simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies LXXXIV à XC ܒܬܪܒܝܬܐ ܒܗ̇ ܟܕ ܒܗ̇ ܐܫܬܘܬܦ ܘܒܡܪܕܘܬܐ̈ ܘܒܐܓܘܢܐ̈ X ܕܐܦ XܓܪܝܓܘܪܝܘܣX ܬܐܘܠܘܓܘܣ ³ܕܡܫܬܘܬܦ ܠܗ ܒܕܘܟܪܢܐ ܇ ܡܛܠ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: Homélie LXXVII, texte grec édité et traduit en français, versions syriaques publiées pour la première fois. Xܘ̣ ܝܕܥ ܠܐܒܐX . ܘܝ ܀ ܚ ܝ̣ܝܫܐ ܇ ܗ̇ܝ ܕܟܠ ܡ̣ܡ ܒ̇ܨܐ ܕܐܦ ܗ̇ܘ ›ܘܡ . ܟܢ ܐ Xܘ ܪܘ̣ܘ ܒܠܚܘܕܘܝ ܝ̇ܕܥ ܠܘ ܠܒܝܪܐ ܇ ܐܝܟܢܐ
- ܡܠܬܐ ܢܒܚܬܐ ܗ̇ܝ ܕܢܒܥܐ ܡܦܣܐ ܥܡ ܗ̇ܝ ܕܬܗܘܐ ܐܣܝܪܐ ܒܥܬܐ ܕܐܦ ܒܐܓܪܬܐ ܡܠܝܠܐܝܬ ܐܝܟ ܚܕܐ ܘܒܕܚܠܬ ܐܠܗܐ . ܡܛܘܠ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies XCIX à CIII. ܡܢܗ ܕܟܝܢܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܢܐܠܦ ܇ ܕܡܫ̇ܬܪܪ̈ ܢ XXX X ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܘܩ̣ܫܝܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܇ ܘܕܠܥܠ ܡܢ . ܚܝܠܐ . ܩ̇ܪܝܒܐ ܗܝ ܓܝܪ̣
Athanasiana Syriaca. Part II: 1. Homily on Matthew XII 32 (Epistola ad Serapionem IV § 8-23); 2. Epistola ad Afros; 3. Tomus ad Antiochenos; 4. Epistola ad Maximum; 5. Epistola ad Adelphium. ܠܥܠܡܐ ܟܠܗ ܢܣ̣ܦܩ ܠܡܐܟܘܠܬܐ . ܐܠܐ ܒܝܕ ܗܕܐ ܥܗܕ ܠܡܣܩܬܗ ܕܐܦ . ܠܟܡܐ ܓܝܪ ܣ̇ܦܩ ܗܘܐ ܦܓܪܐ ܠܡܐܟܘܠܬܐ .
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܬܪ̈ ܢ ܕܡܓܫܡܝܢ ܢܣܒܪ ܕܐܝܬܗܘܝ ܃ ܒܪܢܫܐ ܗ̇ܘ ܕܒܟܝܢܗ ܕܐܦ ܂ ܕܗ̇ܘ ܕܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܐܡܪ ܠܗ ܠܗܘ ܝܝ ܕܐܬܝܠܕ ܃ ܐܠܨܐ
Chronica Minora I ܗ̣ܢܘܢ ܣ̇ܢܝܢ ܗܘ̣ܘ ܠܗ ܠܗܘܪܡܝܙܕ ܃ ܥܠ ܡܪܕܗ ܕܘܪܗܪܢ ܆ ܕܐܦ ܕܥܡ ܡܠܟܐ ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܫܡ̣ܥܘ ܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܒܬܪܥܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܃
- ܗܝ ܕܒܥܕܢ ܨܠܘܬܐ ܕܫܐܠܬܐ̈ ܐܝܬ ܠܢ ܥܝܕܐ ܕܪܕܐ ܠܘܬܢ ܡܢ ܕܐܦ ܠܡܕܥܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܕܢܫܬܘܬܦ ܘܡܦܪܓ ܒܕܘܒܪܘܗܝ̈ 2 ܣܒܪ ܐܢܐ
