simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Le Candélabre du Sanctuaire de Grégoire Abou’lfaradj dit Barhebræus, I ܒܣܥܘܪܘܬܐ̈ ܡܝܬܪܬܐ̈ ܢܢܦܩܝܗ̇ . ܒܕܡܠܬ ܚܟܝܡܐ̈ ܐܡ̇ܪܐ ܕܐܦ . ܕܥܡ ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܚ̣̇ܝܠܐ ܠܡܥܒܕܢܘܬܐ ܒܝܕܥܬܐ ܢ̣̇ܦܩܝܗ̇ .
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies LXX à LXXVI ܦܐܝܐ ܬܫܒܘܚܬܐ ܆ ܥܡ ܐܒܐ ܘܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ . ܗܫܐ . ܘܒܟܠܙܒܢ . ܕܐܦ ܆ ܒܛܝܒܘܬܐ ܕܝܠܝܗ̣ ܘܒܪ̣ܚܡܬ ܐܢܫܘܬܐ ܚ̣ܡܐ̈ . ܠܗ̇ܘ̇
Commentarius in Evangelium Iohannis Apostoli ܛܘܒܢܐ ܝܘܚܢܢ ܒܗ ܒܢܝܫܐ ܗܢܐ ܇ ܡ̣ܢ ܕܐܫܬܥܝ ܥܠ ܗܢ̇ܝܢ ܕܐܦ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܇ ܒܗܠܝܢ ܣܗܕܘܬ̈ ܐ ܐܬܝܕܥ ܃ ܕܬܬܝܕܥ
Théodore bar Koni. Livre des Scolies (recension d’Urmiah) ܠܗܘܢ ܢܓܪܓ ܠܡܬܕܡܝܘ ܒܗܘܢ ܇ ܘܟܢ ܫܐܠ ܫܠܡܐ X ܐܢܫ X X ܐܢܫ ܕܐܦ ܠܡ ܠܐܘܪܫܠܡ ܕܐܫܡܫ ܠܩܕܝܫܐ̈ ܘܣܐܡ ܕܡ̇ܢ ܐܢܘܢ ܝܗܘܕܝܐ̈
Liber Contra Impium Grammaticum (Orationes Tertiae Pars Prior) ܠܐ ܕܢܚܘܪܘ ܡܫܟܚܝ ܇ ܠܗܠܝܢ ܕܨ̇ܒܝܢ ܕܢܦ̣ܓܥܘܢ ܒܗ̇ ܫ̇ܒܩ ܕܐܦ ܝ ܐܝܬܝܗ̇ ܘܡ̣ܠܝܐ ܡܢ ܩܘܠܣܐ ܕܝܘ̇ܠܦܢܐ ܕܝܠܢ ܇ ܨܝܕ ܗ̇ܝ
Išō‘yahb Patriarchae III Liber epistularum ܡ̣ܢ ܟܠܗ ܒܘܝܐܐ ܕܣܒܪܐ̈ ܡܚܕܝܢܐ̈ ܕܒܐܓܪܬܐ ܐܣܬܪܩ ܂ ܥܫܢ ܕܐܦ ܂ ܂ X ܂ ܝ ܒܓܠܝܙܘܬܐ ܕܡ̣ܢ ܥܢܝܢܟܘܢ ܡܘܬܪܢܐ ܐܫܬܢܩ ܂ ܐܠܐ
Documenta ad origines monophysitarum illustrandas ܗ̣ܝ ܗܕܐ ܕܟܠܗ̇ ܟܪܝܘܬܐ ܬܥܒܕ ܒܢ ܒܡܥܝܕܐ̈ ܂ ܐܠܐ ܕܐܦ ܕܐܦ ܡܢ ܥܢܝܢܐ ܦܐܝܐ ܕܟܗܢܘܬܗ ܘܕܕܘܒܪܗ ܃ ܣܦܩܐ ܓܝܪ
Le Candélabre du Sanctuaire de Grégoire Abou’lfaradj dit Barhebræus, II ܢܣܓܘܕ . ܘܠܢܩܒܬܐ ܕܒܛ̣ܢܬ̇ ܡܢܗ ܠܐ ܠܓܡܪ ܬܘܒ ܡܫܬܘܬܦ . ܕܐܦ ܠܐ ܩ̇ܢܛ . ܐܠܐ ܡܢ ܢܘܪܐ . ܣܓܝܐܬܐ̈ ܝ̇ܠܦX ܦܝܠܐ . ܐܝܟܢܐ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܗܪܟܐ ܒܝܕ ܫܘܢܠܦܐ ܗܘ̣ܐ ܒܣܪܐ ܂ ܡܬܥܕܠܝܢ ܡܢܢ ܡܕܝܢ ܕܒܝܬ ܕܐܦ ܗ̇ܝ ܕܡܬܝܕܥ Xܠܗܐ ܂ ܘܟܕ ܠܐ ܝ ܐܝܬܘܗܝ ܐܦ ܬܡܢ ܗܘܐ ܂ ܐܡܪܝܢ
- ܠܐ ܐܒܗܝܢ̈ ܐܝܠܝܕܝܢ ܗܘܘ . ܡܠܟܬܐ ܐܡܪܬ ܒܡܫܝܚܐ ܝܡ̇ܝܐ ܕܐܦ ܐܙܕܩܦ . ܐܢܬ ܗܟܝܠ ܗ̇ܝ ܗ̇ܝ ܕܘܟܬܐ ܝܕܥ̇ܐܢܐ ܡܪܬܝ ܡܛܘܠ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies CIV à CXII ܥܒ . . . ܕܐ ܕܒܪܢܫܐ ܕܝܠܢ ܇ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܡܬܗܘܢܢܐ̈ ܕܐܦ ܘܐܬܒܪܢܫ ܠܐ . ̣ ܡܫܬܚܠܦܢܐܝܬ . ܘܠܐ ܬܡ̣ܝܗܐ ܇ ܐܡܬܝ
