simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܗܢܘܢ ܓܙܪܝܢ ³ܗܘܘܐܟܘܬܟ . ܐܢ ܗܘ ܕܝܪܬܝܢ ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܕܐܦ . ܘܫܪܟܐ ܕܥܘܠܐ̈ ܕܐܟܘܬܗܘܢ . ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ²ܕܩܘܫܬܐ .
Martyrius (Sahdona). Œuvres spirituelles, II. Livre de la perfection, 2me partie ܗ̣ܘ ܫܪܪܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ̣ ܡܢ ܐܝܟܐ ܡ̇ܬܝܕܥ . ܘܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܕܛܒܬܗ̣̈ ܒܚܦܝܛܘܬܐ ܓܡܪܝܢܢ ܀ XX X5]ܐܠܐ ܙܕܩ̇ ܕܢ̇ܕܥ
Lettre de Sophrone de Jérusalem à Arcadius de Chypre: version syriaque inédite du texte grec perdu ܐܝܬܘܗܝ ܘܡܬܬܘܕܐ ܆ ܐܠܐ ܡܛܘܠ ܗܕܐ ܠܚܫܐ̈ ܕܨ ܠܝܒܐ ܕܐܦ ܡܫܬ̇ܡܗ ܗ̣ܘ ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܆ ܘ . ܕܡܛܠܬܢ ܐܙܕܩ̣ܦ : ܐܝܟܢܐ
Documenta ad origines monophysitarum illustrandas ܠܐ ܪܘܚܐ ܢܣܒܪܘܢ ܠܗ̇ܘ ܡܐ ܝXܢܝXܦܣܝܟܘܣܝܣ XܝܬܝX ܝܝ ܕܐܦ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܂ ܘܒܬܚܘܝܬܐ̈ ܣܓܝܐܬ̈ ܐ ܡܣܬܬ ܗܘ̣ܐ ܠܗ̣ܘܢ
- ܠܒܥܝܪܐ ܡܠܬܐ ܬܬܠ ܦܬܚ ܠܝ ܐܢܬ ܦܘܡܝ ܕܐܢܐ ܣܟܪܬܗ ܒܥܘܠܐ ܕܐܦ ܡܢ ܒܠܥܕܝܟ ܒܙܒܢ ܡܠܠܬ݀ ܐܦ ܐܬܢܐ ܕܢܕܥ ܟܠܢܫ ܕܦܫܝܩ ܗܘ ܠܟ
Paschahymnen: De azymnis, de crucifixione, de resurrectione ܐܕܡ ܒܦܓܪܗ ܩܛܠ ܚܝܐ̈ ܗܟܢ ܒܗ̇ܘ ܛܘܦܣܐ ܒܦܓܪܗ ܕܓܡܪ ܟܘܠ X ܕܐܦ ܒܓܘܫܡܗ ܓܡܪܐܢܘܢ ܠܐܚܘܗܝܐܝܟ̈ ܗܕܡܘܗܝ²̈ ܘ 10ܘܐܝܟܢ
Athanasiana Syriaca III: De incarnatione contra Arianos; Contra Apollinarium I; De Cruce et Passione; Quod unus sit Christus; De incarnatione Dei Verbi; Ad Jovianum ܒܕܘܟܬܐ ܐܚܪܬܐ ܗ̣ܘ ܬܘܒ ܦܘܠܘܣ ܐܡ̣ܕ̇ ܕܬܬܡܨܘܢ ܚܝܠܐ ܕܐܦ ܡܣܟܢܘܬܗ . ܘܕܡܢܐ ܬܘܒ ܐܝܬܘܗܝ ܚܝܠܐ ܕܙܩܝܦܘܬܐ . ܐܝܟܢܐ
Des Heiligen Ephraem des Syrers Sermones I ܗ̣ܘ ܢܩ̇ܒܠ ܟܘܘܢܐ ܠܐ ܢܬܟ̇ܐܪ ܡܢ ܕܐܟܣ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܢܐܬܐ ܕܐܦ ܪܫܘܝܐ ܕܟܐܬܐ ܕܚܝܐ̈ ܢܩ̇ܒܠ XX ܠܐ ܢܬܢܟܦ ܕܡܟ̇ܘܢ
Timothei patriarchae I epistulae ܠܟܘܢ ܝܕܝܥ ܢܗܝܪܐܝܬ ܘܓܠܝܐܝܬ ܂ ܐܡ̇ܪ ܓܝܪ ܛܘܒܢܐ ܫܠܝܚܐ ܕܐܦ ܘܐܝܟ -· ܗܟܢܐ ܡܫ̇ܐܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܂ ܚܢܢ ܕܝܢ ܡܦܢܝܢܢ ܗ̇ܘ ܡܐ
