simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܥܠ ܟܠܗ ܥܡܐ ܢܬܠ ܡܪܝܐ ܒܘܪܟܬܗ . ܟܕ ܦܘܪܩܢܐ ܡܫܡܠܝܐ ܕܐܦ ܘܫܚ̣ܩ ܠܟܠܗ̇ ܚܝܠܬܢܘܬܗܘܢ . ܡܨܠܐ XX 72 ܡܟܝܠ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܘܕܥ ܕܐܫܬܕܪ ܠܗ . ܟܕ ܠܗܘܢܐ ܥܝܢܐ ܕܢܦܫܐ ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܚܡܬܐ ܕܐܦ . ܗܠܝܢ ܕܠܝܬ ܒܗܝܢ ܥܘܕܪܢܐ ܘܬܘܕܝܬܐ ܕܐܠܗܐ . ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܒܥܕܬܗ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܡܫܟܢܗ . ܟܣܝܐܝܬ ܥ̇ܡܪ ܘܡܥܒܪ . . ܕܐܦ ܟܪܘܒܐ̈ ܥܠ ܟܢܦܐ̈ ܕܪܘܚܐ ܛܣ . ܥܢܢܐ ܗ̇ܝ ܕܩܒܠܬܗ . ܘܡܛܠ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܫܪܓܐ ܗܘܢܐ ܕܝܠܝ ܐܢܗܪ ܒܬܝܒܘܬܐ . ܡܛܠ ܕܚܫܘܟ ܗܘܐ ܕܐܦ ܦ̇ܪܩ . ܘܠܥܢܢܐ ܕܡܫܩܠܐ̈ ܫܐܕܐ̈ ܡܘܪܘܕܐ̈ ܡܡܟܟ . ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܟܠܝܠܐ ܡܫܒܚܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܗ . ܘܢܓܝܪܘܬ ܝܘܡܬܐ̈ ܘܫܘܒܚܐ ܕܐܦ ܡܬܒܣܡ . ܡܛܘܠ ܦܘܪܩܢܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܙܪܥܗ ܐܬܝܠܕ ܠܥܠܡܐ . ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܗ̣ܘ ܒܙܒܢܐ ܕܚܫܐ ܦܪܘܩܝܐ . ܟܕܐܬܟܪܟܘܗܝ ܥܓܠܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܕܐܦ ܢܦܫܢ . ܘܕܟܕ ܩܪܝܒܝܢ ܐܘ̇ܠܨܢܐ ܢܨ̇ܠܐ ܕܢܥܕܪ ܠܢ . ܡܛܠ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܗ̣ܘ ܡܘܕܐ ܚܠܦܝܢ ܟܕ ܐ̇ܡܕ̇ ܕܒܥܕܬܐ ܪܒܬܐ ܐܘܕܐ ܠܟ . ܗ̣ܘ ܕܐܦ ܘܬܘܒ ܡܫܒܚ ܐܢܐ . ²0ܘܡܠܦ ܕܢܘܕܐ ܡܐ ܕܡܬܦܪܩܝܢܢ . ܐܝܟ ܡܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܫܡܝܢܐ̈ ܩ̇ܪܐ ܠܗܘܢ . ܡܛܠ ܕܥܬܪܘ ܘܐܬܡܠܝܘ ܛܒܬܐ̈ ܕܐܦ ܕܒܪܘܚ . ܥܡܡܐܐܝܠܝܢ̈ ܕܐܬܩܪܝܘ ܠܒܝܬܝܘܬܐ ܕܝܠܗ . ܗܠܝܢ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܗ̣ܘ ܡܫܝܚܐܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ . ܕܐܢ ܠܝ ܠܡ ܠܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܐܢܬܘܢ . ܕܐܦ . . . ܕܘܗܝ ܕܡܪܝܐ . ܘܒܥܒ . . . ܕܐ ܕܐܝܕܝܐ̈ ܕܝܠܗ . ܐܝܟ ܡܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܗܠܝܢ ܕܠܒܢܢ ܡܕܩܩ ܐܝܟ ܕܠܥܓܠܐ . ܘܡܘܕܥ ܕܐܟܙܢܐ ܕܐܦ |ܐܪܙܐ̈ . ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܠܩܘܒܠܐ . ܘܬܘܒ X
