ܐܬܝܐ ܠܟ . ܘܠܐ ܕܐܢܫ . ܠܐ ܓܝܪ ܢ̇ܣܒ ¹ܐܢܬ ܒܦ̣ܪܨܘܦܐ ܐܢܬ X ܚܢܢ . ܕܫܪܝܪܐ ܐܝܬܝܟ . ܘܠܐܘܪܚܐ ܕܐܠܗܐ . ܒܫܪܪܐ ܡ̇ܠܦ
Nars:memCreat ܐܘ ܒܪܘܝܐ ܡܠܟܐ ܚܕܬܐ ܘܐܦ ܚܘܫܒܐ ܒܥܦܪܗ ܕܐܕܡ . ܠܡ̇ܢ ܐܢܬ ܘܢܗܘܐ ܫܠܝܛ ܥܠ ܟܠ ܕܗ̣ܘܐ ܒܕܡܘܬ ܡܠܟܐ . ܡܢܘ ܗܢܐ ܕܡܫܚܠܦ
SevAnt:CathHom ܛܠܝܐ ܢܒܝܗ ܕܡܪܝܡܐ ܬܬܩ̣ܪܐ . ܬܩܕܘܡ ܓܝܪ ܬܐܙܠ ܩܕܡ ܐܢܬ ܢܣ̣ܒ . X ܘܩ̇ܕܡ ܝXX XXX X ܗܘܐ ܡ̇ܟܪܙ ܟܕ ܐ̇ܡܪ ܆ ܐܦ
JacSer:memJesus'Tempt ܥܠ ܨܝܡܐ̈ 220 ܪܚܡܢܐ ܐܢܬ ܐܘ ܕܡ ܚܪܡܐ ܘܩܛܠ ܐܢܫܐ ܐܢܬ ܐܝܟܐ ܘܐܡܬܝ ܐܬܚܙܝܬ݀ ܒܟ ܛܒܘܬ ܥܝܢܐ ܘܗܐ ܡܢ ܐܡܬܝ ܝܨܘܦܐ
Sahd:BookPerf ܒܠܚܘܕ ܕܡܫܪܝܘ ܫܪܐ . ܘܗܘ ܗܘܐ ܠܟ ܗܕܝܐ ܘܡܕܒܪܢܐ . ܛܒ ܗܘ ܐܢܬ . ܕܐܘܕܥܟ ܠܡ ܐܘܪܚܐ X ܕܬܐܙܠ ܒܗ̇ . ܘܐܣܝܡ ܥܝܢܝ̈ ܥܠܝܟ .
BarEbr:CandSanc ܥܠ ܐܘܪܝܫܠܡ ܘܥܠ ܡܕܝܢܬܐ̈ ܕܝܗܘܕܐ ܕܪܓ̣ܙܬ ܥܠܝܗܘܢ ܐܢܬ ܕܡܪܝܐ ¹⁵ܘܐܡ̣ܪ . ܡܪܝܐ ܚܝ̇ܠܬܢܐ . ܥܕ ܐܡܬܝ ܠܐ ܡܪܚܡܐ
P:Rom [AB] ܚܒܪܟ ܆ ܢܦܫܟ ܗܘ ܡܚܝܒ ܐܢܬ . ܐܦ ܐܢܬ ܓܝܪ ܕܕܐܢ ܐܢܬ ܆ ܒܗܝܢ ܐܢܬ ܠܟ ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܂ ܐܘ ܒܪ ܐܢܫܐ ܁ ܕܐܢ ܚܒܪܗ : ܒܗܘ ܓܝܪ ܕܕܐܢ
BarBahl:SyrLex ܚ̇ܢܩ ܐܢܬ تلضم تزنق تخنق ܀ ܐܓܠܐ ܟܕ ܦܬܝܚܐ ܓ ܫܬܐܣܐ̈ ܐܢܬ ܀ ܐܓܠܝܘ ܡܢܟܘܢ ارفعوا عنكم ܀ ܐܓܣܐܝܣ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܬ̇ܟܣ
P:Cor [AB] ܐܝܟ ܗܘ ܕܠܐ ܢܣܒܬ . ܡܢ ܟܕܘ ܣܒܥܬܘܢ ܠܟܘܢ ܘܥܬܪܬܘܢ ܆ ܐܢܬ ܒܨܟ . ܐܘ ܡܢܐ ܐܝܬ ܠܟ ܕܠܐ ܢܣܒܬ . ܘܐܢ ܢܣܒܬ ܆ ܠܡܢܐ ܡܫܬܒܗܪ
IšoAdiab:Epist ܐܠܗܐ ܒܠܚܘܕܟ ܂ ܘܡ̇ܢ ܕܫ̣̇ܕܪܬ ܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܂ ܘܡܕܡ ܕܝܬܝܪ ܐܢܬ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܂ ܕܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܠܡ ܚܝܐ̈ ܕܠܥܠܡ ܃ ܕܢܕܥܘܢܟ ܕܐܢܬ
P:Deut [AB] ܠܐ ܬܥܘܠ ܠܬܡܢ . ܐܠܐ ܐܢ ܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ ܕܩܐܡ ܩܕܡܝܟ : ܗܘ ܐܢܬ ܒܬܪ ܡܪܝܐ . ܘܐܦ ܥܠܝ ܪܓܙ ܡܪܝܐ ܡܛܠܬܟܘܢ : ܘܐܡܪ ܠܝ : ܕܐܦ
ZachSch:ActsSev ܗܘ ܓܝܪ ܪܚܡܬܐ ܕܐܝܬ ܠܝ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܐܢܫ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܝܬܒܝܢ ܐܢܬ ܟܕ ܡܥܩܒ ܐܢܐ ܟܬܒܐ̈ ܕܟܬܘܒܐ̈ ܕܐܝܬ ܒܐܣܛܘܐ ܡܠܟܝܐ ܝܕܥ
SevAnt&SergStyl:Corres ܒܥܝ ܘܠܘܬܝ ܥܡܪ . ܘܡܬܠܐ̈ ܕܝܢ ܠܘܬ ܗܕܐ ܡܝ̇ܬܐ ܡܠܦܢܐܝܬ ܐܢܬ ܒܥܬܐ ܒܐܘܩܝܢܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ . ܟܕ ܐܡܪܐ ܗܟܢܐ . ܕܐܢ ܒ̇ܥܐ