Sancti Philoxeni episcopi Mabbugensis dissertationes decem de Uno e sancta Trinitate incorporato et passo (Mêmrê contre Habib). IV. Dissertationes 9a, 10a. ܨܝܕܦܓܪܐ ܡܫܟܚܝܢܢ ܆ ܕܐܢ ܝܓܕܫܘܢܗܘܐ ܟܐܒܐ . ܡܢ ܗܕܡܐ̈ ܆ ܕܐܦ : ܟܠܗܘܢ ܒܚܘܠܡܢܐ ܐ . ܡܬܩ̇ܝܡܝܢ ܝ⬩dd ܒܗ̇ܝ ܕܡܘܬܐ
- ܫܬܐܣܬܐ ܠܥܕܬܐ ܣܡܗ ܠܡܘܢ ܤܛܢܐ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܩܪܐ ܗܘܐ ܠܗ ܕܐܦ ܗܘܝܬ ܗܫܐ ܗܢܐ ܫܪܒܐ ܠܡܘܢ ܐܬܡܠܠ 487 95 ܫܠܝܚܐ ܓܒܝܐ
Hymnen de Ieiunio ܠܐ ܚܙܐܘܗܝ ܗܘܘ ܡܢܗܘܢ ܗܘ ܡܨܐ ܓܢ̇ܒ ܡܐ ܕܢܦܠܬ ܠܗ̇ ܢܦܫܐ ܕܐܦ ܢܡܪܘܩ ܬܪܥܝܬܢ ܕܢܚܙܐ ܕܚܙܝܢܝܗܝ ܠܐܝܠܝܢ ܓܝܪ ܕܚܙܐ
- ܥܠ ܒܝܫܐ̈ ܕܢܚ ܫܡܫܟ ܟܕ ܠܐ ܫܘܝܢ ܠܚܩܠܗ ܕܚܢܦܐ ܡܫܩܐ ܡܛܪܟ ܕܐܦ ܛܠܡܬ ܡܪܚܐܝܬ ܠܐ ܡܪܝ ܬܟܠܐ ܚܢܢܟ ܪܒܐ ܡܢ ܛܠܘܡܐ̈ 10
Išō‘yahb Patriarchae III Liber epistularum ܫܡܥܘܢ ܟܗܢܐ ܟܕ ܫܩ̣ܠܗ ܥܠ ܕܪܥܘܗܝ̈ ܘܐܬܢܒܝ Xܝܠ ܫܘܒܚܗ ܃ ܕܐܦ ܫܦܝܪ ܂ ܡܫܝܚܐ ܚܝܠܗ ܗܘ ܕܐܠܗܐ ܘܚܟܡܬ ܐ ܕܐܠܗܐ ܂ ܐܝܟ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies LXX à LXXVI ܙܒܢܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܐ . ܡܪ ܆ ܕܡ̇ܙܡܐ ܐܘ ܟܝܬ ܡܙܥܩܐ ܒܗ̇ܢܘܢ ܕܐܦ ܟܕ ܗ̣ܢܝܢ ܐܦ ܬܪܬܝܢ̈ ܙܒܝܢ̈ ܐܦ ܥܣܪ̈ . ܠܐ ܕܝܢ ܡܡ̇ܐܢ ܐܢܐ
Des Heiligen Ephraem des Syrers Sermones II ܠܘ ܗܘܝܘ XXX ܠܫܢܗ ܓܝܪ ܕܐܒܪܗܡ ܝ̇ܕܥ ܗܘܐ ܛܒ ܡܢ ܠܒܗ ܦܘܡܐ ܕܐܦ ܕܐܢܬ ܗܘ ܐܬܢܒܝ ܠܗ ܕܐܚܪܢܐ ܗ ܣܒ̇ܪ ܗܘܐ ܓܝܪ ܕܗܘܝܘ ܐܬܢܒܝ
- ܠܐ ܡܠܐܟܐ̈ ܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܠܗܝܢ ܡܢ ܩܕܡ ܕܢܣܬܥܪܢ̈ . ܥܡܢ ܓܝܪ ܕܐܦ ܡܢ ܬܗܘܡܐ̈ ܕܪܘܚܐ ܐܡ̇ܪ ܡܕܡ ܕܐܡ̇ܪ ܇ ܘܡܢ ܟܣܝܬܐ̈ ܗܠܝܢ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies XCIX à CIII. ܡܢܗ ܕܟܝܢܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܢܐܠܦ ܇ ܕܡܫ̇ܬܪܪ̈ ܢ XXX X ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܘܩ̣ܫܝܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܇ ܘܕܠܥܠ ܡܢ . ܚܝܠܐ . ܩ̇ܪܝܒܐ ܗܝ ܓܝܪ̣
- ܗܘܬ . ܪܝܫܐ ܕܥܝܪܐ̈ ܢܚܬ ܣܒܪܢܝ ܘܩܒܠܬ ܒܛܢܐ ܘܠܐ ܐܪܓܫܬ ܕܐܦ ܡܢ ܐܛܥܟܝ ܡܪܝܡ ܕܐܡܪ ܠܟ ܬܘܒ ܠܐ ܝܕܥܢ ܕܐܡܪܬܗ̇ ܠܟ ܐܝܟ
- ܐܬܥܒܕ . ܒܗܘ ܓܝܪ ܙܒܢܐ ܐܠܨܢ̈ ܗܘܝ̈ ܡܛܠ ܗܕܐ ܥܒܕ ܡܪܝܐ ܕܐܦ ܥܒܕ ܡܪܝܐ ܙܟܪܝܐ ܗܕܐ ܓܠܝܐ ܗܝ ܕܡܪܝܐ ܡܨܐ ܘܫܪܝܪܐ ܠܝ