simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܚܢܢ ܢܘܕܥ ܠܗܢܘܢ ܕܡܗܝܡܢܝܢ ܒܫܡܟ ܒܟܠܗܘܢ ܥܡܡܐ̈ . ܕܐܦ ܒܗ̇X1 ܗܝܕܝܢ . ܡܢ ܗܢܘܢ ܕܥ̇ܡܪܝܢ ܒܗ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ . ܐܝܟܢܐ
- ܡܢ ܫܘܪܝܐ ܟܠܡܕܡ ܐܝܬܝ ܠܗܘ̇ܝܐ . ܡܬܚܫܚ ܐܠܗܐ ܐܝܟ ܕܐܦ . ܟܕ ܒܛܝܒܘܬܐ ܗ̇ܝ ܪܝܫܝܬܐ ܘܟܝܢܝܬܐ ܕܝܠܗ . ܒܗ̇ܝ