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܫܝܢܐ ܕܝܠܗ ܝܗ̣ܒ ܠܢ . ³0 XXIܕܥܣܪܝܢ ܘܬܫܥܐ . ܡܙܡܘܪܐ ܕܐܦ ܚܝܠܐ ܠܥܡܗ ܘܡ̇ܒܪܟ ܠܗ ܒܫܠܡܐ . ܒܡܫܝܚܐ ܡܬܚܝܠܝܢܢ . ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܐ ܐܢ ܣܘܓܐܐ . ܢܣܝܘܢܐ̈ ܒܕܡܘܬ ܡܡܘܠܐ ܢܐܬܘܢ ܥܠܘܗܝ . ܕܐܦ ܐܠܗܐ . ܘܚܠܦܝ ܠܡ ܟܠ ܚܣܝܐ ܠܐ ܠܘܬܟ ܒܬܘܟܠܢܐ ܕܥܠܝ ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܒܛܠ ܡܚܫܒܬܐ̈ ܘܟܡܐܢܐ̈ ܕܫܐܕܐ . ܘܓ̇ܠܙ̈ ܬܪܥܝܬ̈ ܕܐܦ ܘܥܠܬܐ ܗܝ ܕܗ̣ܘ ܐܡ̣ܪ ܘܗܘܘ . ܘܗ̣ܘ ܦܩ̣ܕ ܘܐܬܒܪܝܘ . ܗ̇
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܗܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܝ̇ܕܥ ܙܘܥܐ̈ ܘܡܛܫܝܬ̈̈ ܕܠܒܐ . ܘܡܣܬܟܠ ܕܐܦ ܠܒܘܬܢ̈ . ܣܛܪ ܡܢ ܟܠܗ̇ ܒܝܫܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܠܚܪܬ ܥܠ̣̇ܬ . ܡܛܠ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܣܝܦܗ ܕܓܘ ܢܫܐܠ . ܡܛܠ ܗܟܝܠ ܕܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܐܡ̣ܕ̇ ܕܐܦ . ܒܥܪܘܩܝܐ ܡ̇ܢ ܟ ܕܐܫܬܕܪ ܕܝܢ ܡܢ ܫܐܘܠ ܐܡ̣ܪ . ܐܝܟܢܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܠܐ ܕܘܟܬܗܘܢ ܬܫܬܟܚ . ܡܠܦ ܠܗ ܕܝܢ ܕܢܣ̇ܒܪ ܒܡܪܝܐ ܘܢܥܒܕ ܕܐܦ ܝܒܫܝܢ . ܘܐܝܟ ܬܢܢܐ ܥܡ ܙܪܥܐ̈ ܕܝܠܗܘܢ ܡܬܥܛܝܢ . ܐܝܟܢܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܦܘܪܥܢܘܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܗ ܝ̇ܗܒ ܠܗ . . ܢܦܨܝܘܗܝ ܡܢ ܒܝܫܐ ܕܐܦ ܒܝܫܐ ܘܡܣܟܢܐ ܡܛܠ ܣܘܪܩܢܗ ܨܒܝܢܝܐ . ܚܠܦܝܢ . ³⁹ܗ̇ܘ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version . ܟܕܓܝܪ ܠܘܬ ܐܒܐ ܢܒܝܐ ܕܘܝܕ ܩ̇ܕX ܗܘܐ ܡܟܪܢ ܡܪ ܗܘܐ . ܕܐܦ ܚܛܝܬܐ . ܡ̇ܥܠ ܬܘܒ ܘܦܪܨܘܦܐ ܕܡܫܝܚܐ . ܟܕ ܕܣܐܘܪܐ ܡܢ ܡ ܨ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܢܬܕܡܪܘ ܝܝ 84ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܗ̇ ܘܢܐܡܪܘܢ . ܕܐܝܟ |ܕܫܡܥܢ ܡܢ ܕܐܦ ܩܛܝܪܝܬܐ . ܚܝܠܘܬܐ̈ ܡܠܐܟܝܐ̈ ܫ̇ܚܩ ܠܗܘܢ . ܐܝܟܢܐ
Athanasiana Syriaca: Part IV Expositio in Psalmos. 1. Abreviated Version. 2. Longer Version ܡܦܩܕ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܘܐ̇ܡܪ . ܥܘܦܩܘ ܠܨܗܝܘܢ ܘܬܢܘ ܕܐܦ ܡܢ ܗܟܢܐ ܚܙܝܢܢ ܕܠܫܘܡܠܝܐ ܐܬܝ̈ ܡܢ ܡܫܝܚܐ ܒܝܕ ܠܗܠܝܢ