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies XLVI à LI ܬܟܬܘܫܝܗܘܢ̈ ܕܣܗܕܐ̈ : ܠܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܟܗܢܝܬܐ̈ ܕܐܦ ܆ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠܗ ܚܪܝܢܐ ܘܦܘܫܟܐ ܐܝܬܝܗܝܢ . ܗ̇ܝ ܕܝܢ
Išō‘yahb Patriarchae III Liber epistularum ܐܡ̣ܪܬ ܂ ܘܐܠܐ ܠܡ̇ܢܐ ܡܚܣܕ ܐ ܐܠܐ ܘܬܘܒ ܕܥ ܐܘ ܢܟܦܐ ܂ ܕܐܦ ܐܘܙ̣ ܐܠܐ ܠܘ ܠܡ ܥܠ ܕܠܐ ܐܬܦܪ̣ܥܬ ܆ ܟܒܪ ܬܐ ܐܝܟ
La polémique antijulianiste, II.B: L’Adversus apologiam Juliani. ܡܢܬܐ ܡܕܡ ܐܬ̣ܬ ܠܐܝܕܝ̈ : ܕܡܦܠܓ ܠܛܘܡܣܐ̈ X ܝܕܝܥܐ̈ : ܕܥ ܕܐܦ ܕܠܩܘܒܠܐ : ܗ̇ܝ ܕܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܒܚܘܫܟܐ ܛܫܝܬܗ : ܡܢ ܗ̇ܝ
- ܛܘܒܢܐ ܡܦܫܩܢܐ ܒܗ ܒܦܘܫܩܗ ܟܕ ܡܦܫܩ ܪܥܝܢܗ ܕܫܠܝܚܐ ܗܢܝܢ ܕܐܦ ܐܟܠܝܬܘܢ ܘܫܬܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܚܡܐ ܘܟܣܐ ܕܦܬܘܪܗ ܕܡܪܢ 15 ܐܝܟ
Liber Contra Impium Grammaticum (Orationes Prima et Secunda) ܝ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܘܫܘܝܚܘܬܐ ܕܐܟܚܕܐ ܕܡܢ ܗܪܟܐ ܢܐܡܪ ܕܐܦ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܒܩܢܘܡܐ̈ ܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܬܪܝܢ̈ ܂ ܗ̇ܝ ܓܝܪ
- ܕܚܠܬܐ ܗܝ ܠܡܦܠ ܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܐ ܚܝܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܡܫܥܒܕܝܢ . ܘܚܛܦܝܢ ܢܦܫܗܘܢ ܡܢ ܕܝܢ̣ܐ ܐܠܗܝܐ . ܡܛܠ
Lexicon syriacum auctore Hassano bar Bahlule: voces syriacas græcasque cum glossis syriacis et arabicis complectens. ܠܩܕܝܫܐ̈ ܕܒܐܪܥܐ ܘܡܫܒܚܐ ܀ </lemmä> ܩܘܕܛܘܣ ܐܝܟ ܒܪ ܕܐܦ ܟܠܡܕܡ ܕܦܪܝܫ ܡܢ ܡܕܡ . ܐܢ ܒܥܘܬܪܐ ܠܘܬ ܥܒܪܝܐ̈ . ܐܝܟ
Des heiligen Ephraem des Syrers Hymnen de Ecclesia ܠܐ -- -- -- ܦܪܥܘܟ XXX ]ܐܚܪܢܐ ܒܩܠܐ ܫܘܒܚܐ ܠܡܪܗܝܢ ܕܐܦ ܡܬ -- -- -- -- ܕܛܝܒܘܬܟ ܡܢ ܒܝܫܘܬܢ ܐܘ ܛܒܐ -- ܛܠܘܡܘܬܝ
Gannat Bussame. 1: Die Adventssonntage. ܒܪܐ ܡܢ ܗܪܘܕܣ . ܐܬܩܛܠܘ ܕܝܢ ܟܗܢܐ̈ ܡܛܠ ܕܘܝܕ ܇ ܘܝܠܘܕܐ̈ ܕܐܦ ܕܕܘܝܕ ܛܘܦܣܐ ܕܒܪ ܕܘܝܪ . . ܐܬܪܕܦ ܕܘܝܕ ܡܢ ܫܐܘܠ ܇ ܐܝܟ