Le Candélabre du Sanctuaire de Grégoire Abou’lfaradj dit Barhebræus, I ܡܢ ܪܝܫܝܬܐ ܗܝ ܡܪܢ ܥܕܬܗ ܒܢܗ̇ ܘܒܗ ³ܛܘܢܒܝܗ̇̈ ܣܬܬ . . ܟܕ ܕܐܦ ܣܬܝܟ ܡܢܝܢ ܫܬܐܣܝܗ̇̈ ܘܐܫܬܪܪܘX ܕܘܡܣܝܗ̇̈ . ܒܗ̇ܝ
- ܐܕܡ ܒܦܓܪܗ ܩܛܠ ܚܝܐ̈ ܗܟܢ ܒܗܘ ܛܘܦܣܐ ܒܦܓܪܗ ܕܓܡܪ ܟܘܠ ܗܐ ܕܐܦ ܒܓܘܫܡܗ ܓܡܪ ܐܢܘܢ ܠܐܚܘܗܝ̈ ܐܝܟ ܗܕܡܘܗܝ̈ ܘ 10 ܘܐܝܟܢ
- ܡܢ ܫܘܪܝܐ ܟܠܡܕܡ ܐܝܬܝ ܠܗܘ̇ܝܐ . ܡܬܚܫܚ ܐܠܗܐ ܐܝܟ ܕܐܦ . ܟܕ ܒܛܝܒܘܬܐ ܗ̇ܝ ܪܝܫܝܬܐ ܘܟܝܢܝܬܐ ܕܝܠܗ . ܒܗ̇ܝ
Sei scritti antitriteistici in lingua siriaca. ܢܒܝܐ ܩܕܝܫܐ ܐܡ̣ܪ ܇ ܠܘܬ ܐܝܠܝܢ ܕܕ . ܠܟ ܇ ܕܫܛܝܐ ܫܛܝܘܬܐ ܕܐܦ ܐܘ ܫܡܗܐ̈ ܣܦܝܩܐ̈ . - . - ܙܒܢܐ ܗܘ ܠܡܐܡܪ ܠܘܬܟ ܇ ܗ̇ܝ
- ܗ̣ܢܘܢ ܙܗܼܝܢ ܒܝܕ ܕܟܝܘܬܗܘܢ . ܘܢܦܫܟ ܬܗ̣ܘܐ ܡܨܿܠܠܐ ܡܢ ܕܐܦ ܕܒܗܘܢ ܐܬܟܢܼܝܬ . ܕܗ̣ܘܐ ܨܿܡܚ ܦܓܪܟ ܒܢܩܕܘܬܗ ܐܝܟ
- ܠܣܩܘܪܝܗܘܢ̈ ܘܣܬܘܪܝܗܘܢ̈ ܡ̇ܪܡܝܐ ܘܠܛܘܚܐ ⁶⁰ܣܝ̇ܡܐ . ܕܐܦ ܘܪܕܘܝܝܗܘܢ̈ ܢܗܝܪܐ̈ ܘܗܕܝܪܐ̈ ܡܩܝܡܐ . ܥܡ ⁵⁹ܗܕܐ
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo (Mêmrê contre Habib). III. Dissertationes 6a, 7a, 8a ܡܢ ܡܘܬܐ ܢܢ̇ܚܡ ܘܢܥܒܕ ܐܢܘܢ ܠܐ ܡܝܘܬܐ̈ . ܟܕ ܦ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܕܐ . ܗ̇ܘ ܓܝܪ ܕܡܢ ܡܝܘܬܐ̈ ܠܐ ܡܝܘܬܐ̈ ܥܒܕ ܐܢܘܢ ܆ ܡܨܐ ܘܐ .
La Caverne des Trésors: les deux recensions syriaques ܗܢܘܢX ܢܒܙܚܘܢX ܒܗX ܒܐܒܘܗܘܢ . XX ) ܘܟܕ ܫܡܥܘ ܫܝܡ ܕܐܦ Xdd X 23ܝܘXܣܝX XXX ܘܒܙܚ ܒܗ . ( 4 ) ܘܪܗܛ ܩ̣ܪܐ ܠܐܚܘܗܝ̈
- ܒܟܬܒܐ 10ܕܦܪܕܝܣܐ . ܘܪܫܐẌ ²³ܕܝܕܥܬܐ ܘܫܪܟܐ ܕܟܬܒܐ̈ ܕܐܦ ܕܗ̣ܘ ܗ̣ܘ ܟܬܒܐ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܢܬܬܣܝܡ ܩܕܡܝܗܘܢ . ܘܐܠܨܐ
Martyrius (Sahdona). Œuvres spirituelles, II. Livre de la perfection, 2me partie ܗ̣ܘ ܫܪܪܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ̣ ܡܢ ܐܝܟܐ ܡ̇ܬܝܕܥ . ܘܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܕܛܒܬܗ̣̈ ܒܚܦܝܛܘܬܐ ܓܡܪܝܢܢ ܀ XX X5]ܐܠܐ ܙܕܩ̇ ܕܢ̇ܕܥ
Des Heiligen Ephraem des Syrers Sermones III ܗܘ ܐܝܢܐ ܕܣܥ̇ܪ ܠܗ̇ ܡܢ ܒܪܬ ܩܠܗ ܕܚ̇ܠ 285ܘܠܐ ܝܗ̇ܒ ܩܠܐ ܕܐܦ ܥ̇ܪܩ ܗܘܐ X81ܚܛܝܬܐ ܒܚܫܘܟܐ ܡܗܠܟܐ ܘܡܢ ܨܠܠܬܐ ܕܩܠܐ ܕ
- ܐܠܗܐ ܐܢܬ ܐܦ ܒܪܢܫܐ ܘܥܡ ܟܠ ܟܠ ܐܢܬ ܥܡ ܝܠܘܕܟ ܡܛܠܬܗ ܕܐܦ ܡܠܬܝ ܒܪ ܡܪܐ ܟܠ 25 ܐܝܬ ܗܘ ܠܟ ܡܪܝ ܐܦ ܪܒܘܬܐ ܘܙܥܘܪܘܬܐ